ဟံးဃာ်တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးနၤ ~ Hold On Tightly To What You Already Have

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၂

ဟံးဃာ်တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးနၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – အ့စတၢ် ၂:၁၉-၂၃, အ့စတၢ် ၃, အ့စတၢ် ၄, အ့စတၢ် ၅, လီၣ်ဖျါ ၃:၇-၂၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၁:၁-၁၀

“အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မ့ၢ်နဟံးဃာ်ယတၢ်ဝံသးစူၤအကလုၢ်ကထါဒီး ယကဟံးဃာ်နၤလၢ တၢ်လ့ပစီအနၣ်ရံၣ်လၢ အကဟဲဘၣ်တ့ၢ်ဝဲ, ဒီးလ့ပစီပှၤအိၣ်သကုၤဆးဒးလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢန့ၣ်လီၤ.”
လီၣ်ဖျါ ၃:၁၀

ယကစံးယဲ နံၣ်၂၀၂၀ မ့ၢ်နံၣ်လၢအဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤလီၤ. ယဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်ကိၢ် တၢ်ဂီၤဘၣ်ဆၣ် တၢ်ခဲလၢာ်မ့ၢ်တၢ်ဆှၢက့ၤယၤဆူ ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကိးနံၤဒဲးယလဲၤတၢ်မၤန့ၣ်,  ယဟံးန့ၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်တစဲး ဖဲဒၢးဖိအိၣ်ဝဲတဖျၢၣ်အပူၤဒီး ဒၢးဖိအပူၤန့ၣ် အိၣ်ဒီးခီဖၠူထၢၣ်တဖျၢၣ်, စီၢ်နီၤခိၣ်, ဒီး လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤတ့ဝဲထဲပှၤကညီတဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယမၤတၢ်မၤဒီး ယမ့ၢ်လဲၤတုၤဖဲန့ၣ် ယစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤဒီး ယဃ့ဘါထုကဖၣ်ကိးနံၤဒဲး, ယအးလီၤယသးလၢယွၤအစုပူၤ, ဒီးယသးဝံၣ်ထါသးဝံၣ် “ယသးအံၤဟံးန့ၢ်စၢ်ဧၢ, ပာ်စီဆှံနဂီၢ်ခဲလၢာ်, ယမုၢ်နံၤကိးဆၢကတီၢ် ဒုးလဲၤဘျ့လၢထါအသီၣ်, ဒုးလဲၤဘျ့လၢထါအသီၣ်.” ယသးဝံၣ်ဒ်န့ၣ် ကိးဘျီဒဲးဒီး ဘၣ်တနံၤန့ၣ်ယလဲၤနုာ်လီၤဒီးယတပာ်သးဘၣ်. ယဆိမိၣ်ဒၣ် ယကသးဝံၣ်တၢ်ဒ်ညီနုၢ်အသိးကိးဘျီဒဲး လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးဖဲယသးဝံၣ်တၢ်အခါယတၢ်သးဝံၣ်တမ့ၢ်လၢၤ ယသးအံၤဟံးန့ၢ်စၢ်ဧၢလၢၤဘၣ်, ယတၢ်သးဝံၣ်ဟဲ  ပၢၢ်ထီၣ်ဝဲလၢ “ယသးယဲဧၢသ့ၣ်နီၣ်ထီဘိ ပှၤလၢအတူၢ်တၢ်လၢနဃိ တၢ်ဂၤနသးပ့ၤနီၣ်မ့ၢ်လၢာ် သ့ၣ်နီၣ်ယ့ၣ်ၡူး ယသးယဲဧၢ တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒၣ်နဲစူးကွံာ် ဟံးဃာ်တၢ်မၤပူၤဖျဲးအအံၤ သ့ၣ်နီၣ်ပှၤစူးကွံာ်လီၢ်လၢထး ဒီးလၢနဂီၢ်တူၢ်သံ အသး” ဒီးဖဲယသးဝံၣ်တၢ်အဖၢမုၢ်အခါ ယနီၣ်ထီၣ်လၢ ယသးဝံၣ်တၢ်အံၤတမ့ၢ်လၢအညီနုၢ်တယုၢ်မးလဲၣ်. ယသး ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤ လၢယကဘၣ်ဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤကစၢ်ခရံာ်လၢအအိၣ်ဒီးယၤ လၢယတၢ်လဲၤခီဖျိခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ် လီၤ. ခရံာ်တူၢ်တၢ်လၢယဃိ ဒီး အတၢ်အဲၣ်လၢယဂီၢ်လၢပှဲၤဝဲလီၤ. တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတဖၣ်န့ၣ် မုၣ်ကီၤလံၢ်သူဝဲသ့သလၢပတဟံးဃာ်လၢၤ ခရံာ်လၢအအိၣ်ဒီးပှၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီဃီ ယနၢ်ပၢၢ်လၢ ယမ့ၢ်ဝံသး စူၤတၢ်လၢယွၤအကလုၢ်ကထါပူၤ ဒီးယွၤကမၤပူၤဖျဲးယၤလီၤ. တၢ်သးဝံၣ်ဖိတယုၢ်လၢယွၤမၢအဟဲထီၣ်ဖျဲးလၢ ယထးခိၣ် ဆှၢက့ၤယၤဆူ ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလၢ အအိၣ်ဒီးယၤန့ၣ်လီၤမၢ်ကွံာ်, တၢ်ဝံတၢ်ယိး လၢယလိၤ ဖှံထီၣ်ကွံာ်, ယသးပူၤပှဲၤမးဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခု, တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်တမံၤလၢနဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤအဒိၣ်ကတၢၢ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, မ်ပကအိၣ်ဒီးတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤနၤဒီး ဟံးဃာ်တၢ်လၢအိၣ်ဒီးပှၤအဂီၢ် သိၣ်လိပှၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၢ်ဟဲထီၣ်
ကညီယွၤဂ့ၢ်ပီညါတၢ်သိၣ်လိလီၢ်ခၢၣ်သး
စ့းထ်ဖီလ်, မ့ၣ်နံၣ်စိထါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 12

