မ့ၢ်မတၤလၢကမၤတၢ်ဒ်န့ၣ်ဘူၣ်ဝဲတဂၤလဲၣ် ~ Who Would Dare To Do Such A Thing

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၃

မ့ၢ်မတၤလၢကမၤတၢ်ဒ်န့ၣ်ဘူၣ်ဝဲတဂၤလဲၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – အ့စတၢ် ၆, အ့စတၢ် ၇, အ့စတၢ် ၈, လီၣ်ဖျါ ၄,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၂:၁-၁၁

“ဒီးစီၤပၤအဃၤၡဝ့ရိၣ် စံးဆၢနီၢ်ပၤမုၣ်အ့ၤစတၢ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်. ဒီးပှၤလၢအမၤပှဲၤအသး ဒ်သိးအကမၤတၢ်ဒ်န့ၣ်ဘူၣ်ဝဲတဂၤန့ၣ်, မ့ၢ်အအိၣ်ဖဲလဲၣ်.”
အ့စတၢ် ၇:၅

စီၤပၤအိၣ်ဒီးအစိကမီၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢအဘီအမုၢ်အပူၤ ဒီးဖဲဒၣ်အတၢ်ကတိၤ, ဖဲဒၣ်အမၤတၢ်တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ် ပှၤထီဒါအီၤတဘူၣ်ဘၣ်, ပှၤမၤဟးဂီၤအီၤတသ့ဘၣ်. ဒ်န့ၣ်အသိး ကစၢ်ယွၤအစိကမီၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢပၢဆှၢမူခိၣ်ဒီး ဟီၣ်ခီၣ်တဂၤအံၤ တုၤမုၢ်နံၤခံကတၢၢ်ကစံၣ်ညီၣ်တၢ်အၢတၢ်သီလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးကတ့ၢ်လီၤဝဲဆူရာ်ပူၤ လၢအမ့ၢ်တၢ်နး တၢ်ဖှီၣ်လီၤထူယိာ်အပူၤလီၤ. နီၢ်ပၤမုၣ်လၢအမ့ၢ် နီၢ်အ့စတၢ်ဖဲအပာ်ဖျါထီၣ်လၢတၢ်ကမၤသံမၤဟးဂီၤ ပှၤယူၤဒၤဖိခဲ လၢာ်လၢ စီၤပၤအဃၤၡဝ့ရိၣ်အဘီအမုၢ်အပူၤအခါန့ၣ် စီၤပၤသံကွၢ်ဝဲ “ပှၤလၢအမၤပှဲၤအသးဒ်သိး အကမၤတၢ် ဒ်န့ၣ် ဘူၣ်ဝဲတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်အအိၣ်ဖဲလဲၣ်.” ဒီးပှၤလၢအမၤပှဲၤအသးဒ်န့ၣ်ဘူၣ်ဝဲလၢ အမ့ၢ်စီၤဟၤမၣ်တဂၤန့ၣ် စီၤပၤမ့ၢ် အဲၣ်အီၤပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤအီၤထဲလဲၣ်သနာ်က့ စီၤပၤမၤဟးဂီၤကွံာ်အီၤလီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ပမ့ၢ်ကွၢ် ဖဲ ကလၤတံ ၅:၁၉-၂၁, ပဖးဘၣ်လၢ “ဒီးတၢ်မၤဘၣ်ဃးဒီးပဖံးပညၣ်တဖၣ်, အိၣ်ဖျါဝဲလီၤ. မ့ၢ်အအံၤ တၢ်မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါ, တၢ်အဲၣ် တလ့ၤအဲၣ်တဘီ,-တၢ်သးကတၢ, တၢ်ဘါတၢ်ဂီၤ, တၢ်ဟိၣ်တၢ်ယီ, တၢ်ထီဒုၣ်ထီဒါ, တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်, တၢ်ခိးထဲသိးလိာ်အသး, တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဟ့, တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်, တၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖး, တၢ်စုတလီၤဃုာ်ဘၣ်. – တၢ်သးကါ, တၢ်မၤသံပှၤကညီ, တၢ်အီမူၤသံး, တၢ်မၤပွဲဧိၤစီဧိၤ, ဒီးတၢ်ဒ်န့ၣ်အသိးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢယစံးပာ် ကဒီးသု ဒ်န့ၣ်အသိး, ပှၤလၢအမၤတၢ်ဒ်န့ၣ်တဖၣ်, တန့ၢ်ဘၣ်သါယွၤအဘီအမုၢ်ဘၣ်.” 

