ပၢ်အတၢ်နာ်စီဆှံ ~ The Holy Faith Of Our Fathers

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၈

ပၢ်အတၢ်နာ်စီဆှံ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၉:၁-၃၇, လီၣ်ဖျါ ၁၉:၁၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၈:၇-၁၄

ဒီးနထံၣ်ဘၣ်ပပၢ်တဖၣ်အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် လၢအဲၤကူပတူးအပူၤ, ဒီးနနၢ်ဟူအတၢ်ကိးပသူထီၣ်လၢ ပီၣ်လဲၣ်ဆှဲအနံၤ န့ၣ်လီၤ.”
နဃ့မယၤ ၉:၉

ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတဘျီအခါ တၢ်မၤအသးနီၢ်ကီၢ်လၢယသဝီလီၤ. တၢ်ကစီၣ်ဟဲဝဲဒံးအံၤ – ဒုၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်   ကဟဲနုာ်လီၤလၢ ပဟီၣ်ကဝီၤအပူၤဒီးကဟဲမၤဟးဂီၤကွံာ် ပတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိး, ပမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်, ပတၢ်ဆဲးကျၢဆဲးကျိး, ဒီးကမၤသံလီၤတူာ်ကွံာ် ပဝဲပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အအိၣ်လၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢအဟီၣ်ကဝီၤအပူၤလီၤ. ဖဲန့ၣ် ပဖံပဖု, ပမိပပါ, ပသဝီခိၣ်နၢ်သူၣ်က့သးပှၢ်, ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိဒီး ဒူသဝီဖိတဖၣ်, ထိးဖှိၣ်လိာ်အသး, ဟ့ၣ်ကူၣ်လိာ်အသး ဒီးစံးဝဲဒၣ်,  ‘‘တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ အကဟဲဘၣ်ပှၤဒီး ပကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တခါအံၤ မ့ၢ်တၢ်လီၤပျံၤ လီၤဖုးဒိၣ်မး လၢပဂီၢ်လီၤ. ခဲမုၢ်ဆ့ၣ် မ့ၢ်မုၢ်နံၤဒိၣ် မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤ ဒီးပဝဲခဲလၢာ်, ပၣ်ဃုာ်လၢဖိဆံးသ့ၣ်တဖၣ်, ပကဘါထုကဖၣ်ဒီး ဒုၣ်တၢ်အီၣ် စးထီၣ်လၢ အိၣ်ဘှံးနံၤဂီၤဃုနၣ်ရံၣ် တုၤလီၤလၢမုၢ်ဟါလီၤဃုနၣ်ရံၣ် ဒ်သိး ပကပူၤဖျဲးထီၣ်ကွံာ်လၢ တၢ်ကမၤဟးဂီၤပှၤလၢတၢ်တဘျီအံၤအဂီၢ်လီၤ.’’ ဒီးပှၤကိးဂၤဒဲးအသးဃူဃီၣ်လီၤပလိာ်ဝဲ လီၤ. မုၢ်ဆ့ၣ်ဝါထီၣ်အိၣ်ဘှံးနံၤ တချုးဃုနၣ်ရံၣ်ဘၣ်ဒံးန့ၣ်, “မိၤ” သီၣ်ထီၣ်ဒီးပှၤဟဲဝဲပှီၢ်ပှီၢ်ဆူသရိာ်, ဒီးယထံၣ်ဘၣ် အါတက့ၢ် မ့ၢ်ပၢ်သ့ၣ်တဖၣ် စ့ၢ်ကီးဒီးမိၢ်တနီၤလီၤ. ဒီးတုၤလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်တဘျီ တၢ်အိၣ်ဘှ့ၣ်အိၣ်ဘှီၣ် ဘူၣ်သကိးဘါသကိးယွၤ နုာ်လီၤဆူတၢ်ထုကဖၣ်အဒၢးပူၤ တဂၤဘၣ်တဂၤအဆၢကတီၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီးလၢဖးလံာ်စီဆှံ တနီၤဖးဝဲ ဒီနံၤညါန့ၣ်လီၤ. ဒီးနထံၣ်ဘၣ်သရိာ်ပူၤ၀း၀း တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ် လီၤကဟုကညီၢ် လၢတၢ်သညူးသပှၢ် အပူၤလီၤ. တုၤမ့ၢ်လၢမုၢ်ဟါလီၤဃုနၣ်ရံၣ် ဘၣ်လံတဘျီ ပဘါသကိးယွၤဝံၤ ပက့ၤက့ၤဆူတဂၤအဟံၣ်ဒၣ်ဝဲစုာ်စုာ်  လီၤ. တယံာ်သၢသီဘၣ်ဒီး တၢ်ကစီၣ်ဟဲက့ၤ အသီတခါလၢ ဒုၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ အတၢ်ကူၣ်ထီၣ် ဖးလီၤ ဟးဂီၤလံဝဲန့ၣ်လီၤ. ထဲန့ၣ်တဘျီ ဒူဖိသဝီသ့ၣ်ဖိတဖၣ် ပှဲၤက့ၤဒီး တၢ်သူၣ်ခု သးခုသူၣ်မံသးမုာ်ဒီး အိၣ်က့ၤကစုဒုဖိ ဒီး ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်ဘၣ်က့ၤမုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်လီၤ. တၢ်လၢယအဲၣ်ဒိးစံးယဲန့ၣ် ပဖံပဖု, ပမိပပါတဖၣ် လၢစိၤလၢညါ ဃူဖိးလၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, သးတဖျၢၣ်ဃီ, တၢ်နာ်တမံၤဃီအဃိ, မ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ အခါ ဃ့ၢ်ဆူယွၤအဆိလီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဒုၣ်တၢ်အီၣ် ဘါထုကဖၣ် တဲလီၤကျဲၤလီၤ တၢ်ဂံၢ်ဆံးဘါစၢ်, ဒီးယွၤမၤပူၤဖျဲး အီၤလၢ တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်နာ်, တၢ်မုၢ်လၢ်, တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒီး တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢ အမူတ့ၢ်လံလၢပမိၢ်ပၢ်ဖံဖုအပူၤအံၤ မ့ၢ်အမူလၢပပူၤ ထဲလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢနဟ့ၣ်ပှၤမိၢ်ပၢ်ဖံဖုလၢအတၢ်နာ်နၤဒိၣ်ယိာ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိလီၤ. မ်ပကသ့ဟံးဃာ် တၢ်နာ်အံၤ ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤ ဒီးဟ့ၣ်သါက့ၤပဖိပလံၤ ကန့ၢ်အဂီၢ်မၤစၢၤပှၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်မူမူ
ကရံးစံၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စတီမ်လ့းခ်, အၣ်အိဝၣ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 28

