​သးတီဒီးကလုၢ်တီဒီးယွၤ ~ Be Faithful To God

လါယူၤ ၂၉, ၂၀၂၁

​သးတီဒီးကလုၢ်တီဒီးယွၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁စီၤပၤ ၂၂:၁-၅၃, မၤတၢ် ၁၉:၁၄-၄၁,
ကတိၤဒိ ၁၅:၃၁-၃၃, ကတိၤဒိ ၁၆:၁-၇

‘‘သးတီဒီးကလုၢ်တီဒီးယွၤတက့ၢ်. ဒီးကစၢ်ယွၤကပျၢ်ကွံာ် နတၢ်ဒဲးဘးလီၤ. စူၢ်ယွၤတက့ၢ်, ဒီး တၢ်အၢတၢ်သီတဘၣ်ဘၣ်နၤနီတမံၤဘၣ်.’’ 
လံာ်တၢ်ကူၣ်သ့အတၢ်ကတိၤ ၁၆:၆ (ခ့ခါစှီၤကျိာ်) 

အဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ဝဲဖဲယအိၣ်လၢယိၤကီၢ်ဒီးယမ့ၢ်ယဲမိၢ်သးစၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. ယဝၤဘၣ်လဲၤဃုဖံးဃုမၤလၢဝ့ၢ်ပူၤဒ်သိး ဟံၣ်ဖိဃီဖိကအိၣ်ဘၣ်အီၣ်ဘၣ်အဂီၢ်ဒီး ဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ပှၤန့ၣ်လီၤ. မုၢ်တနၤန့ၣ်, ယမၤမံယဖိတဖၣ်ဝံၤဒီး, ယအိၣ် လၢယလီၢ်မံၤအပူၤလီၤ. ယအိၣ်တမုာ်အါအါဘၣ်. ပှၤတဂၤဟဲ​နုာ်လၢယလီၢ်မံအပူၤဒီးယဖုးဘၣ်ယသးလီၤ. အဝဲသံကွၢ် ယၤလၢမ့ၢ်ယအဲၣ်ဒိးမံဃုာ်ဒီးအီၤဧါန့ၣ်လီၤ. တဘျီဃီယဃ့ၢ်ထွးထီၣ်လၢယဒၢးအပူၤဒ်သိးယကပူၤဖျဲးဘၣ်လၢ ပှၤတဂၤအံၤ အတၢ်မၤဆူၣ်မၤစိးယၤန့ၣ်လီၤ. ယလဲၤဃ့ၢ်ဆူယိၤတံၤသကိးတဂၤအအိၣ် ဒ်သိးကမၤစၢၤယၤလီၤ. ယိၤတံၤသကိး အံၤလူၤဝဲပှၤတဂၤဒီးကွံာ်ဝဲလၢသ့ၣ်အဘိတဖၣ်လီၤ. ပှၤကူၣ်အၢတၢ်တဂၤအံၤဃ့ၢ်ဒီးလီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. 

ဖဲန့ၣ်ယသးဘၣ်ဒိ, ယဟီၣ်, ဒီး ယဆိကမိၣ်ယဲဒ်အံၤလီၤ. ပအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအမံၤမံၤအပူၤန့ၣ် ဘၣ်မ​​နုၤ ပပှၤကလုာ်ပှၤကညီတဂၤအံၤ အဲၣ်ဒိးမၤအၢအပှၤကလုာ်ကဒဲကဒဲလဲၣ်. ယသးတမုာ်ဒီးယမံတန့ၢ်ဘၣ်. စီၤအၤဃာ် မ့ၢ်စီၤပၤအအၢ လၢယွၤဒီသဒၢအီၤလၢ ကီၢ်စူရံအစီၤပၤဘ့ၤဟဒးအတၢ်မၤနၢၤအီၤ ခံဘျီစုာ်စုာ်သနာ်က့ အသးတတီ, အကလုၢ်တတီဒီးယွၤဘၣ်. စီၤပီလူးတခီဖဲအထံၣ်ဒီးခရံာ်ဝံၤ အသးတီ, အကလုၢ်တီတုၤဒၣ်လဲာ်ပှၤအ့းဖ့းစူးဖိတဖၣ် လၢအဘါနီၢ်အၢ်တ့းမံၤ အဲၣ်ဒိးမၤဆါမၤအၢမၤသီအီၤလီၤ. 

