မၤဒ်အစံးဘၣ်နၤအသိး ~ Do As You Are Told

လါယူၤ ၂၆, ၂၀၂၁

မၤဒ်အစံးဘၣ်နၤအသိး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁စီၤပၤ ၁၆:၈-၃၄, ၁စီၤပၤ ၁၇, ၁စီၤပၤ ၁၈:၁-၁၅, 
မၤတၢ် ၁ရ:၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၉-၁၆ 

‘‘မၤဝဲလၢတၢ်လီၤလးလၢအပၢ်တဖၣ်အမဲာ်ညါ, လၢကီၢ်အဲၤကူပတူးအပူၤ, တၢ်ပျီပူၤစိၤဧၣ်လီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၁၂

ပဝဲပှၤကညီကလုာ်ပဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢပကဟဲအိၣ်ဆိးဘၣ်လၢထံဒိၣ်ကီၢ်လဲၢ်အဃိလီၤ. ပအိၣ်ဒီးတၢ်သဘျ့ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒီးအဂုၤအဂၤအါမးလီၤ. ယသးခုဒိၣ်မး လၢပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢယကမၤလိဖျိထီၣ်ဘၣ်က့ၤတီၤထီကၠိအဃိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢ ယကဖျိထီၣ် အမဲရကၤ အတီၤထီကၠိအဂီၢ်တမ့ၢ်တၢ်အညီဘၣ်. ယအိၣ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ဖိမုၣ်ဖိခွါလၢယကဘၣ်ကွၢ်ထွဲဒီး ကတဲာ်ကတီၤတၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်မၤလိတၢ်ခံနံၣ်တုၤလၢသၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤ ယဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢၤ ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢတၢ်ကတီၢ် သ့သ့ဘၣ်ဘၣ် လၢတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲဟံၣ်ဖိဃီဖိကဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးအဂီၢ်ဒီးဆၢကတီၢ်လၢ ကမၤလံာ်မၤလဲၢ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အိၣ်ဘၣ်ဆၣ် လံာ်လၢပဒိၣ်ဟ့ၣ်လီၤလၢယကဘၣ်မၤလိတဖၣ်ယမၤလိအီၤ ဖျိခဲလၢာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢ ယကဖျိထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးလံာ်လၢခံကတၢၢ်တဘ့ၣ်လၢယကဘၣ်မၤလိဖျိအီၤလီၤ. မ့ၢ်တဖျိလံာ်အံၤဘၣ်န့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဖျိကၠိ လံာ်အုၣ်သးတသ့ဘၣ်ဒီးဖျိထီၣ်တီၤထီကၠိတသ့ဘၣ်. လံာ်တဘ့ၣ်အံၤ မ့ၢ်လံာ်လၢအကီ လၢယဂီၢ်ဒီးဖဲလၢယတချုးနုာ်လီၤ လီၢ်ခံကတၢၢ်တၢ်ဒိးစဲးဘၣ်န့ၣ်ယသရၣ်ဟ့ၣ်ဆိယၤ တၢ်မၤကွၢ်ဆိ အတၢ်ဒိးစဲးလၢညါလီၤ. ယဒိးစဲးန့ၢ်ဒၣ် ၅၀% လီၤ. ယတဖျိဘၣ်. ယသ့ၣ်ညါလီၤယသးလၢယမ့ၢ်ဒိးစဲး နီၢ်နီၢ်န့ၣ်တမ့ၢ်  ယကဖျိဘၣ်. အဃိလၢယကဖျိထီၣ်တဘျီအံၤအဂီၢ်န့ၣ် ယဟ့ၣ်လၢအဃၣ်လီၤ. ယတသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤဘၣ်. လၢတၢ်ဒိးစဲးနီၢ်နီၢ်အဂီၢ်ယတဟဲက့ၤဖးလံာ်ဘၣ်. ယတကိၢ်လၢခဲမုၢ်ဆ့ၣ်အဂီၢ်ဘၣ်. ယပာ်လၢကစၢ်ယွၤအစုပူၤလီၤ. မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်ဒီးယလဲၤဆူကၠိဒီးယတဲဘၣ်ယသရၣ်မုၣ်လၢယတဒိးစဲးလၢၤဘၣ်. ယကဖးအါထီၣ်လံာ်သၢလါ မ့ၢ်ဝံၤမး ယကဟဲက့ၤဒိးစဲးကဒီးအသီတဘျီ လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယသရၣ်မုၣ်နာ်န့ၢ်ယၤဒီး တဲယၤလၢယအဲၣ်ဒိးလၢနကဒိးစဲးလီၤ. ဒီးယနာ်လၢနကဖျိလီၤ. လၢတၢ်တကိၢ်တဂီၤအပူၤ ဒ်သရၣ်မုၣ်တဂၤအံၤမၢယၤ အသိးန့ၣ်ယနုာ်လီၤတၢ်ဒိးစဲးလီၤ. ယဘါထုကဖၣ်လၢယသးပူၤဒီးယတဲတၢ်ဒိးစဲးတဘျီအံၤယမ့ၢ်ဖျိန့ၣ် တမ့ၢ်လၢယဂံၢ်ယဘါအဃိဘၣ်. ဝံၤယစးထီၣ် စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လီၤ. ယကမၢကမၣ်ဒိၣ်မးလီၤ. တၢ်ဒိးစဲးအစၢဟဲထီၣ်ဒီး တမ့ၢ်ထဲယဖျိထီၣ်ယိယိဘၣ်. ယမးအါန့ၢ်ဒံးတၢ်ပာ်ပနီၢ်တက့ၢ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါလၢအမ့ၢ်ဒၣ်ယွၤအတၢ်မၤလီၤလးလၢယဂီၢ် လၢကီၢ်အမဲရကၤ ဒ်အမၤတ့ၢ်ဝဲတၢ်လီၤလး လၢကီၢ်အဲၤကူပတူး ဒီး တၢ်ပျီပူၤစိၤဧၣ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီဘျီ မ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤ လၢပကမၤဒ်တၢ်စံး ဘၣ်ပှၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နသးအိၣ်ဂုၤက့ၤဆူတၢ်လီၢ်ခံဧါ. လဲၤဆူညါတက့ၢ်. ပာ်သူၣ်ပာ်သးတက့ၢ်. တဘျီဘျီ လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်ချုးခံနိးသးအပူၤန့ၣ် ယွၤကမၤတၢ်တမံၤမံၤခီဖျိလၢပှၤတဂၤဂၤအတၢ်မၢနၤအဃိသ့န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်   

ပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်ဧၢ, သိၣ်လိယၤလၢယကနာ်န့ၢ်နၤဒီး ထံၣ်နတၢ်မၤလီၤလးလၢယတၢ်အိၣ်မူတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤကိးနံၤဒဲးအပူၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်စၣ်နံၣ်ဂ့ၤ
ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အ့ၣ်ဒံၣ်ယါနါပိးလ့းစ်, အ့ၣ်ဒံၣ်ယါနၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 26, 2021

DO AS YOU ARE TOLD

Bible In A Year: 1 Kings 16:8-34, 1 Kings 17, 1 Kings 18:1-15; Acts 17:1-21; Psalm 78:9-16

“He did marvelous things in the sight of their fathers, in the land of Egypt, in the field of Zoan.”
Psalm 78:12 WEB

Our Karen people are truly blessed to get the opportunity to live in an advanced country. We are free. We can work. We get to pursue education and other interests. I was very happy I got the opportunity to go to high school and graduate. It was not easy by no means. I have family and children to take care of.  In studying for three years, I had to manage my time efficiently to ensure I fulfilled my responsibilities at home and at the same time studied sufficiently. There were difficulties but I passed most classes and towards the end there were two classes left. If I did not pass these two classes, I would not graduate to get my high school certificate. The subjects were really hard for me. When I took the practice tests, I scored only 50%. That was not a passing grade. I knew I would not pass the actual tests. I sort of gave up. I did not concern myself with it anymore. I no longer studied hard. No more worries for tomorrow! I put everything in God’s hand. In the morning, I went to school and told the teacher I would not take the tests and that I would come back to take the test after studying for three more months. But, my teacher trusted in me and told me to take the test. She said she was confident I would pass. I just went with the flow and did what the teacher asked me to do. I prayed to God and told Him, “Lord, if I pass this test, it is not me at all.”  I started answering the questions. It was absolutely unbelievable! When the result came out, I passed with marks exceeding the requirement. I knew right then it was the miraculous work of God done for me in the land of the United States, just as He did in the land of Egypt and in the field of Zoan. Sometimes, it is good to do what you are told. 

Reflection

Do you feel like stepping back? Go forward! Be aware! Sometimes in the midst of challenges that make you feel like quitting, God can work through someone to grant you success. 

Prayer

Father in heaven, teach me to trust you and see your miraculous work in my daily activities.. In Jesus’ Name I pray. Amen.  

Tharah Mu Sunny Hgay
First Karen Baptist Church of Indianapolis
Indianapolis, Indiana