လ့ၣ်ကွၢ်ဒီးထံၣ်လၢယွၤမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤ ~ Taste And See That The Lord Is Good

လါမ့ၤ ၁၅, ၂၀၂၁

လ့ၣ်ကွၢ်ဒီးထံၣ်လၢယွၤမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤ

             တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၂၀, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၂၁, 
ယိၤဟၣ် ၈:၃၁-၅၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၁:၁-၈

မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးယ့ၣ်ၡူးစံးဘၣ် ပှၤယူၤဒၤဖိလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဖၣ်န့ၣ်, သုမ့ၢ်အိၣ်မ့ၢ်ဆိးလၢ ယကလုၢ်ကထါ အပူၤဒီး, သုမ့ၢ်ယပျဲၢ်အဘီၣ်အနီၢ်အသံးလီၤ. ဒီးသုကသ့ၣ်ညါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်ကမၤထူၣ်ဖျဲးသုလီၤ.”
ယိၤဟၣ် ၈:၃၁-၃၂

ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ကစၢ်ယွၤလၢနဘါအီၤတဂၤန့ၣ် နလ့ၣ်ကွၢ်အီၤတဘျီဘျီလံဧါ. ပဖးဘၣ်ဖဲ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၈), “လ့ၣ်ကွၢ်ဒီးထံၣ်လၢယွၤမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်. ပှၤလၢအသန့ၤအသးလၢအီၤန့ၣ် ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ.” တၢ်ဘိၣ်ဖးဒိၣ် တဘိၣ် ဃၢဆံးအါလဲၣ်. ကသူတကပၢၤလၢနဖီအီၤန့ၣ်ဟီဧါဘျါဧါ. နမ့ၢ်စိာ်ကွၢ်, နမ့ၢ်လ့ၣ်ကွၢ်မး နကသ့ၣ်ညါလၢ အဖှံအဃၢ, အဟီအဘျါလီၤ. လၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤ တၢ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤ နမ့ၢ်တခံကွၢ်, စီၢ်ကွၢ်, လ့ၣ်ကွၢ်ဘၣ်ဒီး နတသ့ၣ်ညါဘၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဘၣ်. နကမ့ၢ်ဒၣ်ခရံာ်ဖိနီၢ်ခိတဂၤလီၤ. နတမ့ၢ်ခရံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်အနီၢ်အသံးဘၣ်. နတၢ်နာ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် နလ့ၣ်ကွၢ်ကစၢ်ယွၤတဘူၣ်ဘၣ်. လ့ၣ်ကွၢ်ကစၢ်ယွၤ ဒ်စီၤကံဒဧိၤအသိးတက့ၢ်. စီၤကံဒဧိၤ ဟံးန့ၢ်သိဆူၣ်တလိၣ် ပာ်လီၤအီၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်လိၤ ဒီးစံးဝဲဒၣ် “သိဆူၣ်တလိၣ်အံၤ မ်အဘၣ်စီၣ်တက့ၢ်. ဟီၣ်ခိၣ်သုတဘၣ်စီၣ်တဂ့ၤ” ဒီးတၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ. မၤကဒီးတစု “သိဆူၣ်တလိၣ်အံၤမ်အဃ့ထီတက့ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်စီၣ်ဒၣ်ဝဲတက့ၢ်.” ကစၢ်ယွၤမၤဝဲ ဒ်စီၤကံဒဧိၤစံးဝဲအသိးလီၤ. 

