တၢ်သးဘၣ်ဒိသူၣ်ကၢ်သးလီၤလၢအိၣ်ဒီးအတၢ်ပညိၣ် ~ Broken-Hearted For A Purpose

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၄

တၢ်သးဘၣ်ဒိသူၣ်ကၢ်သးလီၤလၢအိၣ်ဒီးအတၢ်ပညိၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၁, နဃ့မယၤ ၂, လီၣ်ဖျါ ၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၇:၁-၁၁

‘‘ဒုးအိၣ်ဖှိၣ်အံၣ်စရ့လးအပှၤဘၣ်တၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်အီၤလီၤ. အ၀ဲဒၣ်မၤဘျါက့ၤပှၤအသူၣ်ကၢ်အသးလီၤ, ဒီးဘိၣ်ထီၣ်အပူၤလီၢ်တဖၣ်လီၤ….ပှၤလၢအဆီၣ်လီၤအသးန့ၣ်ယွၤ၀ံၣ်ဆၢထၢၣ်အီၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤတတီတလိၤဘၣ်န့ၣ်ဆီၣ်လီၤ၀ဲလၢဟီၣ်ခိၣ်လီၤ.’’ 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၇:၂ခ, ၃, ၆

ပ၀ဲကိးဂၤဒဲးပဘၣ်တၢ်တ့လီၤပှၤလၢယွၤအဂီၢ်လီၤ. ယွၤသူ၀ဲပတၢ်သးဘၣ်ဒိသူၣ်ကၢ်သးလီၤ ဒ်သိးကမိၤဃီၤပှၤဆူ တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီးအီၤလၢ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤလၢတၢ်မူထူယိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အါတက့ၢ် တၢ်သးဘၣ်ဒိ သူၣ်ကၢ်သးလီၤ သုးကွံာ်ပတၢ်သးစၢၢ်ဆၢလၢ ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအအါလၢတနံၤဘၣ်တနံၤ ဆူတၢ်ဆိကမိၣ်ယွၤ အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်အိၣ်မူခဲလၢာ်အိၣ်ကတီၢ်၀ဲ ဖဲပဘၣ်ဒိအိၣ်ဒီးပူၤလီၢ်အကတီၢ်ဒီး ကဲဝဲသ့လၢပကိးထီၣ်ဆူ ယွၤအအိၣ်, “မၤစၢၤယၤ,” အဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤ. လၢယဂီၢ် တၢ်အိၣ်မူဒ်သးစၢ်အခါ, ယသးစဲဒၣ်လၢ သိလ့ၣ်လၢအချ့, တၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤ, ဒီးတၢ်ဃုကျိၣ်ဃုစ့ဧိၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး တၢ်အိတၢ်အီၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲလၢ တၢ်ရ့လိာ်မၤသကိးတၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. သနာ်က့ တနၤဖဲ ယမၤတၢ်စဲၤခံန့ၣ် ယနၢ်ဟူတြဲၤအိးထီၣ်အသးလီၤ. တချုးလၢယသ့ၣ်ညါဒံးန့ၣ်, ယသ့ၣ်ညါလၢကျိခိၣ်ထိးဘၣ်ယၤလံန့ၣ်လီၤ. ယသးစံၣ်ချ့ချ့ဒီးလီၤဂာ်ဒ် တၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်ပတုာ်သးလံန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ်, ယတဲလီၤယသး, ‘‘ယတအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤယသးလၢ ယကသံဒံးဘၣ်.’’ ထီဘိယပျံၤလၢ ယကသံ ဒီးဆိကမိၣ် ယသံဝံၤ ယကလဲၤဖဲလဲၣ်ဒီးတၢ်ကမၤသးဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ယနၢ်ဟူကျိအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသးလၢ ကခးယၤန့ၣ်, ယတၢ်သကွံာ်ကညးမ့ၢ်ဒ်သိးယွၤကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤဒီး ယကဟ့ၣ်က့ၤယသးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ဆူအီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် ပှၤတဂၤအံၤဟးထီၣ်ကွံာ်၀ဲသတူၢ်ကလာ်လီၤ. တၢ်မုၢ်လၢ် အတၢ်လဲၤကျဲစးထီၣ်ဖဲအံၤလီၤ. 

