ယမိမိအတၢ်ကတိၤအဃိ ~ Because Of My Mother’s Words

လါယူၤ ၁, ၂၀၂၁

ယမိမိအတၢ်ကတိၤအဃိ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ရှမူၤအ့လး ၁, ၂ရှမူၤအ့လး ၂:၁-ရ,
ယိၤဟၣ် ၂၀:၁၀-၃၁, ကတိၤဒိ ၁၃:၂၀-၂၅, ကတိၤဒိ ၁၄:၁-၄

‘‘ပှၤလၢအလဲၤတၢ်ဒီးပှၤကူၣ်တၢ်သ့န့ၣ် ကကဲထီၣ်ပှၤကူၣ်တၢ်သ့လီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤဒီတံၤဒီသကိးဒီးပှၤဟးဂီၤဖိန့ၣ် ကတုၤလၢတၢ်ဟးဂီၤလီၤ’’
ကတိၤဒိ ၁၃:၂၀

‘‘မိမိ…ပါပါအိၣ်ဖဲလဲၣ်’’ ယသံကွၢ်ယမိဒီးစံးဘၣ်ယၤလၢတၢ်မံာ်ထံမဲာ်နိအပူၤ, ‘‘ဖိခွါဧၢ, သုးမီၤစိရိၤဖီၣ်န့ၢ်နပၢ်ဒီးခဲအံၤအ ၀ဲဘၣ်လဲၤဝံန့ၢ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်လီၤ. နမ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးဝံန့ၢ်ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအတၢ်ဘၣ်န့ၣ်, ဖိခွါဖိကဘၣ်မၤလိ တၢ်ဆူၣ်ဆူၣ် လၢနကကဲထီၣ်ဘၣ်ပှၤကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်လီၤ. မိမိပါပါမ့ၢ်ပှၤဖှီၣ်ဖိ, တသ့လံာ်တသ့လဲၢ်ဘၣ်. ဆှၢနၤလၢ ကၠိတန့ၢ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်. အခဲအံၤမိမိကဆှၢဖျိးကွံာ်နၤဆူတၢ်လီၢ်အဂၤလၢနကဘၣ်လဲၤမၤလိတၢ်န့ၣ်လီၤ.’’ ဒ်ဖိသၣ်အသိး, ယတသ့ၣ်ညါတၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်အဲၣ်ဘၣ်မိမိဒီးပါပါအပူၤ, ယအၢၣ်လီၤမိမိ လၢယကမၤလိတၢ်ကူၣ်  ဘၣ်ကူၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တနံၤန့ၣ်, ယမိမိဘိၣ်ထီၣ်န့ၢ်ယမ့ၤဘိၣ်ဖိလၢဂီၤဂီၤ, မၤန့ၢ်ယၤ ကညီအထၢၣ်ထါလါလါဖိ တဖျၢၣ်, ဒီးဒၢနုာ်န့ၢ်ယကူယသိးစှၤဘ့ၣ်ဝံၤ, လဲၤဆှၢယၤဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်အဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖုဖုတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒိၣ် အ့လွ့ၤ, ဒီးအမါသးဘိမ့ၢ် တၢၤခိၣ်သဝီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်လၢအကျဲးစၢး မၤစၢၤဒူဖိသဝီဖိ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် အဂ့ၤကတၢၢ် ဖဲသုးမီၤစိရိၤပၢဆူၣ်ပၢစိး, မၤကီမၤခဲထံဖိကီၢ်ဖိအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၉၀နံၣ်, တၢ်ကိၢ်ခါအကတီၢ်,  ဖုဖုတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီးအမါသးဘိ ကိးထီၣ်ယၤ ဒီးဟဲဆှၢဖျိးကွံာ်ယၤဆူသီၣ်လဲထၣ်သဝီ, လၢယကဘၣ်တၢ်ကွၢ်လုၢ် က့ၤ ဒီးဆှၢယၤဆူကၠိလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိအသီတဒူၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မဲာ်ထံမဲာ်နိအပူၤ မိမိကွၢ်ထွဲယခံ, ဖဲယဒိးထီၣ်သိလ့ၣ် လၢနါဖဲအသဝီသိလ့ၣ်အကျဲမုၢ်အပူၤလီၤ. စံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢ ယမၤန့ၢ်ဘၣ်မိၢ်ပၢ်အသီ လၢအအဲၣ်ယၤ, ကဟုကယာ်ယၤ ဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤလၢ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၉၄နံၣ်, လါဒံၣ်စဲဘၢၣ်အကတီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢ တၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖးအိၣ်ထီၣ်လၢကညီ တၢ်ပၢၢ်ဆၢအကျါအဃိ, မိၢ်ပၢ်လၢအကွၢ်လုၢ်ယၤအဟံၣ်ဖိဃီဖိစ့ၢ်ကီး ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအဃိ, ဆှၢယၤဆူကၠိတန့ၢ်လၢၤဘၣ်. ယပါပါသရၣ်သ့အီၣ်စံးဘၣ်ယၤလၢ ‘‘ဖိခွါဧၢ, နမ့ၢ်အဲၣ်ဒီးမၤလိဒံး တၢ်န့ၣ်နဘၣ်လဲၤအိၣ်လၢဖိၣ်ဃဲကၠိလီၤ. ပဆှၢနၤလၢကၠိတန့ၢ်လၢၤဘၣ်.’’ လၢတၢ်သးအိၣ်မၤလိ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ အပူၤ, ယလဲၤအိၣ်လၢ တၢ်ကဟုကယာ်ဖိၣ်ဃဲအကၠိဒီးမၤလိတၢ်တဆီဘၣ်တဆီန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤလိအပူၤတဘျီဘျီ ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤ, တၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိ, ဒီးတၢ်မၤပျံၤမၤဖုးအဃိ, တဘျီဘျီလီၤဘှါလၢတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ် မဲာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. မိၢ်အိၣ် ပၢ်အိၣ်ဘၣ်ဆၣ်, တသ့ၣ်ညါလၢၤအဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဖဲလဲၣ်, မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်ဘၣ်. သးသယုၢ်ဘၣ်, ဆၢထံၣ်ဘၣ်အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ်မၤယဲတသ့ဘၣ်. ဘၣ်ဟးဒိၣ်ထီၣ်ဒၣ်လၢပှၤအသိးအကျါ, လၢအံၤတပူၤလၢန့ၣ်တပူၤ လၢကမၤလိဘၣ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မုၢ်လၢ် တၢ်နာ်ကစၢ်ယွၤအပူၤ ကျဲးစၢးတူၢ်ဆါ ခီၣ်ဆါယသးလၢတၢ်မၤလိ, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဂီၢ် ခီဖျိမိမိအတၢ်ကတိၤသီၣ်ထီၣ်လၢယနၢ်ပူၤထီဘိန့ၣ်လီၤ. စံးဘျုးယွၤလၢ အကတဲာ်ကတီၤန့ၢ်ကျဲ လၢယဂီၢ် တဆီဘၣ်တဆီဒီးဒုးထံၣ်န့ၣ်ယၤလၢ သရၣ်ဒိၣ်သမါထီတဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ်ဖုဖုသရၣ် Diamond, Rev. Dr. Wati, Rev. Dr. Hsa Mu Taw ဒီးသရၣ်သမါအဂၤတဖၣ် ဒီးမၤလိဘၣ်တ့ၢ်  တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်အိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ခူသူၣ်အပူၤ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအိၣ်ကတီၤအသးလၢယဂီၢ် ထီဘိလၢအ ကတီၢ်ဒၣ်ဝဲဒီးယမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢ တၢ်မၤလိ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တုၤဖျိထီၣ်ဘၣ် (M.Div, D.Min) ဒီးမၤဘၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလၢအဘျုးအဖှိၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. သးအိၣ်အုၣ်ယသးလၢမိၢ်ပၢ် အတၢ်သိၣ်ဂ့ၤသီဘၣ် ဒီး သရၣ်သမါအတၢ်ထုးစုနဲၣ်ကျဲန့ၣ်မ့ၢ် တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးတၢ်လၤကပီၤလၢ အဒုးကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်ယၤန့ၣ်လီၤ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နသ့သူတၢ်အခွဲးအယာ်ဂ့ၤကတၢၢ်ဖဲတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ကီတၢ်တၢ်ခဲဘၣ်နၤအခါစ့ၢ်ကီးဧါ. တၢ်လၢအထိၣ်ဟူး ထိၣ်ဂဲၤနသးအသဟီၣ်လၢကတုၤဆူနတၢ်အိၣ်မူအဖီတၢၣ်န့ၢ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, လၢနတၢ်သးကညီၤအပူၤ, ဟ့ၣ်လီၤလၢ်ဘၣ်ယပှၤကလုာ်ကညီ အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကမၤလိ ဒီးမၤန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်လၢကသ့တီခိၣ်ရိၣ်မဲလၢထံကီၢ်ဒီးပှၤကလုာ်အဂီၢ်ဒီးလၢယွၤအတၢ်သးခုကစီၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်. ပပှၤကလုာ်အတၢ်ကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်စှၤဝဲအဃိ ပဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ဘံၣ်ဆီၣ်ဘၢပှၤအဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒီးကထၢၣ်အဲၣ်ဒံၣ်မူ
ကဲၤစါရံၤကညီခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကရဲရဲးပ့း, မံၣ်ၡံၤကဲၣ်န်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 1, 2021

