နီၢ်ခိနီၢ်သးအတၢ်ဃံတၢ်လၤ ~ Beauty In Body And Spirit

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၄

နီၢ်ခိနီၢ်သးအတၢ်ဃံတၢ်လၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – အ့ၤစတၢ် ၉, အ့ၤစတၢ် ၁၀, လီၣ်ဖျါ ၅, ကတိၤဒိ ၃၀:၁၁-၂၃

ပှၤလၢအကဆှီဝဲလၢအမဲာ်ဒၣ်ဝဲဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တသ့စီဒံးဘၣ်အသးလၢ အတၢ်ဘၣ်အၢန့ၣ် အိၣ်ဝဲတစိၤလီၤ.”
ကတိၤဒိ ၃၀:၁၂

ပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အါတက့ၢ် ပဂုာ်ကျဲးစၢးဒ်သိးပနီၢ်ခိကဖျါဃံဖျါလၤအဂီၢ်လီၤ. ပှၤကထံၣ်ပှၤဃံဃံလၤလၤ အဂီၢ်ပဂုာ်ကျဲးစၢးလၢကျဲအါမံၤလီၤ. ပဝဲကိးဂဲၤဒဲးကစၢ်တ့လီၤပှၤန့ၣ်ပဂ့ၤပာ်စၢၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တနီၤတသးမံလီၤ အသးအဃိ လၢာ်ကျိၣ်လၢာ်စ့ဒီးဘှီအမဲာ်သၣ်, အနီၢ်ခိလၢ ဆိမိၣ်ဝဲလၢတဂ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ဒ်သိးပှၤတထံၣ်ဆံးပှၤ အဂီၢ် ပဘၣ်ကူကၤဂ့ၤဂ့ၤ, တကးဘၣ် ပဘၣ်ဘှီပခိၣ်, ဒီးပမဲာ်စ့ၢ်ကီးပဘၣ်ဖှူလၢတၢ်ကယၢမဲာ်ပီးလီလီၤ. တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢပသးပ့ၤနီၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ နီၢ်သးတကပၤလီၤ. ပတကျဲးစၢးခံကွၢ်စီၤကွၢ်ပသးဘၣ်. ပယီၤဖိတဂၤစံးဝဲ, “ပှၤခရံာ်ဖိတရၢန့ၣ်ဂ့ၤဒၣ်လၢတၢ်ဖျါလၢခိလီၤ. အဝဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီး တလီၤဆီလၢပှၤဘၣ်. တနီၤန့ၣ်အၢန့ၢ်ပဝဲလီၤ.” ယသးဘၣ်ဒိသနာ်က့ မ့ၢ်အမ့ၢ်အတီအဃိ ယတဲမနုၤမးတသ့ဘၣ်. ခရံာ်ဖိဟံၣ်ဖိဃီဖိတနီၤ လီၤမုၢ်လီၤဖး, တနီၤန့ၣ်အ့ၣ်လိာ်အသးဒီး တၢ်အဲၣ်ဘၢမါဝၤသ့ၣ်တဖၣ်ပထံၣ်ဘၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤကဲထီၣ် နီၢ်သးအတၢ် လာ်အၢလၢ ကဲထီၣ်တၢ်လီၤဃံၤလၢ ပှၤတသ့ၣ်ညါယွၤအဂီၢ်လီၤ. ခရံာ်ဖိတနီၤ ဂုာ်ကျဲးစၢး ဒီးကဲခိၣ်ကဲနၢ်လၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါသနာ်က့ မ့ၢ်ထံၣ်ပှၤတဘါယွၤန့ၣ်တကွဲဝဲအမဲာ်ညါပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်ဝဲလီၤ. ထံၣ်လီၤအသးလၢ ဂ့ၤဝါဝဲလီၤ. လၢခံတခါလီၤသးဘၣ်ဒိ န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ တဲပှၤဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. တနီၤလၢဖျိထီၣ်လာ်စီဆှံကၠိ အိၣ်ဒီး တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့သ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် ထံၣ်ပှၤဂၤလၢအခံးတခီလီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်အံၤအပူၤမတၤမး တလၢပှဲၤဝဲဘၣ်. ပဝဲကိးဂၤဒဲးပအိၣ်ဒီးပတၢ်ဂံၢ်ဆံးဘါစၢ်, တၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ်လီၤ. မ်ပဝဲခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဒ်သိး ပကကဲထီၣ် ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်အဂီၢ် ပကခံကွၢ်စီၤကွၢ်လီၤပသးလၢလံာ်စီဆှံဒီး ကပီၤထီၣ်ခရံာ်အတၢ်ကပီၤဒီးဟ့ၣ်နီၤလီၤခရံာ် အတၢ်အဲၣ်ဒီးအဘျုးအဖှိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ
မ့ၢ်နကဲထီၣ်တၢ်ကပီၤ မ့တမ့ၢ်နကဲထီၣ်တၢ်လီၤဃံၤလၢ နခိၣ်နဃၢၤလံဧါ.
မ့ၢ်နရ့လိာ်နသးဒီးယွၤဒီး ခံကွၢ်စီၤကွၢ်နသးလၢ လံာ်စီဆှံလံဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်
ပၢ်ဧၢ, ဒ်ပနီၢ်ခိကကဆှီအဂီၢ်ပဂုာ်ကျဲးစၢးအသိး လၢနီၢ်သးတကပၤကကဆှီအဂီၢ်ပကဂုာ်ကျဲးစၢးဖး ကစၢ်ကလုၢ်ကထါဒီး မ်ပသုတပျဲမုၣ်ကီၤလံၢ်ဟဲနုာ်လၢပသးပူၤအဂီၢ်မၤစၢၤပှၤလၢခရံာ်အမံၤတက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.​​​

နီၢ်အဲလ်ထၣ်မိ
ထဲးဖးထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 14

BEAUTY IN BODY AND SPIRIT

Bible in a Year: Esther 9, Esther 10; Revelation 5; Proverbs 30:11-23

“There is a generation that is pure in their own eyes,
yet are not washed from their filthiness.”  

Proverbs 30:12 WEB

Most of us usually work hard at looking good physically. We try to find many ways to beautify ourselves. God created us and we are already beautifully made. But some of us feel discontent and spend large sums of money to surgically reconstruct our face and body parts that we feel look ugly. For people not to look down on us, we wear trendy clothes, fix our hair, and put on expensive makeup. On the other hand, we neglect our spiritual beauty. We do not weigh in on the qualities of our spiritual beauty. I once heard a Burman man say, “Christians look good only on the outside. They are no different from us. Some of them are even worse.” I felt hurt and offended, but I could not say anything back since there is some truth in what he said. Some Christian families split, fight, and commit adultery due to self-indulgence. This presents spiritual ugliness that is a stumbling block to those who do not know Christ. Moreover, when some Christian leaders see those who have not been to church, they blame them instead of gently inviting them back to church. They think they are better than others. Another hurtful thing is gossip. Although they may have graduated from Bible schools and have education, some religious leaders choose to see only the dark side of people. Nobody is perfect in this world. We all have weaknesses and shortcomings. Let us Christians be a good example by assessing our beauty inside according to the scripture, shine the light of Christ, and share His grace.

Reflection

Are you the light or the stumbling block for your neighbors? Have you fellowship with God and assess your heart using the standard of the scripture?

Prayer

Dear Father, help us to seek beauty not only in body, but also in spirit. Guide us to read Your word and deny the devil to enter our hearts. In Jesus’ Name, I pray. Amen.

Naw Elta Moe
Htet Pa Taw Church
Myanmar