တၢ်ကူၣ်အၢလၢပှၤတဂၤမၤအံၤ တမ့ၢ်ယတၢ်ကမၣ်သနာ်က့, ယက့ၤဆိကမိၣ်က့ၤတၢ်လၢအကဲတ့ၢ်အသးဒီး ဟံးန့ၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးယသမံသမိးလီၤက့ၤယသးလီၤ. ဖဲယမ့ၢ်မိၢ်သးစၢ်အခါန့ၣ်, ယတမ့ၢ်ယဲပှၤခရံာ်ဖိတဂၤလၢ ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤနီၢ်နီၢ်လၢတၢ်ထုကဖၣ်ဒီးတၢ်မၤလိအကလုၢ်ကထါဘၣ်. ယအိၣ်ဖှံဖှံလၢတၢ်အိၣ်မူလၢ တပာ်ဒိၣ် ယွၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲန့ၣ်အဃိယတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်တမုာ်တလၤဝဲနီတဘျီဘၣ်. ဖဲယသးဟဲပှၢ်ထီၣ် အဆၢကတီၢ်ဒီး ယသ့ၣ်ညါလီၤက့ၤယတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ဒီး အိၣ်မူက့ၤတၢ်အိၣ်မူလၢအတီဒီးယွၤလီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ တၢ်အၢတၢ်သီ, ဒီး ဒုၣ်ဒါအတၢ်မၤ အိၣ်ဝးတရံးယၤသနာ်က့ ယသူၣ်မုာ်သးခုၣ်ယဲခီဖျိ ယဂုာ်ကျဲးစၢး အိၣ်ဒီးတၢ်သးတီ ဒီးတၢ်ကလုၢ် တီလၢယွၤလီၤ. ယွၤပျၢ်ယတၢ်ဒဲးဘး, ယစူၢ်အီၤ, ဒီး ယနာ်လၢ အဝဲကဒီသဒၢ ယၤလၢတၢ်အၢတၢ်သီ ဒ်အဝဲတြီဆၢ တ့ၢ်ဝဲ တၢ်အၢတၢ်သီလၢပှၤတဂၤကူၣ်လၢယလိၤ တဟဲဘၣ်ယၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ကူၣ်အအၢအသီလၢနလိၤဧါ. ဒုးပှၤကူၣ်အၢနၤလၢ တၢ်သးတီဒီးတၢ်ကလုၢ်တီဒီးယွၤတက့ၢ်. လၢကျဲမနုၤတဖၣ် နသးတီအါထီၣ် ဒီးကလုၢ်တီအါထီၣ် ဒီးယွၤကသ့ဒ်လဲၣ်.   

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢ နပာ်မူဒ်ယၤလၢယကသ့ၣ်ညါနၤ စူၢ်နၤ, နာ်နၤ, အဲၣ်နၤ ဒီးပျံၤနၤအဃိလီၤ. ဝံသးစူၤမၤစၢၤ ယၤ ဒ်သိးယကဃုနၤအဆိကတၢၢ်ဒီး ယကတီဒီးနၤထီဘိတဘိယူၢ်ဃီန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံယဃ့, အၤမ့ၣ်.

နီၢ်မုၢ်ဖီ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 29, 2021

BE FAITHFUL TO GOD

Bible in a Year: 1 Kings 22:1-53; Acts 19:14-41; Proverbs 15:31-33,
Proverbs 16:1-7

“Unfailing love and faithfulness make atonement of sin. By fearing the Lord, people avoid evil.”  
Proverbs 16:6 NLT

I was a young mother back when I lived in Thailand. My husband had to leave us and go into the city to work so that we had shelter and food.  One night, after putting my children to sleep, I went to bed. I wasn’t feeling well. Out of the blue, a man came into my bedroom and asked me if I wanted to sleep with him. I was frightened. I quickly ran out of my room to escape from this man with the ill intent to force himself on me. I ran to my Thai friend. He chased this man and threw wood branches at him. The man took off and disappeared. 

I felt hurt and cried. I thought, why would another Karen man hurt someone from his own race, who had gone through so much hardship and was still struggling? My heart broke and I could not sleep. King Ahab was a bad king whom God twice defended him from Benhadad, king of Syria, but he chose to be unfaithful to God. Paul, on the other hand, after encountering Jesus, was faithful to the point, where Ephesians who worship Artemis wanted to harm him. 

While the evil plot by the man who entered my bedroom was not my fault, that perilous time reminded me to examine my heart. When I was a young mother, I was not a Christian who prayed to God and studied His word faithfully. I lived my life flippantly and did not respect God. That is why my life experiences were full of pain and afflictions.  Now that I am older and more mature, I see my weaknesses and change my ways to live a life more faithful to God. Today, evil, and enemies still surround me, but I find peace because I am desiring and trying harder to be faithful to God.  My sin has been atoned for and I believe God will protect me from evil just as he prevented that man’s evil plan to harm me. 

Reflection

Are you facing an evil plot against you? Fight evil with faithfulness to God. In what ways can you become more faithful to God?

Prayer

Heavenly Father, thank you for letting me live so I may know you, obey you, trust you, fear you, and love you. Please help me put you first in my life and remain faithful to you forever and ever.  In Jesus’ Name, we pray,  Amen.

Naw Mu Paw
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona