အိၣ်ခိးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်အဂီၢ် ~ Wait For God’s Timing For The Best

လါယူၤ ၃, ၂၀၂၁

အိၣ်ခိးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်အဂ့ၤ
ကတၢၢ်အဂီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ၡမူၤအ့လး ၃:၂၂-၃၉, ၂ၡမူၤအ့လး ၄,
၂ၡမူၤအ့လး ၅:၁-၅,  မၤတၢ် ၁:၁-၂၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၉:၁၃-၂၈

‘‘မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤလၢအဆၢအကတီၢ်ဘၣ်န့ၣ်ယဘါထုကဖၣ်နၤလီၤ. ယွၤဧၢ, ကနၣ်ယကလုၢ်လၢနဘျုး အါနဖှိၣ်ဒိၣ်အဃိလၢနတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဃိန့ၣ်တက့ၢ်.’’ 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၉:၁၃

ဖဲယသးအိၣ်၁၂နံၣ်အခါ ယဃ့ယမိၢ်လၢနၣ်ရံၣ်ကံၢ်စုတဖျၢၣ်လီၤ. အဝဲစံးဘၣ်ယၤပှၤကံၣ်နၣ်ရံၣ် ဖဲဆၢကတီၢ် အခါန့ၣ်  မ့ၢ်ဒၣ်သရၣ်သမါလီၤ. တၢ်တအိၣ်လၢအိၣ်ပှဲၤဒီးပဟံၣ်ဖိဃီဖိဘၣ်. ဘၣ်လိၢ်ဒ့ၣ်လိၢ်ကမၣ်လၢကိၣ်လၢ တနံၤအဂီၢ် တနံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မုၢ်လၢ်စှၤအပူၤ ယဃ့ကစၢ်ယွၤလၢကဟ့ၣ်ဘၣ်ယၤနၣ်ရံၣ်တဖျၢၣ်ဒီး ယအိၣ်ခိးလီၤ. ယပၢ်ယၢ်လဲၤ ဒိသံထိးဒီးဆါထိးညၣ်လီၤ. အဝဲဆါဝဲထိးညၣ်လၢအကဒွဲလီၤ. အဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ဘၣ် တလါတဘျီဖဲပှၤဒိးန့ၢ်စ့မး ပှၤဟ့ၣ်က့ၤအီၤအပှ့ၤလီၤ. ပှၤတနီၤတချုးဒိးန့ၢ်အဘူးအလဲတုၤဃီၤဒံးဘၣ်န့ၣ် အကမၢ်အါထီၣ်အါထီၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် ဖဲအဒိးန့ၢ်စ့အဘူးအလဲဒီး အစ့လၢာ်လီၤ. လၢကဟ့ၣ်က့ၤထိးညၣ်ပှ့ၤအဂီၢ် အဟ့ၣ်လီၤယပၢ်ယၢ်လၢ သပၢၤအက့အခီအလီၢ်လံၤဖီဃးလီၤ. လၢအကျါပၣ်ဃုာ်နၣ်ရံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယပၢ်ဟဲက့ၤတုၤဟံၣ်န့ၣ် စ့တပၣ် နီတဘ့ၣ်ဘၣ်. အါစံးအါကတိၤလိာ်သးဒီးယမိၢ်လီၤ. လၢအကျါနၣ်ရံၣ်တဖျၢၣ် န့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်ယွၤအတၢ်စံးဆၢ ယတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်လၢကဘၣ်ပှ့ၤအဃိဒု န့ၢ်ဘၣ်တသ့နီတဘျီဘၣ်. ယွၤမၤတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢပဂီၢ် လၢအဆၢကတီၢ်ဒၣ်ဝဲ လၢကျဲလၢပနၢ်တပၢၢ် အပူၤလီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၂:၅) စံး, ‘‘ယသးဧၢ, အိၣ်ခိးနဲဒၣ်ထဲ ယွၤတဂၤဧိၤန့ၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယမုၢ်လၢ်တၢ်လၢအီၤလီၤ.’’ ပဖးဘၣ်ဖဲ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀ဝ:၅), ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲဒီး, အဘျုးအဖှိၣ် အိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်, ဒီးအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အိၣ်ဝဲအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်လီၤ.’’ 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်မနုၤတၤနၤဖဲနအိၣ်ခိးယွၤအဆၢကတီၢ်လၢတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်အဂီၢ်လဲၣ်. 
တၢ်မနုၤကဒုးသ့ၣ်နီၣ်နၤလၢ ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လီၤထူလီၤယိာ်ဖဲနခိးတၢ်အခါလဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, လၢဆၢကတီၢ်လၢနဃုထၢအီၤဒီးလၢနတၢ်အဲၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤအပူၤန့ၣ်စံးဆၢလၢ်ယၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤဃိယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မူဂ့ၤ
ဘံးခၠ်လဲကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
လူၤဝံၤဘ့းလ်, ခဲၣ်ထၣ်ကံၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 3, 2021

WAIT FOR GOD’S TIMING FOR THE BEST

Bible In A Year: 2 Samuel 3:22-39, 2 Samuel 4, 2 Samuel 5:1-5; Acts 1:1-22; Psalm 69:13-28

“But as for me, my prayer is to you, Yahweh, in an acceptable time. God, in the abundance of your loving kindness, answer me in the truth of your salvation.”
Psalm 69:13 WEB

When I was 12 years old, I asked my mother to buy me a watch. She told me that only teachers and leaders wore watches, which was true at that time. We did not have much at home. We had to incur debt to be able to eat daily. With little hope, I prayed to God to give me a watch and I waited. My step-father slaughtered pigs and sold pork. He sold pork on credit. When people got their monthly pay, they paid him for the pork. Some people had to take on more and more debt that by the time they got paid, they had no money left. To pay my father back for buying pork, they paid with old and raggedy cooking pots. To my delight, there was a watch among the things people gave my step-father to make up for the debt they owed. When my step-father got home, he brought no money. I heard some clashing exchanges between him and my mother. The watch was God’s answer to my prayer. If I had to wait for the time I could afford a watch, I would have never had one. Psalm 62:5 reads, “My soul, wait in silence for God alone, for my expectation is from him.” We also read in Psalm 100:5 – “For Yahweh is good. His loving kindness endures forever, his faithfulness to all generations.”

Reflection

What challenges you in waiting for God’s timing for the best? 
What reminds you of God’s abundant loving kindness? 

Prayer

God, please answer my prayer in Your own timing with your enduring love for me. In Jesus’ Name I pray.  Amen.  

Pastor Moo Gay
Beechland Karen Baptist Church
Louisville, Kentucky