တၢ်အကဒု ~ Shadow

လါယူၤ ၉, ၂၀၂၁

တၢ်အကဒု

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ ရှမူၤအ့လး ၁၄, ၂ ရှမူၤအ့လး ၁၅:၁-၁၂,
မၤတၢ် ၅:၁၂-၄၂, ကတိၤဒိ ၁၄:၁၅-၂၄

‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ပှၤဟဲစိာ်ပှၤဘၣ်ဆူးဘၣ်ဆါတဖၣ်ဆူကျဲပူၤ, ဒီးပာ်လီၤအီၤလၢအလီၢ်မံခး, ဒီးအလီၢ်မံဖိအဖီခိၣ်, ဒ်သိးစီၤပ့းတရူးလဲၤတၢ်ဒီး, အကဒုကဘၣ်အီၤသ့ၣ်သ့ၣ်လီၤ’’
မၤတၢ် ၅:၁၅

စီၤပ့းတရူးအကဒု ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤလၢတၢ်အကဒုတဖၣ်လၢယအိၣ်ဘှံးဘၣ်လၢအဖီလာ်ဒီးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကဒုသၢခါလၢပကမၤလိသကိးမ့ၢ်ဝဲ မိၢ်ပၢ်အကဒု, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အကဒု, ဒီး ကစၢ်ယွၤအကဒုန့ၣ်လီၤ.

၁. မိၢ်ပၢ်အကဒု – ပမၤလိဘၣ်ဖဲ (၁စီၤပၤ ၁၁:၁၂ ဒီး ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၈:၉-၁၀) လၢစီၤၡလိၤမိၤဒိးန့ၢ်ဘၣ် အပၢ်စီၤဒၤဝံး အကဒုအဃိ သူၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဝဲယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်န့ၣ်လီၤ.

၂. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အကဒု – ပသ့ၣ်ညါလၢစီၤပီလူးဒီးစီၤဘၢ်နါဘၤ ကရၢကရိထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ဟ့ၣ်မူဟ့ၣ်ဒါ, ဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ် ဟ့ၣ်ဘါ ခရံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢကအိၣ်တီဒီးကအိၣ်ဒုလၢယွၤအပူၤလီၤ (မၤတၢ် ၁၄:၂၃ ). ခီဖျိလၢပဖိပလံၤ တဖၣ်ဒီးပပှၤကလုာ်ပှၤကညီတဖၣ်အိၣ်ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ် ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဃိ, ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်မူအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ, နီၢ်သးအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်, ဒီးပသကဲာ်ပဝးတဖၣ်လီၤဆီဒိၣ်န့ၢ်ဒံး ပှၤအံၤတဃၣ်ဖိတဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူတက့ၢ်န့ၣ်  မ့ၢ်တၢ်အမ့ၢ်ဝဲတီဝဲ ဒီးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအိၣ်ဟဲခီဖျိလၢခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. 

၃. ကစၢ်ယွၤအကဒု – (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၁:၅) စံးဝဲ, ‘‘ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအကွၢ်လီၤနၤလီၤ. ယွၤမ့ၢ်နတၢ်ကဒုအိၣ်လၢ နစုထွဲတခီလီၤ.’’ ဒ်ထိၣ်မိၢ်ဟုဆီမိၢ်ပှၢ်အကဟုကယာ်အဖိအသိးန့ၣ် ပှၤလၢအအိၣ်ဝဲဆိးဝဲ လၢကစၢ်ယွၤအကဒု အဖီလာ်န့ၣ်ဘံၣ်ဝဲဘၢဝဲလီၤ. တၢ်ပျံၤ, တၢ်ဘၣ်ယိၣ်တအိၣ်ဝဲဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီ အိၣ်မူဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်သူၣ်နၢၤတၢ်သးနၢၤ ဒီးတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ န့ၣ်လီၤ. တဘျီန့ၣ်လၢသဝီတဖျၢၣ်အပူၤ, ဒုၣ်ဒါဟဲနုာ် ဆူအပူၤ ဒီးပှၤသဝီဖိ တဖၣ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ် ဒီးပှၤဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလီၤ. ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဒုၣ်ဒါခးသံက့ၤစိာ်အီၣ်ဝဲ ဒီးတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဝဲအါမးလီၤ. တုၤမ့ၢ် ပှၤသဝီဖိတဖၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဒုၣ်ဒါက့ၤလံဝဲဒီး အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဟဲက့ၤနုာ်လီၤဆူသဝီပူၤ တဂၤဆူအဟံၣ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. သဝီဖိတဂၤဖဲအဟဲက့ၤတုၤဆူအဟံၣ်အဆၢကတီၢ် ထံၣ်ဝဲလၢအဟံၣ်ဘၣ်တၢ်ဒွဲၣ်ကွံာ်ဝဲခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်နၢ်ဟူ ဝဲတၢ်သီၣ်ဖိပံပံအဃိဃုကွၢ်ဝဲ ဒီးလၢခံထံၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ဆီမိၢ်ပှၢ်တဘ့ၣ်သံဝဲလီၤ. မ့မ့ၢ်အဖိတဖၣ်လၢအအိၣ်လၢ မိၢ်အဒံးဆ့အဖီလာ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲးန့ၣ် မူဝဲဒီးပှ့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ.  

