ယသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်အတၢ်ဒီးအဝဲဆှၢယၤ ~ I am His And He Leads My Path

လါယူၤ ၃၀, ၂၀၂၁

ယသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်အတၢ်ဒီး
အဝဲဆှၢယၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၁, ၂စီၤပၤ ၂:၁-၂၅, မၤတၢ် ၂ဝ:၁-၃၈,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၄၀-၅၅

‘‘မ့မ့ၢ်အပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်, ဒုးဟးထီၣ်အီၤဒ်သိအသိးန့ၣ်, ဆှၢအီၤလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢဒ်သိတဖုအသိးန့ၣ်လီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၅၂

ဖဲ ၁၉၈၇နံၣ်, ယအိၣ်လၢ ၡိကျိကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ် အဃိ ယမိယပါလဲၤမၤအီၣ်ခုးလၢသူမွဲကျိလၢအမ့ၢ်ကီကီၢ်ဒီးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢထံကျိန့ၣ်လီၤ. ဒီးပဖဲးခုးလၢ တၢ်လူၢ်ကပၤဖဲကါထၣ်တၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. တနံၤဖဲယကျီနီၣ်ဒီးမုၢ်ထူၣ်တၢ်ကိၢ်အဆၢကတီၢ်, ယဆ့ၣ်နီၤအိၣ်ဘှံး လၢသ့ၣ်ကဒု အဖီလာ်ဒီးဖဲန့ၣ်ကလံၤဖိဟဲဘၣ်ယၤခုၣ်ခုၣ်ဖိမုာ်ဘၣ်ယၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ဒီးယမံလီၤလၢနီၣ်အဖီခိၣ်ဒီး ယကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူ မူခိၣ်ဒီးယထံၣ်ကဘီယူၤတဘ့ၣ်ယူၤခီဖျိဝဲကီၢ်ပယီၤဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲန့ၣ် ယပၢၢ်ထီၣ်လၢယသးပူၤ, ဒီးယစံး, ‘‘ကစၢ်ယွၤဧၢ, တၢ်မိၣ်ဒိးယသးလၢကဘီယူၤတဘျီန့ၣ်လီၤ.’’ ဒီးယကွၢ်ထွဲကဘီယူၤတဘ့ၣ်အခံဒီးယမံဘၣ် ယသးဒၣ်လၢနီၣ်ဖိမံၤဖိအကျါန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ယသ့ၣ်ညါလၢ, ပှၤဒ်ယၤတဂၤအသိးအံၤ, တၢ်အုၣ်ကီၤသးလၢယကဒိးဘၣ်ကဘီယူၤတဘ့ၣ်အဂီၢ်တသ့နီတမံၤဘၣ်. လၢခံကတၢၢ်န့ၣ်ယဘၣ်သးမံဒၣ်လၢယမ့ၢ်ပှၤကျီနီၣ်ဖိတဂၤလီၤ မးလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. 

