စီၤနဃ့မယၤအတၢ်သးဒူဒီးအတၢ်သးကျၢၤလၢယွၤပူၤ ~ Nehemiah’s Bravery And Unwavering Faith In God

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၆

စီၤနဃ့မယၤအတၢ်သးဒူဒီးအတၢ်သးကျၢၤလၢယွၤပူၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၅, နဃ့မယၤ ၆, နဃ့မယၤ ၇:၁-၃, လီၣ်ဖျါ ၁၈:၁-၁၇, ကတိၤဒိ ၃၁:၁၀-၂၀

“အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤခဲလၢာ်န့ၣ်မၤပျံၤမၤဖုးပှၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, အစုကလီၤစၢ်လၢအတၢ်မၤ တုၤအတမၤဘၣ်အသးဘၣ်လီၤ. ဒီးခဲကနံၣ်အံၤ, ကစၢ်ဧၢ, ဒုးဆူၣ်ထီၣ်ယစုတက့ၢ်.”
နဃ့မယၤ ၆:၉

စီၤနဃ့မယၤလၢအတၢ်က့ၤဒီးဘှီထီၣ်ဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်အခိၣ်ဒူတဘျီအံၤ ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်မၤပျံၤမၤဖုး, တၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤအၢသီလၢအဂီၢ် အမၠိမၠိကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် စီၤနဃ့မယၤသ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကတိၤပျံၤအီၤ ဒ်သိးအတၢ်မၤသုတကဲထီၣ်တဂ့ၤ ဒီး ကပျံၤတၢ်, ဒီးကပတုာ်ကွံာ် တၢ်မၤက့ၤဝ့ၢ်ခိၣ်ဒူန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး နဃ့မယၤ သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢ မ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ် ကတိၤ, အိၣ်ဒီးတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤလၢ အဝဲဒၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်အဝဲတခီစးထီၣ်လၢအနၢ်ဟူဝ့ၢ်ခိၣ်ဒူ အတၢ်လီၤပှီၢ် တၢ်ဟးဂီၤဒီး အပှၤကလုာ်ဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ်, ဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤနး, ဘၣ်တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်န့ၣ် အဝဲဃ့တၢ်လၢယွၤဒီး ယွၤဒိ ကနၣ်အီၤလီၤ. ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤအီၤအဃိ အသန့ၤအသးလၢယွၤ နာ်ယွၤလၢ ကမၤစၢၤအီၤ ဒီးတပျံၤပှၤတၢ်ကတိၤ, တပျံၤပှၤကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤနီတမံၤဘၣ်. ဒ်အတၢ်တိာ်ပာ် ဒ်အတၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်အသိး  မၤဝဲလၢတၢ်နာ်န့ၢ်ယွၤ, တၢ်အးလီၤ အသးလၢယွၤအစုပူၤအဃိဒီး ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤအီၤ ယွၤကဟုကယာ်အီၤ ဒီးအတၢ်မၤဝံၤဝဲချ့ချ့ဒီး တဘၣ် တၢ်အၢတၢ်သီနီတမံၤဘၣ်. 

ဒ်န့ၣ်အသိးပဝဲခရံာ်ဖိယွၤအဖိအလံၤပျဲၢ်ဘီၣ်ခဲလၢာ်တဖၣ်, တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢနီၢ်ခိမ့ၢ်ဂ့ၤ နီၢ်သးမ့ၢ်ဂ့ၤ ပမ့ၢ်မၤလၢ တၢ်သးဒူ, တၢ်နာ်ယွၤ ကျၢၤမူဆှုဒ်စီၤနဃ့မယၤအသိးဒီး ယွၤကဆိၣ်ဂ့ၤပှၤဒီး ကမၤကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ပတၢ်ဖံး တၢ်မၤသပှၢ်တၢၢ်လီၤ. ပမ့ၢ်ကွၢ်ဒီးဖး လံာ်ကတိၤဒိ ၁၆:၃ န့ၣ်, “တလ့ၣ်နမၤတၢ်တဖၣ်လၢယွၤအလိၤတက့ၢ်ဒီး နကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤတၢ်န့ၣ်ကကဲထီၣ်တၢ်လီၤ.” လၢတၢ်တၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအသ့တၢ်လၢာ်လၢပှဲၤဒီး တၢ်စိကမီၤဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢပဂီၢ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နသးဒ့ဒီလၢ နခိၣ်နဃၢၤအတၢ်ကတိၤဟဲလၢဟီၣ်ခိၣ်လံဧါ. မ့ၢ်နပာ်နသးကျၢၤမူဆှုလၢယွၤအပူၤလံဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ဧၢ, တဘျီဘျီပထံၣ်ဘၣ် တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်, တၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်, ပမၤတၢ်ဂ့ၤသနာ်က့ ပှၤထံၣ်ဒၣ်ထဲ ပတၢ်လီၤတူာ် လီၤကာ်လီၤ. မ်ပသုတလီၤဘှံး တတ့ၢ်စၢ်လီၤပသးဒီး ပကကွၢ်ဒၣ်ထဲကစၢ်အပူၤအဂီၢ် မၤစၢၤပှၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံာ်ပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

ဖုသရၣ်လၢၢ်သီ
ကရံးစံၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စတီမ်လ့းခ်, အၣ်အိဝၣ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 26

NEHEMIAH’S BRAVERY AND UNWAVERING
FAITH IN GOD

Bible in a Year: Nehemiah 5, Nehemiah 6, Nehemiah 7:1-3; Revelation 18:1-17;Proverbs 31:10-20

“They were all trying to frighten us, thinking, “Their hands will get too weak for the work, and it will not be completed.” But I prayed, “Now strengthen my hands.”  
Nehemiah 6:9 WEB

When Nehemiah returned to Jerusalem to rebuild the wall of the city, he faced intimidation and many kinds of evil plots against him. But Nehemiah knew the insulting words were meant to frighten him just so he would be afraid and stop his efforts to rebuild the wall. Nehemiah was able to discern the lies from the wicked people. Instead, Nehemiah sought the will of God from the time when he heard the wall was ruined and his people were oppressed through diligent prayers. And God listened to Nehemiah’s prayers. God blessed Nehemiah for depending on God alone, believing God would help him, and not being afraid of the enemy’s lies and plots. He focused on his purpose and continued working in faith, totally committing himself and his plan in the hands of God. As a result, God blessed him and took care of him, which enabled him to finish his job in a shorter amount of time without being harmed.

Likewise, those of us who are the children and disciples of Christ, will be blessed like Nehemiah was if we work with bravery and unwavering faith in God in whatever we do. Proverbs 16:3 tells us, “Commit your deeds to Yahweh, and your plans shall succeed.” In all things, God is omnipotent, perfect with power, love, and help for us.

Reflection

Do you get doubtful because of the words of the world? 
Do you put your unwavering faith in God?

Prayer

Father, we sometimes hear complaints and blames in our work feeling like nobody sees the good in us no matter how hard we try. Help us so we will not get weary and give up, but fix our eyes on You. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Pastor Ler Thaw
Gerizim Karen Baptist Church
Storm Lake, Iowa