BECAUSE OF MY MOTHER’S WORDS

Bible In A Year: 2 Samuel 1, 2 Samuel 2:1-7; John 20:10-31;
Proverbs 13:20-25, Proverbs 14:1-4

“One who walks with wise men grows wise, but a companion of fools suffers harm.”
Proverbs 13:20 WEB

 I asked my mother, “Where is Daddy?” She answered in tears, “Son, the tyrannous soldiers took him as a porter. If you do not want to be put into forced labor imposed upon us by the tyrants, you will need to study hard and become educated. Because your Mommy and Daddy are poor and uneducated, we cannot send you to school. Now, Mommy will have to send you to a place where you can study.” As a child, I did not fully understand what my mother said, but I promised her I would become educated because of my love for my parents. One day, my mother packed food, prepared a green Karen bag in which she put a few clothes for me, and took me to a pastor’s home. Father Rev. Aye Lwin, a pastor in Ter Koh village, and his loving wife helped villagers and church members the best they could during the time the tyrants committed brutality against us. In summer 1990, the pastor and his wife took me to Thaw Leh Tah village to be taken care of by another family. My mother shed tears as she watched me get on a bus on the road near Nah Peh village. I thank God for giving me new parents who loved me, cared for me, and encouraged me to pursue education. In December 1995, there were divisions in the Karen revolutionary control, which adversely affected my caretakers, and they could no longer afford to send me to school. Father Thein Aung told me, “If you want to study further, you will need to live in an orphanage. We can’t afford to send you to school anymore.”  With eagerness to study, I went to live in an orphanage and studied progressively. At times, my heart got disheartened and exhausted because of poverty, starvation, and threats to us. Although I had parents, I did not know where they were or what they were doing. I missed them so much and my heart yearned to see them, but there was nothing I could do. I had to grow up with others in different places to pursue education. With hope and faith in God, I accepted the pain and studied hard because I always heard my mother’s words in my ears. I thank God for His provisions step by step. God put teachers and pastors, such as Grandpa Tharah Diamond, Rev. Dr. Wati, Rev. Dr. Hsa Mu Taw, and others, in my life so I could learn from them. God mysteriously blessed and provided for me in His own time, which afforded me to earn a Master of Divinity (M.Div) and Doctor of Ministry (D.Min).  I am serving in the ministry today because of God’s grace. I want to testify that good instructions from parents and guidance from teachers brought grace, blessings, honor, and wisdom in my life.  

Reflection

In adversity do you make the most out of opportunities you have? 
What motivates you and strengthens your heart to reach your goal?    

Prayer

Dear God, according to your mercy, please give my people opportunities to learn so they will have the wisdom to lead our nation, people, and Your ministries. For our people, the oppression is perpetuated by a lack of education. In Jesus’ Name I pray. Amen.   

Pastor Dr. Eddy Moo
Caesarea Karen Christian Church
Grand Rapids, Michigan