တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးလၢတၢ်အမ့ၢ်အတီ ~ True Sacrifice

လါမ့ၤ ၃၀, ၂၀၂၁

တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးလၢတၢ်အမ့ၢ်အတီ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၂၆, ၁ၡမူၤအ့လး ၂၇, ၁ၡမူၤအ့လး ၂၈,
ယိၤဟၣ် ၁၉:၁-၂၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၈:၂၁-၂၇ 

မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး တဘျီဃီန့ၣ်, ဒ်သိးအကဘၣ်ပျၤထီအီၤလၢ ထူၣ်စုညါအလိၤဒီး ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢအစုပူၤလီၤ.မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး အဝဲသ့ၣ်ဟံးန့ၣ်ယ့ၣ်ၡူးလီၤ.”
ယိၤဟၣ် ၁၉:၁၆

ကီၢ်အဲကလံး ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်စုကဝဲၤဒီး ကီၢ်အမဲရကၤ တၢ်ပၢၢ်ဆၢဝံၤအလီၢ်ခံ, သုးခိၣ်ကျၢၢ် George Washington ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်တခူထီၣ်ကဒီးအီၤ ဒ်သိးကပၢကဒီး ထံကီၢ်တပတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ဟံးန့ၢ်တၢ်စိကမီၤဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢ ကပၢထံကီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ကမ့ၢ်ဝဲကီၢ်ခိၣ်ဒ်လဲၣ်, မ့ၢ်ကဟ့ၣ် ထံဖိကီၢ်ဖိလၢတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒီး တၢ်သဘျ့ဧါ, တဟ့ၣ်ဧါ န့ၣ်, ထံကီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စူၤအီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် အဝဲမ့ၢ်က့ၤကဒါက့ၤဆူအတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိး လီၢ်လၢ Virginia တၢ်ဘုၣ်အီၣ်ဘုၣ်အီ အကျီၢ်ကရၢဒီး ကအိၣ်ဘၣ်ဝဲမုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ် လၢအလီၢ်အလၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢထံကီၢ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲအသီဒီး တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, တၢ်တဂၢၢ်တကျၢၤအိၣ်အါမးအဃိ, တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်လၢအတၤ George Washington သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်အါမးလီၤ. သနာ်က့ George Washington တူၢ်လိာ်မူဒါလၢအလီၤဘၣ် အီၤ ဒီးဟ့ၣ်လီၤအသးလၢတၢ်အမ့ၢ်အတီ လၢအထံကီၢ်အဂီၢ်လီၤ. 

ခရံာ်မ့ၢ်တဟဲလီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒီးမ့ၢ်အိၣ်ဒၣ်ထဲမူခိၣ်ဘီမုၢ်အဃိ, ကမ့ၢ်တၢ်အမုာ်လၢအဂီၢ်လီၤ. သနာ်က့ ကစၢ်ခရံာ်တူၢ်လိာ် မူဒါလၢပၢ်ဟ့ၣ်အီၤဒီးဟ့ၣ်လီၤအသးလၢပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခရံာ်စံးဝဲ, “ယပၢ်ဧၢ, တၢ်လၢလီခီအံၤလဲၤပူၤကွံာ်ယၤမ့ၢ်သ့ဒီး, မ်အလဲၤပူၤကွံာ်ယၤတက့ၢ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးဖဲဒၣ်ယသးတမ့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်ဖဲဒၣ်နသးလီၤ” (မးသဲ ၂၆:၃၉). ကစၢ်ခရံာ်ဟ့ၣ်လီၤအသးလၢပၢ်အစုပူၤခဲလၢာ် လၢတၢ်အမ့ၢ်တၢ်အတီန့ၣ်လီၤ. 

