နၣ်ရံၣ်မ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်ကမၤဝဲဒၣ်လီၤ ~ He Will Do It At The Right Time

လါမ့ၤ ၁, ၂၀၂၁

နၣ်ရံၣ်မ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်ကမၤဝဲဒၣ်လီၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၁၉, ယိၤၡူ ၂၀, ယိၤၡူ ၂၁:၁-၁၉,
ယိၤဟၣ် ၂:၁-၂၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၄:၁-၇

‘‘ဒီးတုၤစပံးထံလၢာ်ဝဲဒီး, ယ့ၣ်ၡူးအမိၢ်စံးဘၣ်အီၤ, အဝဲသ့ၣ်အစပံးထံတအိၣ်လၢၤဘၣ်.- ဒီးယ့ၣ်ၡူးစံးဘၣ်အီၤ, ပိာ်မုၣ်ဧၢ, တၢ်ဘၣ်ဃးဒီးယၤဒီးနၤအံၤ, မ့ၢ်မနုၤတမံၤလဲၣ်. ယနၣ်ရံၣ်တဘၣ်ဒံးဘၣ်.-ဒီးအမိၢ်စံးဘၣ်အခ့အပှၤ, ဖဲဒၣ်အစံးဘၣ်သုဒီး, မၤတက့ၢ်.’’
ယိၤဟၣ် ၂:၃-၅

လါမာ်ၡး ၂၅ သီ, ၂၀၀၄, ပတၢ်ဖျီဝံၤအလီၢ်ခံစှၤသီ, ပအိၣ်ဒီး တၢ်တိာ်ပာ်လၢကက့ၤဟးသကိး တံၤသကိး ဒီးယမိၢ် လၢဘျံးဒဝဲၢ်တကပၤဘၣ်ဆၣ်, ကျိၣ်စ့တၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ်အိၣ်ဝဲအဃိ, ပဘါထုကဖၣ်လၢပတၢ်လဲၤတဘျီအံၤ အဂီၢ်လီၤ. တနံၤဖဲပကတဲာ်ကတီၤသးလၢကလဲၤလီၤဆူဘျံးဒဝဲၢ်သိလ့ၣ်သန့ဒီး ပအိၣ်ခိးတၢ်အခါန့ၣ် သရၣ်မုၣ်ယီၢ် ဘၣ်စးခိတခါ လၢဟီၣ်ခိၣ်ကမူၣ်ကျါ ဒီးထုးထီၣ်ကွံာ်ဝဲ ဒီးမ့ၢ်ဝဲစ့ယိၤခံကထိဘးတီတီန့ၣ်လီၤ. စ့အံၤမၤစၢၤပှၤလၢ ပတၢ်က့ၤဟးလိာ်ကွဲတဘျီအံၤ အတၢ်လၢာ်တၢ်စ့ၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပသ့ၣ်ညါအသိး သိလ့ၣ်သန့န့ၣ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်လဲၤထီၣ်  က့ၤလီၤထီဘိ ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ်ပှၤစ့လၢပလိၣ်ဘၣ် ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ကမူၣ်ကျါ ဖဲပှၤတထံၣ်နီတဂၤအခါ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် ယွၤကမၤဒၣ်သပှၢ်တၢၢ်န့ၣ်လီၤ. 