ဘၣ်ဆၣ်, ကစၢ်ယွၤတသးပ့ၤနီၣ်ယၤဘၣ်, ဖဲယအိၣ်ယလဲၤတပူၤလၢ်လၢ်, ယသ့ၣ်ညါလၢအဝဲ ဆှၢယၤ ဒ်ယံာ်ဒ်ဂ့ၤထီၣ် ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၉၂ နံၣ်ယနုာ်လီၤမၤလိဘၣ်တၢ်လၢ ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိ လံာ်စီဆှံကၠိ လွံၢ်နံၣ်ဝံၤ ယမၤသကိးက့ၤတၢ်လၢကၠိဒ်ကၠိပှၤမၤသကိးတၢ်ဖိတဂၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးကစၢ်ယွၤအဘျုးအဃိ, ဖဲ၂၀၀၂နံၣ်, ယလဲၤမၤသကိးဘၣ်တၢ်ဒီးကညီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, လၢဝ့ၢ်မဲၢ်ဆီးအပူၤလၢအမ့ၢ် သရိာ်တၢမဲၢ်ဆီးကညီ ဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲ၂၀၀၃နံၣ်, တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်ထီၣ်လၢပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ် ကပတံထီၣ် ဆူကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးကစၢ်ယွၤအဘျုးအဃိ, ယန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒီး ဖဲ ၂၀၀၅, လါမးၡး ၂၃သီ  ဂီၤ ၁ဝး၀၀နၣ်ရံၣ်, ယစးထီၣ်ဒိးဘၣ်ကဘီယူၤလၢ မဲၢ်ဆီးဝ့ၢ်ဆူဘီကီးန့ၣ်လီၤ. ဖဲယစးထီၣ်ဒိးကဘီယူၤတဘ့ၣ်အံၤ အဆၢကတီၢ် ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတဘျီ, ဖဲယကျီနီၣ်တၢ်ကိၢ်ဒီးယမံနီၤအိၣ်ဘှံး, ဒီး ယထံၣ်ကဘီယူၤဒီးယစံး ‘‘ကစၢ်ယွၤဧၢ, တၢ်မိၣ်ဒိးယသးလၢကဘီယူၤတဘျီ’’န့ၣ်လီၤ. ဒီးပမံဖဲန့ၣ်တနၤ ဒီးမုၢ်ဆ့ၣ်တနံၤဂီၤဂီၤ, ပဒိးထီၣ် ကဒီးကဘီယူၤဒီး လဲၤကဒီးဆူကီၢ်အမဲရကၤ, စ့းထ်ဖီလ်, မ့ၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ယစံးဘျုး ကစၢ်ယွၤလၢ ယသးဒီဖျၢၣ်လၢအဝဲတသးပ့ၤနီၣ်ယၤဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်အတၢ်ဒီးအဝဲဆှၢယၤ န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ပမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါကစၢ်ယွၤလၢပမ့ၢ်အတၢ်ဒီး ပတၢ်လဲၤဆူညါအဂီၢ်ပသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ, ဒီးပသးဒ့ဒီ အလီၢ်အိၣ်သ့ဧါ. အဝဲတသးပ့ၤနီၣ်ပှၤဘၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

 ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယသးပ့ၤနီၣ်နၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်နတသးပ့ၤနီၣ်ယၤဘၣ်. နသ့ၣ်ညါယၤလၢယမ့ၢ်နတၢ်အဃိတၢ်ဘျုး ဒိၣ်မးလီၤ. လၢခရံာ်အမံၤစံးဘျုးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်

သရၣ်ဒိၣ်ဧိၤသန့လး
ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စ့းထ်ဖီလ်, မ့ၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 30, 2021

I AM HIS AND HE LEADS MY PATH

Bible in a Year: 2 Kings 1, 2 Kings 2:1-25; Acts 20:1-38; Psalm 78:40-55

“But he led out his own people like sheep, and guided them in the wilderness like a flock.”  
Psalm 78:52 WEB

In 1987, I lived in Show Klo refugee camp in Thailand. My parents worked on a farm by Thoo Meh Klo River, which is located on the border of Thailand and Burma (Koke Ko village). We farmed at the foot of a hill in the Gar Tar village. One hot afternoon when I was cutting the grass, I got tired and rested under a tree. I enjoyed the feeling of the gentle breeze brushing against my skin. I lay on the grass and looked up to the sky. I spotted an airplane flying from Burma to Thailand, and said, “God, I wish I could ride in an airplane.” My eyes followed the plane until it disappeared in the clouds. I drifted off to sleep on my grassy mattress. At that time, I thought to myself that there was never going to be a chance for a person like me to ride in an airplane. In the end, I just had to be content as a farm worker who cut the grass. 

But God did not forget me. He led me wherever I went, making my path better as time went by. In 1992, I attended Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College (KKBBSC) for four years and served there after graduating. By God’s grace, in 2002, I received the blessing to work at First Mae Sot Karen Baptist in Church in Mae Sot, Thailand. In 2003, opportunities were presented for refugees to apply for resettlement in the USA. Again by God’s grace, I was on a plane from Mae Sot to Bangkok on March 23, 2005 at 10 AM. There on the plane, I had a flashback of the time I was resting from cutting the grass and saying, “God, I wish I could ride in an airplane.” We stayed overnight in Bangkok and got on another plane very early the next morning heading to St. Paul, Minnesota. I thank God for not forgetting me or my wish. I know I am His and He leads my path. 

Reflection

If we know God and that we are His, should we be worried or doubtful about today and tomorrow? He will not forget us.

Prayer

Dear God, I forget You. But You never forget me. I think you, for I am Yours. I thank you in Jesus’ Name. Amen

Rev. Orthniel
Kanyaw Baptist Church
St. Paul, Minnesota