မ့ၢ်မတၤလၢအမၤတၢ်ဒ်န့ၣ်ဘူၣ်ဝဲတဂၤလဲၣ်. ပှၤလၢအမၤပှဲၤအသးဒီး  မၤတၢ်ဒ်န့ၣ်ဘူၣ်ဝဲတဂၤန့ၣ် ယွၤကစံၣ်ညီၣ်ဒီး မၤဟးဂီၤကွံာ်အီၤ သပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးတၢ်အိၣ်မူ

လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်လ့ပစီအကလုာ်ကလုာ်လီၤ. ပဟးဆှဲးမ့ၢ်တန့ၢ်ဘၣ်ဒီး မုၢ်တနံၤယွၤကစံၣ်ညီၣ်ဒီး ပကတုၤဆူတၢ်ဟးဂီၤလီၤ. လၢနဟးဆှဲးတၢ်ဒဲးဘးသ့ၣ်တဖၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ်, သးစီဆှံနဲၣ်နၤလၢနကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤလၢအလၢပှဲၤဒီးအစိကမီၤသ့တၢ်လၢာ်ပၢ်ဧၢ, ပၢဆှၢဘၣ်ပသးဒ်သိးပသုတပျဲမုၣ်ကီၤလံၢ်နုာ်ဒီးမၤနၢၤပှၤ တဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢပဂံၢ်ပဘါန့ၣ်ပမၤတသ့ဘၣ်. အိၣ်ဒီးပှၤ လဲၤဃုာ်တၢ်ဒီးပှၤ, ဒ်သိးပမၤတၢ်ဒဲးဘးတဘူၣ်အဂီၢ် စ့ၢ်ကီးမၤစၢၤပှၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

ဖုသရၣ်လၢၢ်သီ
ကရံးစံၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စတီမ်လ့းခ်, အၣ်အိဝၣ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 13

WHO WOULD DARE TO DO SUCH A THING

Bible in a Year: Esther 6, Esther 7, Esther 8; Revelation 4; Psalm 142:1-11

“King Xerxes asked Queen Esther, “Who is he? Where is he–the man who has dared to do such a thing?”  
Esther 7:5 NIV

A king has full power in his kingdom and no one would dare to defy anything he does or destroy any word he says. Similarly, the God Who rules the heavens and earth, perfect with power, would ultimately judge evil deeds that would end up in hell, the eternal place of misery. When Queen Esther revealed the evil plot to annihilate the Jews in the kingdom of King Xerxes, he asked “Where is he–the man who has dared to do such a thing?” That person was Haman. No matter how much the king loved and valued him before, the king destroyed him. 

In Galatians 5:19-21, we read, “The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery; idolatry and witchcraft; hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy; drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God.” Who would dare to do such a thing? Surely, God will judge and destroy such a person. 

Reflection

In life we will face many temptations. If we cannot resist the temptations, we will be judged and destroyed. To be able to resist temptations, what is the Holy Spirit telling you to do?

Prayer

Dear Powerful God, guide us and instruct us so that we will not allow the devil to come in and defeat us. We cannot do it on our own strength. Be with us, walk with us, and help us to be fearful of committing sins.  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Pastor Ler Thaw
Gerizim Karen Baptist Church
Storm Lake, Iowa