သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤကစၢ်လၢအပှ့ၤက့ၤနၤ ~ Remember The God Who Redeemed You

လါယူၤ ၂၈, ၂၀၂၁

သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤကစၢ်လၢအပှ့ၤက့ၤနၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁စီၤပၤ ၂၀, ၁စီၤပၤ ၂၁, မၤတၢ် ၁၈:၉-၂၈,
မၤတၢ် ၁၉:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၃၂-၃၉

‘‘ဒီးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲလၢယွၤမ့ၢ်အလၢၢ်အလ့, ဒီးတၢ်ထီၣ်ထီကစၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ပှ့ၤက့ၤအီၤလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၃၅

ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဖဲယမၤလိလံာ်စီဆှံကၠိ (၂၀၁၃- ၂၀၁၆) နံၣ်တၢ်မၤလိကတီၢ်အခါ,  ပှၤလၢကမၤစၢၤယၤ ယၤတအိၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်ထဲယနီအပှၤဟံၣ်ဖိမၤစၢၤယၤတဆံးတက့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲန့ၣ်ယအိၣ် လၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ အလီၢ်, ဒီးယဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. လံာ်လဲၢ်တဖၣ် ဒီးတၢ်မၤလိတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ် မ့ၢ်တၢ် အလိၣ်သပှၢ်တၢၢ်လၢကၠိဖိအဂီၢ်လီၤ. အဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ဘူးထီၣ်လၢယကဘၣ်ပှ့ၤလံာ်ဒီးတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်လီၤဘၣ်ယၤလီၤ. ယူနံဖီကၠိဖိကူကၤစ့ၢ်ကီးတၢ်လိၣ် လၢကၠိဖိအဂီၢ်လၢ ကပိာ်ထွဲ ကၠိအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ ထူသနူန့ၣ်လီၤ.  တၢ်မၤဘူၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်တမံၤလၢကဲထီၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီလၢယဂီၢ်လီၤ. အကဲဝဲတၢ်မဲာ်ဆှးဖဲ ယဟ့ၣ်တၢ်မၤဘူၣ်တန့ၢ်အခါလီၤ. ပှၤလၢကမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲယၤတအိၣ်ဘၣ်ဆၣ် ထီဘိယွၤဒုးသ့ၣ်ညါယၤ လၢထဲယွၤ တဂၤဧိၤ မၤပှဲၤကယဲၢ်မ့ၢ်ယတၢ်လိၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်သ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်ညါ အံၤဟ့ၣ်ယၤတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါဒီး ယတတ့ၢ် စၢ်လီၤယသးဘၣ်. ယွၤအတၢ်အုၣ်ကီၤအိၣ်လၢယဂီၢ်လၢ အကမ့ၢ် ယလၢၢ်ယလ့, တၢ်ထီကတၢၢ်ကစၢ်လၢ အအဲၣ်ယၤ ဒီးအပှ့ၤက့ၤယၤန့ၣ်လီၤ. အန့ၣ်သတးဒီး ယလဲၤခီဖျိဘၣ် ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် တၢ်လဲၤခီဖျိအကလုာ်ကလုာ် လၢတၢ်မၤလိအနံၣ်တဖၣ်အတီၢ်ပူၤ, ဒီးတကးဒံးဘၣ် ယွၤပာ်ထီၣ်ထီယၤဒီး ဒုးကဲထီၣ်ယၤလၢ ပှၤလၢအမၤနၢၤတၢ် တဂၤန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်အိၣ်မူပူၤအံၤတဘျီဘျီကမုာ်, တဘျီဘျီကဖှီၣ်, တဘျီဘျီကဆူၣ်, တဘျီဘျီ ကလီၤစၢ်ဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယွၤလၢ အတ့လီၤပှၤတဂၤမ့ၢ်တၢ်ထီကတၢၢ်ကစၢ်, ဒီးပှ့ၤက့ၤပှၤလၢအသွံၣ်စီဆှံ တဂၤအမံၤအပူၤလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဟီၣ်ခိၣ်ဂုၤပှၤလီၤ. မ့ၢ်ပလီၤတဲာ်လၢပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ယွၤအပူၤတဘျီဘျီဒံးဧါ. 
ယွၤမ့ၢ်ပှ့ၤက့ၤနၤလၢအသွံၣ်အဃိ ယွၤကမၤလၢပှဲၤနတၢ်လိၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်ညီကဒၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, သိၣ်လိပှၤဒ်သိးပကမ့ၢ်နဖိတဖၣ်လၢ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤနၤ လၢနမ့ၢ်ကစၢ်လၢအပှ့ၤက့ၤပှၤ လၢတၢ်ဒဲးဘး ဒီးကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်စၢဃာ်ခဲလၢာ် န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့ၤနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ကရၢဖီ
ရီးခ်ဖီးဒ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ရီးခ်ဖီးဒ်, အ့လနွါ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 28, 2021

REMEMBER THE GOD WHO REDEEMED YOU

Bible In A Year: 1 Kings 20, 1 Kings 21; Acts 18:9-28, Acts 19:1-13;
Psalm 78:32-39

“They remembered that God was their rock, the Most High God, their redeemer.”
Psalm 78:35 NKJV

When I was attending a Bible school from 2013 to 2016, I had no one to help me, except my sister’s family who provided a little help. I was very worried that my needs would not be met. As a student, I needed books and school supplies. Whenever it was almost time to purchase books and supplies, my anxiety was way up high. School uniforms were mandatory. Giving tithes and offerings was another big worry of mine. I was ashamed if I could not give an offering. Although I did not have much help, God gave me the understanding that He could fulfill all my needs. This understanding encouraged me. I did not let myself get too discouraged. God promised that He would be my rock, the Most High God, my redeemer. Therefore, I was able to overcome a myriad of experiences in the years of my schooling. God lifted me high and made me an overcomer. Life can be pleasurable or poor or strong or weak from time to time. No matter what season of life we are in, we must remember our Creator, the Most High, Who redeemed us with His holy blood.    

Reflection

As a result of the world trying to overtake us, how have you struggled with your faith?
If God redeemed you with His blood, He can easily fulfill all your needs.

Prayer

Dear Father God, help us to be Your children who remember You as the God Who redeemed us from our sins and delivered us from bondage. In Jesus’ Name I pray. Amen.  

Tharah Mu Karer Paw
Karen Baptist Church of Rockford
Rockford, Illinois