ဟီထီၣ်ကွံာ်တၢ်လၢကမၤတံာ်တာ်ပှၤတဖၣ် ~ Drive Out What Will Trouble Us

လါမ့ၤ ၄, ၂၀၂၁

ဟီထီၣ်ကွံာ်တၢ်လၢကမၤတံာ်တာ်ပှၤတဖၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်၁, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၂:၁-၅, ယိၤဟၣ် ၄:၁-၂၆, 
ကတိၤဒိ ၁၁:၉-၁၈

‘‘ဒီးတုၤအံၣ်စရ့လးဆူၣ်ထီၣ်ဒီး, တၢ်မၤအသးလၢအဒုးဟ့ၣ်ပှၤကနၤဧၣ်ဖိလၢသွဲ, ဒီးတဟီထီၣ်ကွံာ်ဘၣ်အီၤသပှၢ် တၢၢ်ဘၣ်. ဒီးအ့ဖရဲၣ်တဟီထီၣ်ကွံာ်ဘၣ် ပှၤကနၤဧၣ်ဖိလၢအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢက့စ့ၢ်အပူၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်ပှၤကနၤဧၣ်ဖိ အိၣ်ဝဲလၢက့စ့ၢ်အပူၤလၢအကျါလီၤ.’’
စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁:၂၈-၂၉

ကစၢ်ယွၤမၤလိာ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢမုၢ်တနံၤလၢအဝဲသ့ၣ်မၤန့ၢ်ဘၣ်အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ကဘၣ်ဟီထီၣ်ကွံာ်ကလုာ်အဂၤတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢတမၤဝဲအဃိ, လၢခံ, ကလုာ်အဂၤတဖၣ်အံၤ ဆှၢကမၣ်က့ၤ အဝဲသ့ၣ်လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဒီးကစၢ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယပါနာ်က့ၤကစၢ်ခရံာ် ဒီးဘျၢထံဝံၤအခါ, အဝဲတဲဘၣ် အမိ (ယဖံ)လၢသါကဲထီၣ်ပှၤခရံာ်ဖိအဃိ, ယဖံသးထီၣ်အီၤဒီးတဲအီၤလၢ အတဘၣ်ဟဲက့ၤထီၣ်လၢဟံၣ်ပူၤ သၢနံၣ် အတီၢ်ပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယပါအိၣ်ခိး တုၤပှဲၤထီၣ်သၢနံၣ်ဝံၤ အဝဲက့ၤအိၣ်သကိးယဖံအခါ, ယဖံတူၢ်လိာ်မုာ်က့ၤအီၤ ဒ်ဖိတဂၤအသိးလီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် ယပါစးထီၣ်တဲတၢ်သးခုကစီၣ်ဆူယဖံအအိၣ် ဒီး ယနာ်လၢ တစှၤန့ၢ်သၢနံၣ်ဝံၤ, သးသမူလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ်နာ်က့ၤခရံာ်လီၤ. တမ့ၢ်ထဲယဖံဘၣ်. ယဖံ, ဃုာ်ဒီးယပါအဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ်နာ်က့ၤခရံာ် န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယဖံတူၢ်လိာ်က့ၤခရံာ်အဃိ, အနီဟးကွံာ်တၢ်ဝံတၢ်နါတဖၣ်လီၤ. 