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ ဒီး အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါနဲလၢ တၢ်ကဒုသၢခါလၢ ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤဟ့ၣ်လီၤနၤန့ၣ်ဧါ. မ့ၢ်လၢကစၢ်ခရံာ်အကဒုအဃိမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ကူၣ်အၢတဖၣ်အံၤ မၤနၢၤပှၤတသ့ဒီးတန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢပကဲဘၣ်နဖိ, ပအိၣ်ဘၣ်လၢနကဒု, ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူအဃိလီၤ. မ်ပကမ့ၢ်နဖိလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဒိကနၣ်, အိၣ်လၢနဂၢၤပူၤထီဘိအဂီၢ်မၤစၢၤပှၤတက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.  

သရၣ်ဆၣ်တူၢ်ဂီၤဂ့ၤ
ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အ့ၣ်ဒံၣ်ယါနါပိးလ့းစ်, အ့ၣ်ဒံၣ်ယါနၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 9, 2021

SHADOW

Bible In A Year: 2 Samuel 14, 2 Samuel 15:1-12; Acts 5:12-42;
Proverbs 14:15-24

“They even carried out the sick into the streets, and laid them on cots and mattresses, so that as Peter came by, at the least his shadow might overshadow some of them.”
Acts 5:15 WEB

Peter’s shadow reminds me of three shadows in which I received shelter and grace. Let us learn about three shadows God provides for us through our parents, the church, and God Himself.

1. The Shadow of the Parents – We learned in 1 Kings 11:12 and 1 Chronicles 28:9-10 that Solomon had the privilege of building the Lord’s temple and this privilege came through the blessings from the shadow of his father, David.

2. The Shadow of the Church – Paul and Barnabas helped the church with the organization, ordination, and exhortation for the disciples to remain faithful and courageous in the Lord (Acts 14:23). Because our Karen children and people are blessed to be in churches, we receive life blessings, spiritual growth, and habits contrasting starkly against those of the world. This is the truth for us that God’s blessings flow to us through the church.

3. The Shadow of God – Psalm 121:5 reads, “Yahweh is your keeper. Yahweh is your shade on your right hand.”  Just as the mother bird and the hen gather their chicks and keep them safe, those who reside in the shade of God are protected. There is no reason to worry or fear. Instead, self-control and courage are blessings available under God’s wings. 

Once, the enemy came into the village and the villagers fled in fear. They shot our animals for food and left havoc in the village. Once the villagers knew the enemy was gone, they came back to their respective homes. One villager found his home burned down to the ground. Then, he heard the cheeping sound, so he looked around to trace the sound. He found a dead mother hen. But, all chicks under the wings of the mother hen were alive and chirping. 

Reflection

Do you remain and rest under the shadows of your parents, your church, and your God? Because of the shade of Jesus Christ, the devil’s wicked schemes cannot have control over our lives. 

Prayer

Dear Father God, thank you for adopting us as your children, being our Shade, and giving us life. Help us so we will be obedient children always taking refuge in the shadow of Your wings. In Jesus’ Name I pray. Amen.  

Pastor Hsar Tugaw Hgay
First Karen Baptist Church of Indianapolis
Indianapolis, Indiana