ယထံၣ်လိာ်ယသးဒီးယမါလၢ တၢ်အိၣ်ကရူၢ်တဖုအပူၤန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲအုၣ်အသးဒီး နၢ်ပၢၢ်ဝဲတၢ်မုၢ်လၢ်ဒီး တၢ်မၤဘျါ က့ၤဟဲလၢယွၤ ခီဖျိတၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်သးဘၣ်ဒိအဃိန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲမ့ၢ်ပိာ်မုၣ်သးစၢ်ဖိ လၢအနာ်၀ဲလၢဝၤလၢအဟံးန့ၢ် အီၤန့ၣ် ကအဲၣ်အီၤသနာ်က့ ဘၣ်တၢ်တီၢ်အီၤဒီးမၤဆူၣ်မၤစိးအီၤလၢ အဖျီအသး၀ံၤ အနၤန့ၣ်လီၤ. လၢခံနွံနံၣ်ဘျဲၣ် အတီၢ်ပူၤ အ၀ဲအခၣ်ဃံကၢ်ခီဖျိအဝၤထိအီၤဒီးအကလံၤကျိၤဟးဂီၤ ခီဖျိ တၢ်ပအၢဃာ်အီၤ အဃိန့ၣ်လီၤ. တဟါန့ၣ်, သုးဖိပိာ်ခွါ၀ဲအံၤအၢသီထီၣ်၀ဲဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်ဒီးစံး၀ဲ, ‘‘ယကမၤသံနၤ၀ံၤဒီး ယကမၤသံလီၤ ယနီၢ်ကစၢ်အသး.’’ တစိၢ်ဖိ အလီၢ်ခံ, ဖဲစုလၢအဂံၢ်ဆူၣ် အိၣ်ဒီး နီၣ်တီၢ်လၢကဒိအခိၣ်အခါ, အ၀ဲဘါထုကဖၣ်လၢ ယွၤကမၤစၢၤအီၤန့ၣ်လီၤ. ပိာ်ခွါ၀ဲအံၤလီၤဃံၤကွံာ်၀ဲ ဒီးအ၀ဲနၢ်ဟူသးစီဆှံစံးဘၣ်အီၤလၢ ‘ဃ့ၢ်, ဃ့ၢ်’ န့ၣ်လီၤ. ယွၤကဲထီၣ်၀ဲ ပှၤမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤ အီၤလၢတၢ်လီၤလိၢ်လီၤလး, ကသံၣ်သရၣ်လၢအဂ့ၤဒီး လၢအစိ အကအမီၤ, ထုးထီၣ်ကွံာ်အီၤ လၢတၢ်အၢတၢ်သီ လၢနီၢ်ခိနီၢ်သးန့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤအါန့ၢ်အနံၣ်ခံဆံအတီၢ်ပူၤ, ပဖျီပသးဒီးပလုၢ်ဖိ ဖိသၣ်ခံဂၤဒီးဒုးမၤစၢၤမၤဘျါဘၣ်အီၤ လၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်လီၤမၢ်, အတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်မိၣ်ဘၣ်မး န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သးတဖျၢၣ်ဃီအပူၤ ပဟံၣ်ဖိဃီဖိဃုထံၣ်န့ၢ်ကျဲလၢ ကဟဲစိာ်ဃီၤတၢ်မုၢ်လၢ်ဆူ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် အလီၢ်ခံတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤအတၢ်ပညိၣ် တဖၣ် မၤတၢ်လၢပပူၤဒီးလၢပှၤဂၤအဂီၢ် ခီဖျိပတၢ်သးဘၣ်ဒိ သူၣ်ကၢ်သးလီၤ န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နကဟဲစိာ်တၢ်သးဘၣ်ဒိမနုၤတဖၣ်ဆူယွၤအအိၣ်လၢကမၤဘျါက့ၤနၤလဲၣ်. တၢ်မၤမုာ်လၢပှၤဂၤအဂီၢ်နကဟ့ၣ်ထီၣ်ဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ် 

ကစၢ်ဧၢ, ဒုးနဲၣ်ယၤဒ်သိးယကဟ့ၣ်နီၤလီၤနတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

န့းခ်ဒီးလဲၣ်စလံၣ်ဖံယၣ်ထံၣ်ဒိစံၣ်
Hope Response, Inc. 
စကီးဒ်စ်ဒ့လ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 24

BROKEN-HEARTED FOR A PURPOSE

Bible in a year – Nehemiah 1, Nehemiah 2, Revelation 16, Psalm 147:1-11

“He gathers the outcasts…He heals the brokenhearted and binds up their wounds…the Lord supports the afflicted; He brings down the wicked to the ground.”
Psalm 147:2b, 3, 6 NASB 

We are all made in the image of God yet it may be our broken heart that God uses to draw us into that special relationship with Him that saves us for all eternity! It is in our deepest pain that our attentions change from our busy, daily lives to even think of God.  All of life stops in our time of wounding and we may for the first time cry out to God. “Help me!” Life for me as a young man was all about fast cars, fun times and making money! Of course it involved drinking “just to be social.”  Yet one night when I was working late I heard the door open. Before I knew it, I found myself at gunpoint!  My heart was pumping fast but time seemed to also stand still. At that moment, I told myself “I’m not ready to die!” I had always had a fear of dying and wondered where I would go and what it would be like.  Now forced to my knees and being cuffed by a stranger is when I talked to God. As I heard the gun made ready to fire, my plea was for God to save me and I would surely give my life to Him. The stranger left in that instant. This began my journey of hope!

I met my wife at a church single’s group.  She was a testimony of this same hope and healing from a broken heart.  She, as a young girl, had believed the promise of being loved by a man she took as her husband only to be beaten and abused on the night of her wedding.  Over the next seven years she had her jaw broken from punches and her trachea collapsed from being choked.  One evening, this military man became very dark and said “I’m going to kill you then kill myself.”  In a moment, with a strong arm and hammer aimed at her head, she cried out to God for help!  This man crumbled to the ground as she heard the Holy Spirit say “run, run!”  He became her wonderful counselor, great physician and mighty God that delivered her from such wickedness and gave her comfort for her wounds of body and soul. Now for more than 20 years, we have been married and adopted two amazing children from their own loss, pain and grief.  Together our family has sought to bring hope into the dark places of suffering.  His purposes were worked in us and for others by our broken hearts!

 Reflection

What brokenness can you bring to the Lord for healing? What comfort for others?

Prayer

Lord, rescue me and save me from this fear and pain. Give me your comfort. Show me those who need this comfort that you give to share hope.  In Jesus’ Name, we pray. Amen.

Nick and Leslie Piantedosi
HOPE Response, Inc. 
Scottsdale, Arizona