တၢ်သံအကဒုအကစၢၢ်ကဆူးပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ်နအိၣ်ဒီးယၤလီၤ ~ You Are With Me Even In The Shadow Of Death

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၁

တၢ်သံအကဒုအကစၢၢ်ကဆူးပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ်
နအိၣ်ဒီးယၤလီၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – အ့ၤစတၢ် ၁, အ့ၤစတၢ် ၂:၁-၁၈, လီၣ်ဖျါ ၂:၁၈-၂၉, လီၣ်ဖျါ ၃:၁-၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၀:၆-၁၃

ယစံးလၢယွၤ နမ့ၢ်ယကစၢ်လီၤ. ယွၤဧၢ, ကနၣ်ယဃ့ကညးတၢ်အသီၣ်တက့ၢ်.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၀:၆

ပတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ် အိၣ်ဝဲတဂၤတမံၤ တဂၤတမၠိလီၤ. လၢတၢ်လဲၤခီဖျိအကီအခဲအခၣ်တဖၣ်အကျါ ယသးအိၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်လၢ ယဘၣ်လဲၤခီဖျိအီၤလၢ တၢ်သံကဒုကစၢၢ်ကဆူးပူၤဘၣ်ဆၣ် ယွၤဟ့ၣ်ယၤဒံး တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ယကအိၣ်မူဒီး မၤလၤကပီၤအီၤလၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဃိ ယတစံးဘျုးအီၤယအိၣ်တသ့ဘၣ်. ဒီးယွၤအတၢ်အဲၣ်လီၤလိၢ်လီၤလးအံၤ ကဲထီၣ်မးတၢ်အုၣ်သးလၢ ဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်အဂီၢ် တကးဘၣ် ကဲထီၣ် စ့ၢ်ကီး တၢ်အုၣ်သးလၢပှၤလၢယဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဖဲ၂၀၁၈ လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၈သီ, ပဝဲကဝီၤခိၣ်နၢ်တနီၤ လဲၤရ့လိာ်မုာ်လိာ်သးဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖု, ဘၣ်ဝဲဖဲမူခိၣ်ဖီလီၤအါမး တုၤဒၣ်လဲာ်သိလ့ၣ် ဟးထီၣ်ဟးလီၤတညီဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်လိၣ်အဃိ ပလဲၤသကိးလၢတၢ်ထုကဖၣ်အပူၤလီၤ. မူခိၣ်ဖီလီၤ, ထံလီၤသကၤ  တၢ်ဂိၢ်ဒိၣ်မးဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်ထုကဖၣ်အဃိ ပလဲၤတုၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤ. ပရ့လိာ်ပသးဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဒိးဘျၢထံ, တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိး, ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တဲသကိးတၢ်ဘၣ်ဃး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၤ. တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိးတၢ် ဖဲမုၢ်ထူၣ်တၢ်ဘါဝံၤ ပဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူ ပတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိး အလီၢ်လီၤ. ပဟဲက့ၤလၢကျဲ မူခိၣ်ဖီလီၤတီၣ်ယုၢ်ကနၣ် ပဘၣ်နီၣ် သိလ့ၣ်ကယီကယီလီၤ. ပဟဲက့ၤဘူးကတုၤ ပတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်ကလိၣ် တနၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်ဘျဲၣ်ဒီး မူခိၣ်ဖီလီၤက့ၤကမှံကမှံအဃိ ပတဆိကမိၣ်လၢ တၢ်ကမၤအသးဒီးပှၤနီတမံၤဘၣ်. တဖျးမဲာ်အတီၢ်ပူၤ ပသိလ့ၣ် တရံးအသးခံဝီသၢဝီ လၢကျဲပူၤ ခီဖျိကျဲဘျ့ အဃိလီၤ. တဖျးမဲာ် သိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်တခိၣ် ဟဲတုၤလၢပလီၢ်ခံ ဒီးဟဲဘၣ်တိၢ်ဒီးပသိလ့ၣ်အလီၢ်ခံဒီး ပသိလ့ၣ် လီၤကွံာ်ဆူတြီၤပူၤလီၤ. ယဘါထုကဖၣ်ဒီးယစံး, ‘‘ယွၤဧၢ မၤစၢၤပှၤ, ယွၤဧၢ မၤစၢၤပှၤ,’’ ဒီးဖဲန့ၣ်ပသိလ့ၣ် အိၣ်ပတုာ် တလီၤတကျၢၢ်, တဒ့ခံ, ဒီးပတဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး နီတဂၤဘၣ်. ပသိလ့ၣ်စ့ၢ်ကီး တဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဘၣ်. တစိၢ်ဖိ သိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်ကစၢ် ကိးပၢၤကီၢ်ဒီး ဟဲသံကွၢ်ပှၤလီၤ. ပတဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး နီတဂၤဘၣ် ဒီး သိလ့ၣ်ထုးကါ ဟဲထုးထီၣ်က့ၤ ပသိလ့ၣ်လၢတြီၤလာ်ဒီး ပပူၤဖျဲးလၢတၢ်သံ ကဒုပူၤကိးဂၤဒဲးလီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၀:၆ စံး, ‘‘ယစံးလၢယွၤ နမ့ၢ်ယကစၢ်လီၤ. ယွၤဧၢ, ကနၣ်ယဃ့ကညး တၢ်အသီၣ်တက့ၢ်.’’ ယွၤမ့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤအစိကမီၤလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ပဝဲကညီဖိတဖၣ်အါဒ်အါဂၤန့ၣ် ယွၤမၤပူၤဖျဲးပှၤလၢတၢ်သံကဒုအပူၤလီၤ. မ့ၢ်မနုၤတြီဆၢနၤလၢနကအုၣ်နသးလဲၣ်. ပပှၤကလုာ်တနီၤအိၣ်ဘၣ်ဒံးအဖၢမုၢ်လၢတၢ်သံကဒုအပူၤလီၤ. မ့ၢ်ပကမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်ဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ဧၢ, တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢ နအဲၣ်ပှၤ နဆိၣ်ဂ့ၤပှၤ နပာ်မူပှၤတုၤမုၢ်မဆါတနံၤအဃိလီၤ. မ်ပသုတကိးထီၣ်နၤထဲဒၣ်ဖဲလၢ ပဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဂ့ၤ. ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲး ပကသ့စံးဘျုးနၤအဂီၢ်သိၣ်လိၤပှၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်သဒါဖီ
ကညီယွၤဂ့ၢ်ပီညါတၢ်သိၣ်လိလီၢ်ခၢၣ်သး
စ့းထ်ဖီလ်, မ့ၣ်နံၣ်စိထါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 11