THE HOLY FAITH OF OUR FATHERS

Bible in a Year: Nehemiah 9:1-37; Revelation 19:11-21; Psalm 148:7-14

“You saw the affliction of our fathers in Egypt, and heard their cry.”  
Nehemiah 9:9 WEB

I still remember what happened in my village. We got the news. The enemy would enter our region. They planned to destroy our places, livelihood, and ways of communication. Their ultimate plot was to annihilate our Karen people in the revolutionary area. Our grandparents, parents, village leaders, pastors, church members, and villagers held a meeting. Our defense strategy was determined — “The danger we are facing is frightening. Tomorrow is Sunday. From 6 AM in the morning to 6 PM in the evening, all of us, including children, will fast and pray.” Everyone was united in following this plan. The next morning before 6 AM, the church bell rang. I saw people walking to church, mostly fathers and some mothers. In quietness, we prayed and read the scriptures. Time was assigned for each person to enter into a prayer room and pray to the Lord. I saw one person after another entering into the prayer room imploring on our behalf all day long. There was this air of somberness and reverence surrounding the church. In a way, it even felt majestic. After 6 PM, everyone went home. Three days after, we got the news that the plan of the enemy to destroy us was ruined. The villages were overjoyed and went back to their way of life peacefully. What I wanted to say was that our grandparents and parents in the previous generations were united in love, one mind, and one faith. When they faced adversity, the first place they ran to was God. They fasted, prayed, and confessed their sins.

Reflection

In good or bad times, how will we strive to keep our Karen’s customs of singing and praising God for the good work He has done in our lives?

Prayer

God, please help us to sing praises to You for Your good work and live to glorify You. 
In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Mu Mue Mue
Gerizim Karen Baptist Church
Storm Lake, Iowa