ယွၤလိၣ်ဘၣ်ပတၢ်နာ်အီၤလၢအလၤကပီၤအဂီၢ် ~ God Desires Our Obedience For His Glory

လါယူၤ ၂၄, ၂၀၂၁

ယွၤလိၣ်ဘၣ်ပတၢ်နာ်အီၤလၢ
အလၤကပီၤအဂီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁စီၤပၤ ၁၂:၂၅-၃၃, ၁စီၤပၤ ၁၃, ၁စီၤပၤ ၁၄:၁-၂၀,
မၤတၢ် ၁၆:၁-၁၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၁-၈

‘‘ဒီးကိးထီၣ်ဝဲဆူယွၤအပှၤကညီလၢအဟဲလၢယူဒၤဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယွၤစံးဒ်အံၤ, မ့ၢ်နပူထီၣ်ယွၤအထးခိၣ်, ဒီးတတိၢ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလိာ်လၢယွၤနကစၢ်မၤလိာ်နၤ, ဒီးဟဲက့ၤကဒါက့ၤ, ဒီးအီၣ်ကိၣ်ဒီးအီထံလၢအလီၢ်ဖဲယွၤစံးဘၣ်နၤ, အီၣ်ကိၣ်တဂ့ၤ, အီထံတဂ့ၤန့ၣ်ဒီး, နစိၣ်တဟဲဘၣ်ဆူနပၢ်တဖၣ်အသွၣ်ခိၣ်ပူၤဘၣ်.’’ 
၁စီၤပၤ ၁၃:၂၁-၂၂

တၢ်ကတိၤလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တခါအိၣ်ဝဲ- တၢ်လီၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢနကအုၣ်နသးန့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်လီၢ်ဖဲယွၤပာ်နၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဖှူဝံသးစၢ်တဂၤလၢယူဒၤဒ်သိးကလဲၤဆူဘ့ၤသ့လး ဒီးတဲဖျါထီၣ်ယွၤအတၢ်ကတိၤလီၤ. ဖဲန့ၣ် စီၤပၤစီၤယၤရၤ ဆၢထၢၣ်လၢတၢ်လုၢ်လီၢ်အဃၢၤ ဒ်သိးကဆိၣ်ကဲၤတၢ်နၢမူလီၤ (၁စီၤပၤ ၁၃:၁-၂၉). ကစၢ်ယွၤ ဟ့ၣ်လီၤပာ် တၢ်ပနီၣ်လၢတၢ်လုၢ်လီၢ်ကသ့ၣ်ဖးဒီးဖၣ်ဆါလၢအအိၣ်လၢအဖီခိၣ်ကဘၣ်တၢ်ဂၢ်လီၤကွံာ်အသးလီၤ. မ့ၢ်ဝံထဲတဂၤလၢကစၢ်ယွၤ ဒုးထံၣ်ဃၣ်အီၤတၢ်ကမၤအသးတဖၣ်လၢဘ့ၤသ့လးအပူၤလံလီၤ. စီၤပၤယၤရၤနၢ်ဟူ ဝံအတၢ်ကတိၤတဘျီဃီ ယူာ်ဃီၤအစုဒ်သိးကဖီၣ်ဃာ်အီၤဘၣ်ဆၣ်, အစုလၢအယူာ်ဃီၤဆူ ဝံဖိတဂၤအံၤအအိၣ် န့ၣ်ဃ့ထီဝဲဒီး တဟူးတဝးလၢၤဘၣ်လီၤ. ယူာ်လီၤက့ၤတသ့စ့ၢ်ကီးဘၣ်. ဒ်ဝံတဂၤတဲအသိးတၢ်လုၢ်လီၢ်သ့ၣ်ဖးဒီး ဖၣ်ဆါဂၢ်လီၤကွံာ်အသး လၢတၢ်လုၢ်အဖီခိၣ်လီၤ. အဃိစီၤပၤယၤရၤဘၣ်တဲဝဲယွၤအဝံ ‘‘ဃ့ကညးတၢ်လၢကစၢ်ယွၤ လၢယဂီၢ်, ဒ်သိးယကန့ၢ်က့ၤယစုဒ် အလီၢ်လီၢ်အသိးတက့ၢ်.’’ ယွၤအပှၤကညီဃ့ကညးကစၢ်ယွၤဒီး န့ၢ်က့ၤအစုဒ် အလီၢ်လီၢ်အသိးလီၤ. စီၤပၤကွဲမုာ်အီၤ ဆူအဟံၣ်ဒ်သိးအကအီၣ်အီတၢ်အဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ယွၤအဝံတဲဆၢစီၤပၤ, ‘‘နမ့ၢ်ဟ့ၣ်ယၤနဟံၣ်အတၢ်ဖိတၢ်လံၤ ဒီတဝာ် ဘၣ်ဆၣ် ယတလဲၤနုာ်ဘၣ်ဆူနဟံၣ်ဒီးယတအီၣ်ကိၣ်အီထံလၢတၢ် လီၢ်အံၤဘၣ်. ကစၢ်ယွၤမၤလိာ်ယၤ, အီၣ်ကိၣ်တဂ့ၤ အီထံတဂ့ၤ. က့ၤကဒါက့ၤလၢကျဲလၢနဟဲန့ၣ်တဂ့ၤ. က့ၤကျဲလၢ အဂၤတဘိဒၣ်တၢ်တက့ၢ်.’’ ဘၣ်ဆၣ်တၢ်မၤအသးလၢ ဘ့ၤသ့လးန့ၣ် ဝံသးပှၢ်တဂၤဒီးအဖိခွါတဖၣ်လီန့ၢ်အီၤဒီး, စံးလၢယွၤအဘၣ်အသးလၢဝံအံၤကလဲၤအီၣ်လဲၤအီဒီးအဝဲသ့ၣ်လီၤ. ဝံအံၤနာ်ဘၣ်အဝဲသ့ၣ်ဒီးလီၤတဲာ်လၢ အတၢ်နာ် ကစၢ်ယွၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. အစိၣ်ဒၣ်လဲာ် တဟဲဘၣ်ဆူအပၢ်အသွၣ်ခိၣ်ပူၤဘၣ်. ခ့ယုၢ်မၤသံကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. အဃိတၢ်လၢကစၢ်ယွၤမၤလိာ်နၤန့ၣ်တိၢ်န့ၢ်ဒီးမၤထွဲအီၤတက့ၢ်. နမ့ၢ်တတိၢ်န့ၢ် မၤထွဲဘၣ်ဒီးယွၤအစိကမီၤ ကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢနလိၤလီၤ. ဖဲယွၤမၢနၤ, ဖဲယွၤဆှၢနၤ, ဖဲယွၤ ကတိၤတၢ်ဒီးနၤန့ၣ် နာ်အီၤဒီး မူထွဲမၤထွဲအီၤတက့ၢ်. တဘၣ်သးဒ့ဒီတဂ့ၤ. မဲာ်ဆှးတဂ့ၤ. ယွၤအစိကမီၤလၢအိၣ်တ့ၢ်ဒီးနၤန့ၣ်ဆါလီၤကွံာ်အီၤတဂ့ၤ. နကအုၣ်ဘၣ်နသးလၢ ယွၤလၤကပီၤအဂီၢ်ဖဲယွၤမၢနၤန့ၣ်မၤအီၤဒ်န့ၣ်တက့ၢ်. အဃိယွၤလိၣ်ဘၣ် ပတၢ်နာ်အီၤလၢအလၤကပီၤကဖျါအဂီၢ် စ့ၢ်ကီးလီၤ. တလိၣ်ပနာ်ပှၤကညီအါန့ၢ်တၢ်တိၢ်န့ၢ်ယွၤအတၢ်မၢလီၤပှၤဘၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်အါမံၤဟ့ၣ်ပှၤတၢ်သးဒ့ဒီလၢယွၤအကလုၢ်ကထါအပူၤလီၤ. မ့ၢ်နကဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်နာ်ဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, စံးဘျုးနၤလၢနဟ့ၣ်ပှၤဖိအလီၢ်ဒီးဒုးမၤပှၤလၢနတၢ်မၤအဒိၣ်တဖၣ်လီၤ. မ်ပကဆၢထၢၣ်လၢယွၤ အတၢ်အၢၣ်လီၤအဂၢၢ်အကျၢၤအပူၤအဂီၢ်, ဖှူပှၤလၢသးစီဆှံအစိကမီၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဒီရ့းစ်မိ
ကညီဘျၢထံရ့လိာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အ့ၣ်ဒံၣ်ယါနါပိးလ့းစ်, အ့ၣ်ဒံၣ်ယါနၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 24, 2021