တဘျီဖဲ ၂၀၁၈နံၣ်န့ၣ် ယတဲယပှၤဟံၣ်ဖိဃိးဂၤ လၢစ့လၢပမၤန့ၢ်အီၤလၢတလါအတီၢ်ပူၤန့ၣ် ကဟ့ၣ်မၤဘူၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်လီၤ. ယဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယဟံၣ်ဖိကိးဂၤဒဲးလီၤ. အဒိ ခၠဲးတဘ့ၣ်န့ၣ်ပန့ၢ်ဘၣ်ဒီလၣ်ခံကထိဘၣ်ဆၣ် ပဒိၣ်ထုးထီၣ်ကွံာ် ၅၀၀ဒီလၣ် အဃိ ပန့ၢ်ဘၣ်က့ၤ ၁၅၀၀ဒီလၣ် လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယတဲဝဲသ့ၣ် ‘‘ပတဟ့ၣ် ၁၅၀၀ ဒီလၣ်ဘၣ်, ပကဟ့ၣ် ၂၀၀၀ဒီလၣ် ပှဲၤပှဲၤလီၤ. သုဟ့ၣ်ကဲဧါ.” အဝဲသ့ၣ်စံးဆၢ, “ပဟ့ၣ်ကဲလီၤ.” ယဲယန့ၢ်ဘၣ်တလါ တကထိ, ယသရၣ်မုၣ်န့ၢ် ခံကထိ, ယဖိအဒိၣ်ခံဂၤန့ၢ်တဂၤခံကထိ, ယဖိလၢအတဂၤန့ၢ် ဃိးကယၤ, ဒီးယဖိ အဆံးကတၢၢ်တဂၤ မၤတၢ်န့ၢ်တ​နွံ လွံၢ်ဆံလီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပှၤပၢၤစ့စ့ၢ်ကီးဟ့ၣ်အစ့ဟဲနုာ် သၢကထိဒီလၣ်လီၤ. တၢ်ဆံးလီၤစှၤလီၤတအိၣ်ဘၣ်. အဝဲအံၤမ့ၢ် တၢ်လ့ၣ်ကွၢ် ကစၢ်ယွၤတမံၤ စ့ၢ်ကီးလီၤ. ပသ့ၣ်ညါလၢပမ့ၢ်ဟ့ၣ်ဆၢက့ၤ ကစၢ်န့ၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ် ကဘၣ်ပှၤအစးတဖၣ်အစးသနာ်က့ ပဝဲတနီၤ ပလ့ၣ်ကွၢ်ကစၢ်တဘူၣ်ဘၣ်. မုၣ်ကီၤလံၢ်လီပှၤလၢ ပမ့ၢ်ဟ့ၣ်ဆၢက့ၤကစၢ်န့ၣ်လၢပဂီၢ်တၢ်လီၤမၢ်ဖးဒိၣ်ကအိၣ်ထီၣ်အဃိ, ကဲထီၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ် ဘၣ်ဘီလၢပဂီၢ်လီၤ. အဃိတၢ်အိၣ်မူတနီၤ တထူၣ်ဖျဲးလၢ ဟီၣ်ခိၣ် အတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, အတၢ်ဝံတၢ်ဃၢ အပူၤဘၣ်. ပဝဲပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တနီၤ ပတလီၤဆီဒီး ပှၤတသ့ၣ်ညါကစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်လီၤ. တဘျီတခီၣ် ပတၢ်အိၣ်မူ တကဲထီၣ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢ ပခိၣ်ပဃၢၤအမဲၤညါ, အကဲထီၣ် တၢ်လီၤဃံၤလီၤ. မ်ဒ်န့ၣ်အဃိ ဒ်သိး ပကပူၤဖျဲးဒီးထူၣ်ဖျဲးလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်လီန့ၢ်ပှၤအဂီၢ် မ်ပကအိၣ်ဆိးလၢကစၢ်ယွၤ အကလုၢ်ကထါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အပူၤ လၢတၢ်နာ် ဒီးလ့ၣ်ကွၢ်အီၤထီဘိတက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢပကလ့ၣ်ကွၢ်အီၤဒ်လဲၣ်. ပကအိၣ်ဆိးအါထီၣ်လၢယွၤအကလုၢ်ကထါအပူၤကသ့ဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, ဝံသးစူၤဟ့ၣ်အါထီၣ်ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်နၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်ဟ့ၣ်သါ
ဖီးထ်လၣ်ပၤခၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖီးထ်လၣ်ပၤခၣ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 15, 2021

TASTE AND SEE THAT THE LORD IS GOOD

Bible In a Year: Judges 20, Judges 21; John 8:31-59; Psalm 61:1-8

“Jesus therefore said to those Jews who had believed him, “If you remain in my word, then you are truly my disciples. You will know the truth, and the truth will make you free.”
John 8:31-32 WEB

Dear brothers and sisters, have you tasted the God you worship? We read in Psalm 34:8, “Oh taste and see that Yahweh is good. Blessed is the man who takes refuge in him.” To know if a package is heavy or light or a curry is bland or salty, we have to lift it or taste it. In life, without trying and testing, it would be hard to find the truth. Likewise, without examining our beliefs, we would just be Christians in name. We will not truly be Christ’s disciples. Taste the Lord as Gideon did. He laid a fleece of wool on the threshing floor and asked for a sign of the dew wetting the fleece alone while the ground was to remain dry. And the Lord did so. Again, he asked for a sign of the dew wetting the ground while the fleece was to remain dry. And the Lord did as Gideon requested.

In 2018, I told eight of my family and church members, “Let’s give all our income for one month to the church.” As we know, if we get a check for $2,000, about $500 goes to deductions, which leaves us with $1,500. I said, “Let’s not just give the net income. Let’s give the gross income. Can you do it?” They replied, “Yes, we can.” My monthly income was $1,000, my wife’s income was $2,000, my two older sons made $2,000 each, my other son made $800, and my youngest son made $40 per week. The church treasurer also contributed his income of $3,000. We lose nothing from making those gifts. This is also a way of tasting God. We know that if we give to God, we will be blessed many times, but some of us do not dare to taste God. The devil lies to us that we will lose or be in trouble if we give to the Lord, which makes us worry. That is why some people are not liberated from the prison of worries and burdens. Some of us live a life not so different from those who do not know God. We become a stumbling block instead of a good witness who shares the good taste of the Lord. Therefore, to be freed from the devil’s lie, let us remain in God’s word with faith and continually taste His goodness. 

Reflection

How might God want us to taste Him? How can we remain increasingly in God’s word? 

Prayer

Dear God, Please give us more faith in You. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Rev. Hay Tha
Port Lavaca Karen Baptist Church
Port Lavaca, Texas