မ့ၢ်ပဃုတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, တၢ်လီၢ်တၢ်လၤ, ထဲလၢ ပဘျုးဒၣ်ပဝဲအဂီၢ်ဧါ. မ့မ့ၢ်တခီ ပကျဲးစၢးဟ့ၣ်လီၤပသးလၢ တၢ်အမ့ၢ်အတီလၢယွၤအဘီမုၢ်အဂီၢ်ဧါ. စီၤပီလူးစံးဝဲ ‘‘ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ,ယစံးတၢ်အံၤတၢ်သွံၣ်ဒီးတၢ်ညၣ်န့ၣ် န့ၢ်ဘၣ်သါယွၤအဘီအမုၢ် တသ့ဘၣ်ဒီး တၢ်အုၣ်သံန့ၢ်ဘၣ်သါ တၢ်တအုၣ်သံဘၣ်န့ၣ်တသ့ဘၣ်” (၁ ကရံၣ်သူး ၁၅:၅၀). တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ် လၢအတၤတၢ်ဒီး ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်, တၢ်တြီဆၢဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်အီၤမ့ၢ်န့ၢ်ဒီး ကမ့ၢ်ဝဲ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အတၢ်လၤကပီၤန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လီခီလၢခရံာ်အီတ့ၢ်အီၤန့ၣ် သုအီဘၣ်ကကဲဧါ. တၢ်ဒိးဘျၢလၢခရံာ်ဒိဘျၢအသးန့ၣ် သုဒိးဘျၢဘၣ်ကကဲဧါ. နီၢ်သးအတၢ်ထူၣ်ဖျဲးလၢတၢ်သွံၣ်ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်အံၤ, မ့ၢ်တၢ်ခူသူၣ်ဖးဒိၣ်တမံၤဒီး မ့ၢ်တၢ်အဒိၣ်အယိာ်လၢ အတၢ်တၤတၢ်ဒီးပှၤ, ဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခီဖျိလၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးအမ့ၢ်အတီလၢ ထူၣ်စုညါအလိၤ လၢတၢ်မူအလီၤထူလီၤယိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

 တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, ဟ့ၣ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးလၢ တၢ်သွံၣ်ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်အတၢ်ဆီၣ်သနံးတၢ် ဒီး ဟ့ၣ်ယၤသးအစိကမီၤလၢ ယကဟ့ၣ်လီၤယသးလၢနၤလၢတၢ်အမ့ၢ်အတီန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်လၢပှဲၤထူ
ထံမူကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဒူမးစ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 30, 2021

TRUE SACRIFICE

Bible In A Year: 1 Samuel 26, 1 Samuel 27, 1 Samuel 28; John 19:1-27;
Psalms 68:21-27

“So then he delivered him to them to be crucified. So they took Jesus and led him away.”
John 19:16 WEB

After the British surrendered and the American Revolutionary War was over, General George Washington was elected to become the first president to govern the new country.  There were interests all over the world in what kind of president he would be and if he would uphold the dignity of human rights and the principle of freedom. At that time, George Washington could have just gone back home to the vast land his family owned in Virginia and enjoyed a life of honor. After all, America was an infant, facing monstrous hurdles, instability, and uncertainties. George Washington knew he would have to deal with unprecedented ordeals. However, George Washington accepted the presidential responsibilities out of his sense of duty for his country. That was a true sacrifice.  

If Jesus Christ had chosen to stay in heaven, it would have been nice and painless for Him. But, Christ accepted the responsibilities His Father gave Him. That was a true sacrifice to wash away the sins of the world. Christ even said, “My Father, if it is possible, let this cup pass away from me; nevertheless, not what I desire, but what you desire” (Matthew 26:39). Christ submitted himself fully to His Father as a true sacrifice. 

Do we seek power and honor just for our own benefits? Or do we submit ourselves as a true sacrifice for God’s Kingdom? Paul said, “Now I say this, brothers, that flesh and blood can’t inherit God’s Kingdom; neither does the perishable inherit imperishable” (1 Corinthians 15:50). The flesh that challenges us must be eliminated to submit ourselves as a true sacrifice for God’s glory. 

Reflection

Are you able to drink from the cup that Jesus drank? Are you able to be baptized with the baptism Jesus was baptized? Deliverance from the flesh and blood is a mystery and a formidable challenge to us, but it is also a precious promise given through a true sacrifice on the cross for eternal life.  

Prayer

Lord, please deliver me from the oppression of the flesh and blood. Please grant me the power and the heart that is willing to submit myself to you as a true sacrifice. I pray in the precious Name of Jesus. Amen.  

Tharah Ler Bwe Htoo
Living Water Karen Baptist Church
Dumas, Texas