ကွၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢအမၤန့ၢ်သုဂီၢ်တက့ၢ် ~ Consider Great Things He Has Done For You

လါမ့ၤ ၂၃, ၂၀၂၁

ကွၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢအမၤန့ၢ်သုဂီၢ်တက့ၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁၃, ၁ၡမူၤအ့လး ၁၄:၁-၂၃,
ယိၤဟၣ် ၁၃:၁၈-၃၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၆:၁၃-၂၀

နဒုးဒိးပှၤလၢပခိၣ်အဖီခိၣ်လီၤ. ပလဲၤဖျိမ့ၣ်အူဒီးထံလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး နဒုးဟဲထီၣ်ပှၤဆူတၢ်အါအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၆:၁၂

ယအိၣ်ဖျဲၣ်လၢတနီသရံၣ်, ကစၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်, သုးက့(၄)တၢ်ပၢလီၤ. ယအိၣ်ဒီးယဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်ခံဂၤ, ခွါခံဂၤ, မိဒီးပါ, ခဲလၢာ် ဃုဂၤလီၤ. ယမ့ၢ်ပှၤဝဲၢ်ကိဒီး ယဟံၣ်ဖိဃီဖိမ့ၢ်ပှၤဘါသီခါလီၤ. ခီဖျိယဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢပှၤခရံာ်ဖိအကျါအဃိ ယနၢ်ဟူယွၤ အကလုၢ်ကထါဒီး လၢခံယဒိၣ်ထီၣ်, ယသးဆီတလဲဒီးယဒိးဘျၢထံလီၤ. လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိအကျါ ယဘျၢထံအဆိကတၢၢ်ဒီး လၢခံယဟံၣ်ဖိဃီဖိဘျၢထံ စးထီၣ်လၢယမိၢ်ယပၢ်ဒီး ယဒီပုၢ်ဝဲခဲလၢာ်ဒိးဘျၢက့ၤထံအဃိ ယစံးဘျုးယွၤဒိၣ်မးလီၤ. ဖဲ ၁၉၉၅ န့ၣ် ယမၤလိလံာ်စီဆှံလၢကီၢ်သူလ့ၤ, ကညီဘျၢထံမ့ၤစံၣ်လံာ်စီဆှံကၠိဒီး ယဖျိထီၣ်ဘၣ်တၢတနံၣ်ဂ့ၤဂ့ၤလီၤ. ဖဲ ၁၉၉၆ နံၣ် ဒုၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်ဟဲနုာ်လီၤလၢပဟီၣ်ကဝီၤအဃိ ပကၠိဘၣ်တၢ်မၤ ဟးဂီၤကွံာ်ဒီးပလီၤဖးလိာ်ပသးလီၤ. ဖဲ ၁၉၉၈-၉၉ န့ၣ် လံာ်စီဆှံကၠိဘၣ်တၢ်သုးက့ၤအလီၢ်ဆူ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဒဲကဝီၤအပူၤအဃိ ယလဲၤထီၣ်ဖဲန့ၣ်ဒီး ယဖျိထီၣ်ဘၣ်ကၠိခံနံၣ်တနံၣ် ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤ. လၢကၠိပျၢ်တချုးကၠိထီၣ်က ဒီးဒံး သၢနံၣ်တနံၣ်န့ၣ် ယဟံးန့ၢ်ယမါဒီးကၠိထီၣ်တဘျီယတလဲၤထီၣ်ကၠိလၢၤဘၣ်. ယလဲၤမၤဒိးလဲအီၣ်တၢ်လၢ ယိၤကီၢ်ပီၣ်လဲၣ်ပူၤအခါ, ယိၤဖီၣ် ပှၤကီၢ်ပယီၤဖိတဖၣ်ဒီး ဆှၢက့ၤပှၤလၢမၠၣ်ဝိၤဒံၤအဃိ ယဘၣ်ဃုကျဲ ဟဲက့ၤ လီၤဆူယသဝီလီၤ. တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤဖးယံၤဒီးကျိၣ်စ့လၢာ်အါမးလီၤ. လၢခံ ကစၢ်ယွၤအတၢ်သုးတၢ်ကျဲၤအဃိ, ယတုၤလၢ ဒဲကဝီၤပူၤစှၤနံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ခီဖျိလၢထံဒိၣ်ကီၢ်လဲၢ်တဖၣ် ကွဲမုာ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိလၢ အသးအိၣ်လဲၤဆူအထံအကီၢ် အဃိ, ပဟဲတုၤလၢကီၢ်အမဲရကၤ ဖဲ ၂၀၀၆ န့ၣ်လီၤ. ပဟဲတုၤသီခါ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အါမးဘၣ်ဆၣ် ယွၤအဘျုး အဃိတၢ်ခဲလၢာ် ဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးက့ၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၁၈နံၣ် န့ၣ်ယွၤအဘျုးအဃိ, ယဖျိထီၣ် ဘၣ်က့ၤလံာ်စီဆှံကၠိလၢ, ခ့ၣ်ဘံၣ်စံၣ်ယူၣ်အဲစ်အ့ၣ် လၢမဲၤနံစိၤထၣ်, ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤ. ယသးအိၣ်အနံၣ်လွံၢ်ဆံံဘျဲၣ်လံ. ယတနၢ်ဟူထံၣ်ဘၣ် ပှၤထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိသၢဘျီ, တၢ်လီၢ်သၢတီၤဒ်သိးယၤဘၣ်. ခဲအံၤလၢယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤယမၤသကိးဘၣ်တၢ်ဒီး ခၢၣ်သးကလံၤစိးကဝီၤအံၤန့ၣ်, မ့ၢ်ယွၤမၤတၢ်ဒိၣ်လၢယဂီၢ်အဃိလီၤ. ယလဲၤခီဖျိဘၣ်မ့ၣ်အူဒီးထံဘၣ်ဆၣ်ယွၤဆှၢယၤ ဆူ တၢ်အါအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၁ၡမူၤအ့လး ၁၂:၂၄ စံးဝဲ, “ထဲပျံၤယွၤဒီးမၤအတၢ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ လၢသုသးဒီဖျၢၣ်ညါ တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ကွၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ် လၢအမၤန့ၢ်သုဂီၢ်တက့ၢ်.”