GOD DESIRES OUR OBEDIENCE FOR HIS GLORY

Bible In A Year: 1 Kings 12:25-33, 1 Kings 13, 1 Kings 14:1-20; Acts 16:1-15; Psalm 78:1-8

“And he cried out to the man of God who came from Judah, saying, “Yahweh says, ‘Because you have been disobedient to Yahweh’s mouth, and have not kept the commandment which Yahweh your God commanded you, but came back, and have eaten bread and drank water in the place of which he said to you, “Eat no bread, and drink no water;” your body will not come to the tomb of your fathers.’”
1 Kings 13:21-22 WEB

There is a precious saying –  the best place to give a testimony for Him is wherever God places you right now. The Lord commanded a man to go to Bethel and deliver a message.  The Lord also gave a sign to prove his message: the altar would split apart and its ashes would be poured out on the ground. God revealed the sign only to this man. When King Jeroboam heard this prophecy, he pointed at him and shouted to seize him, but the king’s hand became paralyzed and he could not pull it back. Just as the man of God said, the altar split apart and its ashes were poured out on the ground. The king had to tell the prophet, “Now intercede for the favor of Yahweh your God, and pray for me, that my hand may be restored again.” The man of God interceded and the king’s hand was restored. The king invited the man to his palace for refreshment and reward, to which the man replied, “Even if you gave me half of your house, I would not go in with you, neither would I eat bread nor drink water in this place; for so was it commanded me by Yahweh’s word, saying, ‘You shall eat no bread, drink no water, and don’t return by the way that you came.’” But then what happened in Bethel was that an old prophet and his sons lied to this man of God. They invited him to come and eat with them and said God approved of it. Consequently, the man of God believed and fell to sin. Even his body was not buried in the grave of his ancestors. A lion killed him. Whichever task God asks you to do, do it! Wherever God takes you, go! Whatever words God speaks to you, listen and follow! Don’t waiver. Don’t be ashamed. Don’t sell out the power God gives you. By doing what God asks you to, you will have a testimony for Him. God desires us to be faithful and obedient to shine His glory. There is no place to obey man more than God.

Reflection

So many things try to make us doubt God’s word. How will you hold on to faith firmly? 

Prayer

Dear God, thank you for adopting us as you children and giving us opportunities to serve You. To firmly stand on Your promises, anoint us with Your Holy Spirit. In Jesus’ Name I pray. Amen.  

Pastor Doris Moorer
Karen Baptist Fellowship Church 
Indianapolis, Indiana