ပှၤကွၢ်သိလၢအဂ့ၤတဂၤ ~ A Good Shepherd

လါမ့ၤ ၁၇, ၂၀၂၁

ပှၤကွၢ်သိလၢအဂ့ၤတဂၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နီၢ်ရူၤသး ၃, နီၢ်ရူၤသး ၄, ယိၤဟၣ် ၉:၃၅-၄၁ ,
ယိၤဟၣ် ၁၀:၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၂:၁-၁၂

“ယဲဒၣ်အံၤ, ယမ့ၢ်ပှၤကွၢ်သိ လၢအဂ့ၤတဂၤလီၤ. ပှၤကွၢ်သိလၢအဂ့ၤတဂၤန့ၣ် ပာ်လီီၤကွံာ်အသးသမူ လၢသိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.”
ယိၤဟၣ် ၁၀:၁၁

ဖဲကစၢ်ယွၤဃုထၢပှၤလၢပကမၤအတၢ်မၤတမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤန့ၣ် ပဘၣ်သးခုလၢ ကစၢ်ယွၤန့ၣ် အဲၣ်ပှၤအဃိဒီး မၢပမၤ အတၢ်မၤလီၤ. ပဘၣ်မၤအီၤလၢတၢ်တီတၢ်လိၤဒ်အကလုၢ်ကထါတဲပှၤအသိးလီၤ. ပဘၣ်အိၣ်မူမၤပိာ်ထွဲယွၤ အတၢ်ဘၣ်သး ဒီးဟ့ၣ်လီၤပသးတုၤ ပတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးအလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ပထံၣ်ဘၣ်လၢပှၤတနီၤနီိၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပနီၢ်ကစၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပအိၣ်ဒီး တၢ်အၢၣ်လီၤတၢ်ဒီးကစၢ်ယွၤလၢ ပကမၤအတၢ်ဒီး ပထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိဖျိ, ဘၣ်ဆၣ် လၢခံပတမၤလၢၤယွၤအတၢ်နီတမံၤ အိၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်တဲဘၣ်ပှၤလၢ အမ့ၢ်ပှၤကွၢ်သိလၢ အဂ့ၤတဂၤလီၤ. ဒီးအဝဲဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အသးသမူလၢပဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒီး ပသမၢအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. ပမ့ၢ်တဟးဂီၤလၢ ယွၤအတၢ်မၤဘၣ်ဒီး ကစၢ်ယွၤကဟ့ၣ်ပှၤတၢ်လၤကပီၤလၢ အကတီၤပာ်န့ၢ်ပှၤတၢ်ဒ်ပမၤတ့ၢ် တၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ. 

ဖဲယဖိသၣ်ဒီးတုၤလၢယဒိၣ်ထီၣ်အခါ, ယထံၣ်ဘၣ်ဝဲသရၣ်တဂၤ လၢအမံၤမ့ၢ်သရၣ်ဒိၣ်မိၤၡ့လီၤ. အဝဲဖျိထီၣ် လံာ်စီဆှံကၠိ, ဟဲထီၣ်လၢကစၢၢ်ကျါ,  ဒီးကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအါမးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သရၣ်ဒိၣ်တဂၤအံၤ အသးတဟးဂီၤဘၣ်လၢ ယွၤအတၢ်မၤအပူၤဘၣ်. တဘျီဘျီဖဲပှၤဒူသဝီဖိတဖၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဘၣ်အဆၢကတီၢ်အခါ, သရၣ်အံၤမၤစၢၤဝဲဖဲတၢ်သ့အိၣ်ဒီးအီၤလီၤ. အဝဲသိၣ်လိတၢ်တနံၣ်ဘၣ်တနံၣ်ပှၤတဟ့ၣ်အီၤအဘူးအလဲနီတမံၤဘၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်အဲၣ် အတၢ်မၤမုာ်သးမၤကလီလီၤ. သရၣ်ဒိၣ်အံၤ မၤဝဲယွၤအတၢ်မၤဒ်အံၤတုၤအသံတစုန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလိမနုၤတဖၣ်လၢခရံာ်လၢအမ့ၢ်ပှၤကွၢ်သိအဂ့ၤတဂၤအအိၣ်လဲၣ်, ဒီး တၢ်လၢနမၤလိဘၣ်န့ၣ် နအိၣ်မူထွဲအီၤဒ်လဲၣ်. တုၤမ့ၢ်ပကဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤမၤယွၤအတၢ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်ဝဲဒိၣ်မးလၢ ပမ့ၢ်ယွၤ အတၢ်မၢဖိလၢအဂ့ၤတဂၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ခရံာ်သးဘိဧၢ, တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢ နပာ်လီၤတဲာ်န့ၢ်ပှၤ နတၢ်ကတိၤတဖၣ် ဒ်သိးပကမ့ၢ်ပှၤကွၢ်သိလၢ အဂ့ၤတဂၤလၢ ကမၤတၢ်ဘၣ်နသးလီၤ. ဝံၤသးစူၤပၢၤဘၣ်ပှၤ မ့ၢ်ပတၢ်ဃ့ကညးနၤလၢခရံာ်အမံၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်အဲၣ်သ့
စဲၣ်အဲၣ်ထိနံယိၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စဲၣ်အဲၣ်ထိနံယိၣ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 17, 2021

A GOOD SHEPHERD

Bible In a Year: Ruth 3, Ruth 4; John 9:35-41, John 10:1-21; Psalm 62:1-12

“I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.”
John 10:11 WEB

When God chooses us to do one thing or another in His service, we ought to be happy because of His love and His desire to use us. We are to serve Him with faithfulness according to His word. It is imperative we live out God’s will and submit to Him with all our heart, all our soul, and all our mind. Sometimes, we or others promised God we would serve Him and then even went to the Bible school; however, we ended up doing nothing for God.  Jesus said He is a good shepherd. He gave His life for us and there is no denying of His love. If we do not give up in serving God, He will reward us according to our work. 

From childhood to adulthood, I knew a man, who went to the Bible school, came to work in the remote mountainous areas, and faced many ordeals. His name was Rev. Moses. He did not let discouragement win over in his service to the Lord. When villagers had problems and needed help, he did whatever he could to be helpful. He taught and ministered year after year and he was not paid any wages. He served lovingly, willingly and sacrificially. Rev. Moses served God this way until he died.  

Reflection

What lessons do you learn from Jesus Christ, the Good Shepherd, and how have you applied these lessons in your life? Regardless of the role in which we serve, be it a pastor or a worker, it is important to be good servants of Christ. 

Prayer

Dear God, thank you for leaving your word for us to learn from and apply in our lives so we become good shepherds to do Your will.  We ask in Jesus’ Name to rule our lives. Amen.

Pastor Eh Thay
San Antonio Karen Baptist Church
San Antonio, Texas