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နအိၣ်ဒီး တၢ်သးလီၤဘှံး ခီဖျိလၢ နကျဲးစၢးတဘျုးဘျီလၢ တၢ်တမံၤမံၤအပူၤဒီးတၢ်အစၢတဟဲဖျါထီၣ်ဘၣ်ဧါ. ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢယွၤမၤလၢနဂီၢ် ဒီးစူၢ်အီၤနာ်အီၤလၢအဝဲကမၤတၢ်ကဒီးလၢနဂီၢ် လၢအဆၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤယၤဒ်သိး ယကမ့ၢ်ပှၤလၢအသ့ဂံၢ်ထီၣ် နတၢ်မၤဂ့ၤလၢ အဘၣ်ယၤတဖၣ်ဒီးအိၣ်မူအုၣ်သးလၢ တၢ်လၢနမၤဘၣ်ယၤအဒိၣ်တဖၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဆၢန့ၢ်ဂ့ၤ
အီစတ့ကညီဘျၢထံခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အီစတ့, ထဲးကစၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 23, 2021

CONSIDER GREAT THINGS HE HAS DONE FOR YOU

Bible In A Year:  1 Samuel 13, 1 Samuel 14:1-23; John 13:18-38;
Psalms 66:13-20

“You allowed men to ride over our heads. We went through fire and through water, but you brought us to the place of abundance.”
Psalms  66:12 WEB

I was born in Tannintharyi Division, Gaserdoh District, under the control of Brigade 4. With parents, two sisters and one brother, we are a family of six.  I am the oldest child. Our family worshipped Buddhism. I grew up among Christians, and therefore became familiar with the word of God.  When I got older, I had a change of heart and got baptized.  Among my family members, I was the first to be baptized, followed by my parents and later, all my siblings.  For that I am very thankful to God.  In 1995, I attended Bible school in Mason Karen Baptist Seminary in Kawthoolei and finished my first year of study well. In 1996, the enemy invaded our region. Our school was destroyed and we were all scattered. The school was relocated to a refugee camp in 1998-1999. I continued my second year of study there and finished well. During the school break before the third year of school began, I got married and did not return to the school. I worked in the sea as a laborer to provide for my family. The Thai government arrested workers from Burma and we were sent back to Myawaddy. I had to find a way to get back to my village, which was very far and it cost a lot of money. 

Later, because of God’s plan, after staying in the refugee camp for a few years, big and rich countries invited us and I arrived in the United States in 2006.  In 2018, I graduated from Karen Theological Study Center of Karen Baptist Churches in the USA (KBCUSA), located in Minnesota. I am over 40 years old. I have never heard of anyone like me, who attended three Bible schools in three places. Now, I am serving in God’s ministry in the Center South Region of KBCUSA. God has done great things for me. I have been through fire and water, but God brought me to the place of abundance. 1 Samuel 12:24 tells us, “Only fear Yahweh, and serve him in truth with all your heart; for consider what great things he has done for you.”

Reflection

Do you feel discouraged because you put so much effort into something but have not seen any result? Consider what great things God has done for you and trust Him to do great things for you again in His own time. 

Prayer

God, please help me so I know to count and testify of the great things You have done for me. In Jesus’ Name I pray. Amen. 

Pastor Hser Nay Gay
Austin Karen Baptist Church
Austin, Texas