ဒ်န့ၣ်အသိး, ယပါန့ၣ် ဖဲအဝဲတနာ်ဒံးခရံာ်အခါ, အဖိမ့ၢ်ဆိးက့ဒီး, အဝဲမၤဘျါတၢ် လၢတၢ်အူတၢ်သမူလီၤ. မ့မ့ၢ် ယမိတခီ, တဘျီယထံၣ်ဖဲမူခိၣ်စူၤကလံၤအူတၢ်ဒီးလီဖျးတၢ်ဒိၣ်မုၢ်အခါ, အဝဲဟံးန့ၢ်သဒီၣ်အုၣ်တလိၣ်, အူသမူဝဲဝံၤ, ဒၢနုာ်လီၤဝဲလၢဖၣ်ကပူၤမ့ၣ်အူကျါ, ဒီး ကလံၤမုၢ်တဖၣ်လီၤမၢ်ကွံာ်ကယီကယီန့ၣ်လီၤ. ယပါအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး အဖဲတပျံၤ, လၢအလိၤအိၣ်ဒီးသီခါဂီၤ, ဒီး တၢ်ဘိၣ်ဖိတဖၣ်တဘျုးမံၤလၢယတဲတဘၣ်ဘၣ်. အနာ်ဝဲလၢ ဖဲတပျံၤအံၤအဃိ ပှၤခးတပိၢ်ဘၣ်, ဒီး မ့ၣ်ပိၢ်တဘၣ်အီၤဘၣ်လီၤ. ဖဲတပျံၤအံၤပိာ်မုၣ်ဖီၣ်တသ့ဘၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တုၤအနာ်က့ၤခရံာ် ဝံၤအလီၢ်ခံ, ယပါလဲၤတၢၤကွံာ်ဝဲဖဲတပျံၤအံၤဖဲလဲၣ်ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်. ယစံးဘျုးအီၤလၢ တဟ့ၣ်တ့ၢ်ယၤဖဲအံၤအဃိ လီၤ. ယပါဟီထီၣ်ကွံာ်, တၢၤကွံာ် တၢ်လၢကကဲထီၣ်တၢ်တံာ်တာ်လၢအဖိအလံၤ, အဟံၣ်ဖိဃီဖိ, အဃိ တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တုၤပနာ်က့ၤကစၢ်ခရံာ်လံဒီး တၢ်လၢအထီဒါလိာ်သးဒီးကစၢ်ခရံာ်တဖၣ်န့ၣ် ပကဘၣ်တၢၤကွံာ်အီၤမးဒီး ပကထံၣ်ဘၣ် ယွၤအစိအကမီၤ, ဒီးအလၤအကပီၤကဖျါထီၣ်လၢပဟံၣ်ပူၤဃီပူၤဒီးလၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤတဂၤစုာ်စုာ်လီၤ. လၢနသးသမူအပူၤ, တၢ်အိၣ်တမံၤမံၤလၢအထီဒါခရံာ် ဒီးမၤတံာ်တာ်နဟံၣ်ဖိဃီဖိဧါ. မ့ၢ်နကဟီထီၣ်အီၤအခဲအံၤဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤယၤဒ်သိးယသုတအိၣ်ဒီးကစၢ်ခံဂၤလၢယတၢ်အိၣ်မူအပူၤတဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်ယကသးတီဒီးနာ်ထဲနၤတဂၤဧိၤ, ဒ်နမ့ၢ်ကစၢ်လၢအမၤစၢၤယၤသ့လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤလီၤ. ယဃ့ကညးနၤလၢခရံာ်အမံၤလီၤ, အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်ထွဲခူးဖိ
ဒၢလးစ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဒၢလးစ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 4, 2021

DRIVE OUT WHAT WILL TROUBLE US

Bible in A Year: Judges 1, Judges 2:1-5; John 4:1-26; Proverbs 11:9-18 

“When Israel had grown strong, they put the Canaanites to forced labor, and didn’t utterly drive them out. Ephraim didn’t drive out the Canaanites who lived in Gezer, but the Canaanites lived in Gezer among them.”  
Judges 1:28-29 WEB

God told the Israelites to drive out the Canaanites once they took possession of the land. However, the Israelites did not obey. Later, other nations led the Israelites astray to worship false gods.  When my father decided to believe in Jesus and got baptized, he told his mother that he would become a follower of Jesus Christ. My grandmother was so furious that he was not able to return home for three years.  Only after a very long wait for three years, he visited my grandmother and she welcomed him back as her child. Since then, my father started sharing the Gospel with his mother.  After more than three years, many lives were changed to receive and believe in Christ. It was not just my grandmother.  All of my grandfather’s siblings also placed their faith in Christ. Because of my grandmother’s faith, they drove out all the demons associated with their previous belief system. 

Prior to becoming a Christian, my father used spells and incantations for healing. I also saw my mother engaging in the same practice. Once when there was a thunderstorm with lightning, my mother took a lump of pickled shrimp paste, used a spell, and put it in the stove fire. The storm gradually decreased and ceased. My father also had a necklace that had a monk’s image and little bags that I did not know what they were. He believed he was bullet-proof because of that necklace.  Women could not touch that necklace. But, once he put his faith in Jesus Christ, he threw it away at a place I did not know. I am thankful he did not give me that necklace. My father drove out and disposed of things that would trouble his children and family. For that I am very grateful. 

Reflection

Once we believe in Jesus Christ, we must drive out things that are against Christ, so we will see God’s power and glory working and shining in our homes and lives. In your life, is there anything that is against Christ and troublesome to your family? Will you drive it out now?

Prayer

Lord, please help me so I do not serve two masters. Instead, I would be faithful to you and trust in you alone as You are the God who can help me in all things.  In Jesus’ Name we pray.  Amen.

Rev. Hsa Twel Kupoe
Dallas Karen Baptist Church
Dallas, Texas