သ့ၣ်ညါစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ် ~ Praise God

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၃၀

သ့ၣ်ညါစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၁၁:၂၂-၃၆, နဃ့မယၤ ၁၂:၁-၄၇, လီၣ်ဖျါ ၂၁,ကတိၤဒိ ၃၁:၂၁-၃၁

အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, စီၤပၤမၤလိာ်လၢအဂ့ၢ်အကျိၤ ဒီးတၢ်အိၣ်ကျၢၤဝဲလၢ ပှၤသးဝံၣ်တၢ်ဖိအဂီၢ် ကအိၣ်တနံၤအဂီၢ်တနံၤ အဂီၢ်လီၤ.”
နဃ့မယၤ ၁၁:၂၃

လံာ်စီဆှံအံၤပာ်ဖျါဝဲ ပှၤလ့ၤဝံဖိတဖၣ်အိၣ်လၢ တၢ်လီၢ်အါတီၤလီၤ. လၢတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲ ယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် အပူၤ, ပှၤလ့ၤဝံဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးလုၢ်လၢ်လၢစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤထီဘိလီၤ. တၢ်ပာ်လီၤန့ၢ်အဝဲသ့ၣ်လၢ တနံၤအဂီၢ် တနံၤအဂီၢ် တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤအဂီၢ်လီၤ. နဃ့မယၤ ၁၂:၂၇ ပာ်ဖျါဝဲ, ‘‘ဒီးတုၤအပာ်စီဆှံယရူၤၡလ့ၣ် အခိၣ်ဒူဒီး, ဃုဝဲလၢပှၤလ့ၤဝံဖိ လၢအလီၢ်ခဲလၢာ်အပူၤ ဒ်သိးအကမၤတၢ်ပာ်စီဆှံန့ၣ်အိၣ်ဒီး အသူၣ်ခုသးခု, ဒီးတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ, ဒီးတၢ်သးဝံၣ်, ဒီးစှၢၣ်စှံး, သီတူၢ်, ဒီး တနၢ်လီၤ.’’ 

ခ့ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့တၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် တနီၤနီၤစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ် တၢ်သးစွံကတုၤ, တနီၤနီၤလၢတၢ်ထုကဖၣ်, တနီၤနီၤလၢတၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢ လံာ်သးဝံၣ်ကစၢ်ယွၤ, ဒီးတနီၤနီၤလၢ တၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢဃုာ်ဒီး တၢ်ဒ့တၢ်အူသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ပစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤအကျိၤကျဲဒ်လဲၣ်န့ၣ် အရ့တဒိၣ်ဘၣ်. အရ့ဒိၣ်လၢ ပကစံးထီၣ်ပတြၢၤ ယွၤလၢတၢ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအသးန့ၣ်လီၤ. ပပၢ်စီၤယိၤသးစံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤ ခီဖျိတၢ်အိၣ်မူသကဲာ်ပဝး ဒီးအဘၣ်ယွၤအသးလီၤ. ပပၢ်စီၤဒၤနံးယ့လးစံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤခီဖျိတၢ်ထုကဖၣ် ဒီးအဘၣ်ယွၤအသးလီၤ.

ပမ့ၢ်ပျံၤယွၤ, စံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤထီဘိလၢ ပတၢ်အိၣ်မူပူၤဒီး ပှၤကစံးထီၣ်ပတြၢၤပှၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. ကတိၤဒိ ၃၁:၃၀  စံးဝဲ, ‘‘ပိာ်မုၣ်လၢအပျံၤယွၤန့ၣ် တၢ်ကစံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤလီၤ.’’ တၢ်ပျံၤယွၤမ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်စံးထီၣ် ပတြၢၤယွၤအဒိၣ်အအါတခါလီၤ. ပမ့ၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤထီဘိန့ၣ် လီၣ်ဖျါ ၂၁ ပာ်ဖျါန့ၢ်ပှၤလၢ ပကထံၣ်ဘၣ် မူခိၣ် အသီ ဟီၣ်ခိၣ်အသီ လၢအလၢအပှဲၤအဃံအလၤကတၢၢ်ဒီး ပမံၤဘၣ်တၢ်ကွဲးနီၣ်ဃာ်လၢသိဖိအလံာ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤဖဲနဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤဧါ. မ့ၢ်နစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢတၢ်ဘၣ်ကစၢ်အသးဧါ.
နမံၤကဘၣ်တၢ်ကွဲးအသးလၢလံာ်မူအပူၤန့ၣ်နလီၢ်တံၢ်လီၤနသးလံဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ဧၢ, ပစံးဘျုးနၤလၢနဆိၣ်ဂ့ၤပှၤတုၤမုၢ်မဆါတနံၤညါအံၤအဃိလီၤ. တကးဒံးဘၣ်မုၢ်နံၤလၢ အကဟဲသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး, ဖဲပဘၣ်ဘီၣ်ဘၣ်ညီမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲမ့ၢ်ဂ့ၤ မ်ပကအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်ဂၢၢ်ကျၢၤဒီးကသ့ စံးထီၣ်ပတြၢၤနၤကိးဆၢကတီၢ်ဒဲး အဂီၢ်မၤစၢၤပှၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်စီၤသးဖှံ
ကရံးစံၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စတီမ်လ့းခ်, အၣ်အိဝၣ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 30

PRAISE GOD

Bible in a Year: Nehemiah 11:22-36, Nehemiah 12:1-47; Revelation 21; Proverbs 31:21-31

“For there was a commandment from the king concerning them, and a settled provision for the singers, as every day required.”  
Nehemiah 11:23 WEB

The scripture told us that the Levites lived and served in many places. In taking care of the business of God’s house, they were diligent in praising God. There was even a requirement for them to praise God every single day. Nehemiah 12:27 tells us that “At the dedication of the wall of Jerusalem, they sought the Levites out of their places, to bring them to Jerusalem, to keep the dedication with gladness, both with giving thanks, and with singing, with cymbals, stringed instruments, and with harps.”

Nowadays, believers praise God in quiet meditation or in prayer or by singing hymns or by using all kinds of musical instruments to shout to the Lord. The manner in which we choose to praise God is not of importance. What matters is we praise God to please God. Joseph praised God through his sound character and he pleased God. Daniel praised God by praying faithfully and he pleased God.

By fearing and praising God continually, we will also be praised. Proverbs 31:30 says, “A woman who fears Yahweh, she shall be praised.” Fearing God is also a way of praising God. The culmination of our praising God will be seeing a new heaven and a new earth perfect with beauty and majesty and finding our names written in the Lamb’s book of life.

Reflection

Do you praise God when facing hardship? Do you praise God to please Him? 
Are you confident that your name will be written in the Lamb’s book of life?

Prayer

Father, we praise you for blessing us up to now and also in the days ahead.  In delight or distress, guide us to be steadfast in our faith and praise you continually. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Pastor Saw Joy
Gerizim Karen Baptist Church
Storm Lake, Iowa