ပဟးလိာ်ကွဲဝံၤဟဲက့ၤကဒါက့ၤ ဒီးပာ်လီၤသးလၢကစးထီၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤအဃိ ပထံၣ်လိာ်သးဒီး ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်အပှၤနဲၣ်တၢ် ဒီးအဝဲလဲၤကိးပှၤလၢကညီကစၢၢ်ကျါသဝီဖိတဖျၢၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်, မ့ၣ်အူ တတုၤ, ထံတတုၤ, ပှၤဘါယွၤအိၣ်ဒၣ်ထဲတဒူၣ်လီၤ. သရၣ်လၢအဆှၢယၤလၢဖဲန့ၣ် သံကွၢ်ယၤ ‘‘နမၤကကဲစ့ၢ်ဧါ.’’ ယအၢၣ်လီၤအီၤလီၤ. အဝဲသံကွၢ်ယသရၣ်မုၣ်တခီ ဖျါလၢအမဲာ်တမုာ်ဘၣ်. ဖဲန့ၣ်, သရၣ်န့ၣ်တဲဘၣ်ပှၤ, ‘‘က့ၤအိၣ်ခိး ပာ်စၢၤ’’ ဒီး အဝဲကဆဲးကျိးက့ၤပှၤလၢတလါအတီၢ်ပူၤလီၤ. ပက့ၤအိၣ်ခိးတၢ်ပှဲၤထီၣ်တလါဘၣ်ဆၣ် တၢ်စံးဆၢ တဟဲနီတမံၤဘၣ်. ပဘါထုကဖၣ် ဒီးစှၤသီအတီၢ်ပူၤ ပသကိးမုၣ်လၢပအိၣ်သကိးလံာ်စီဆှံကၠိတဂၤ ဆဲးကျိးယၤ ဒီးတဲဝဲ, ‘‘ခဲအံၤပကအိးထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိသီသီတဖျၢၣ်, ဒီး ပလိၣ်ဘၣ်သရၣ်အဃိ နသါကမၤစၢၤပှၤဧါ.’’ ယအၢၣ်လီၤ အီလီၤတဘျီဃီ ဒီးတဟါဃီန့ၣ် ယလဲၤတုၤလၢကၠိအဝဲန့ၣ် ဒီးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤတဟါဃီန့ၣ်လီၤ. တလိၣ် မၤပှဲၤထီၣ် လံာ်ပတံ, တလိၣ်ဘၣ်တၢ်သံကွၢ်သံဒိးစ့ၢ်ကီးဘၣ်. တၢ်ဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်ယွၤမၤဝဲလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်နဲ လၢတၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်ကွံာ်န့ၣ်ဧါ. ဖဲပတၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်ကွံာ်အခါ, မ်ပကနာ်ယွၤ ဒီးအးလီၤပသးလၢယွၤအစုပူၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤတက့ၢ်. ဖဲပကျဲကတၢၢ်ဒီး မၤတၢ်မနုၤမးတဘၣ်လၢၤအခါ, ဘါထုကဖၣ် ဒီးယွၤကအိးထီၣ်န့ၢ်ပကျဲလၢပနၢ်တပၢၢ်ဘၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, စံးဘျုးနၤလၢနမ့ၢ်ကစၢ်လၢအမၤလၢပှဲၤယတၢ်လိၣ်တဖၣ်ဖဲယမၤမနုၤမးတသ့လၢၤဘၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤ ပၢဆှၢယၤဒီးဟ့ၣ်ဘၣ်ယၤ သးလၢကနာ်နၤအါထီၣ်တုၤတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤတစုန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့, အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်ထွဲခူးဖိ
ဒၢလးစ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဒၢလးစ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


May 1, 2021

HE WILL DO IT AT THE RIGHT TIME

 Bible in A Year: Joshua 19, Joshua 20, Joshua 21:1-19; John 2:1-25;
Psalm 54:1-7

“When the wine ran out, Jesus’ mother said to him, “They have no wine.”  Jesus said to her, “Woman, what does that have to do with you and me? My hour has not yet come.” His mother said to  the servants, “Whatever he says to you, do it.””                                                                                    
John 2:3-5 WEB

March 25, 2004, a few days after we got married, we had a plan to visit my mother and some friends in Beik (Myeik) and Dawei area.  There will be costs associated with travel, so we prayed for God’s provision and went. While we were waiting at the bus station to go to Myeik and Dawei, my wife stepped on something on the ground and it turned out to be 2000 Thai Bahts.  This money was of great help for our trip.  There were so many travelers at the bus station, but the Lord prepared the money we needed on the ground.  When it is the right time, God will surely do it.

After we came back from visiting family and friends, we got ready to start our career as evangelists.  We spoke to the director of the evangelist association in the Thai border area and he took us to a very small Karen village.  They had no electricity or running water and there was only one family of believers.  The director asked me whether I was up for the task and I answered him, “Yes.”  When he asked my wife, her face fell.  He told us to wait to hear from him and that he would contact us in a month.  We waited one month but heard no word from him.  We continued to pray for the direction from the Lord.  Within a few days, a friend of mine from the Bible school contacted me.  They were planning to open a new Bible school and wanted me to teach at the school. I went to visit the Bible school that evening and got the job that same evening. I did not have to fill out an application or go through the interview.  When it is the right time, God will do it.

Reflection

Are you facing something that makes you feel hopeless?  When we feel hopeless, let’s surrender to God and give Him total control.  When we are at the end of our wits, we can pray to God and He will make a way beyond our comprehension.

       Prayer                                                                                                                   
Dear God, I thank you for providing for my need when I reached the end of the rope.  Please guide me and give me a heart that is more willing to obey you until the end of time.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Rev. Hsa Htwe Kupoe                                                                                                      Dallas Karen Baptist Church                                                                                        Dallas, Texas