YOU ARE WITH ME EVEN IN THE SHADOW OF DEATH

Bible in a Year: Esther 1, Esther 2:1-18; Revelation 2:18-29, Revelation 3:1-6; Psalm 140:6-13

“I said to Yahweh, “You are my God.” Listen to the cry of my petitions, Yahweh.”  
Psalm 140:6 WEB

I would like to share a frightening experience in the shadow of death that God delivered me from so I can still be alive and honor him with my work. I cannot be silent, but praise God for His deliverance. My fearful experience became a testimony that allows me to share the Gospel as well as encourage my neighbors. On December 18, 2018, regional leaders and I were to go and fellowship with a church. There was a snowstorm and travelling was not recommended. But, because of an important matter that needed to be attended at this church, we prayed and went. The fallen snow turned into slippery ice, but we arrived at our destination safely because the Lord answered our prayer. Our meeting included worshipping together, witnessing believer’s baptism, and discussing church business. After finishing the afternoon service, we returned to our homes. By then, the snow and ice was so thick on the road that we had to drive very slowly. When we were about an hour away from reaching home, it was snowing less so we thought we were out of harm’s way. But then, our vehicle skidded and spun round and round two or three times. In a split second, a truck came at a high speed and hit us from behind, sending us into a ditch. I prayed and said, “God, help us! God, help us!” Our car stopped and parked in the ditch like you would park in a parking lot without any big damage. All of us escaped injury. In a moment, the truck driver called the police, who came and asked us if we were okay. We were not hurt, so they called the service that removed our car from the ditch. All of us escaped death. Psalm 140:6 affirms, “I said to Yahweh, “You are my God.” Listen to the cry of my petitions, Yahweh.” God is my salvation and His power saved me.

Reflection

God delivered many of our Karen people from the shadow of death. 
What is stopping you from giving your testimony? 
Some of our people are still in the shadow of death. How will we help them?

Prayer

Father, thank you for loving us, blessing us, and keeping us alive until today. Let us not come to You only when we are in trouble. Teach us to praise You at all times.  
In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Mu Thadah Paw
Karen Theological Study Center (KTSC)
Saint Paul, Minnesota