HOLD ON TIGHTLY TO WHAT YOU
ALREADY HAVE

Bible in a Year: Esther 2:19-23, Esther 3, Esther 4, Esther 5; Revelation 3:7-22; Psalm 141:1-10

“Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth”
Revelation 3:10 WEB

I can say 2020 was a blessed year for me. I faced illnesses and worries, but God pulled me closer to Him. Every day when I went to work, I spent a little time in a small room, which accommodated only one person and had a table, a computer, and a chair. Once I was in the room, I praised God and prayer, surrendering myself to Him. I always sang, “Take my life, and let it be; consecrated, Lord, to Thee; take my moments and my days; let them flow in ceaseless praise; let them flow in ceaseless praise.” One day, I went through the same ritual. I praised and prayed. I then started singing only to find myself singing a different song unintentionally this time. The song that came to my mouth on its own was, “Oh thou, my soul, forget no more; The Friend Who all thy sorrows bore; Let every idol be forgot; But, O my soul, forget Him not. Renounce thy works and ways, with grief; And fly to this divine relief; Nor Him forget, who left his throne; And for thy life gave up His own.” This was not the song I usually sang. But, that hymn reminded me that I am to hold on tightly to Christ Who is with me through all of my experiences. Christ suffered for me and His love for me is perfect. The devil can use illnesses and worries to tempt me to relinquish Christ Who is with us. I also was given a message through this song that if I patiently abide in the word of God, He will deliver me. The song God brought to my lips drew me closer to Him. The burden on my shoulders became lighter, and my heart was filled with joy and contentment.

Reflection

What is the one thing that you hold on to most tightly?

Prayer

God, teach us to give praises to You and hold on tightly to You.  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Mu Heh Taw
Karen Theological Study Center (KTSC)
Saint Paul, Minnesota