သနာ်က့ ~ Even If

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၈

သနာ်က့

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနယ့လး ၃:၁၃-၃၀, ဒၤနယ့လး ၄:၁-၁၈, ၂ပ့းတရူး ၂, ကတိၤဒိ ၂၉:၁-၉ 

“ကွၢ်ကွၢ်, ပကစၢ်လၢပမၤအတၢ်တဂၤန့ၣ်မၤပူၤမၤဖျဲးပှၤဒီး မ့ၣ်အူကဲၤအဖၣ်ကပူၤသ့, ဒီးကမၤပူၤမၤဖျဲးပှၤ လၢနစုပူၤလီၤ, စီၤပၤဧၢ. မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒ်န့ၣ်ဒီးသ့ၣ်ညါ, စီၤပၤဧၢ, လၢပတမၤဘၣ်နကစၢ်အတၢ်ဘၣ်, ဒီးပတဘါဘၣ်နတၢ်ဂီၤထူလၢနပာ်ထီၣ်အီၤန့ၣ်တက့ၢ်.” 
ဒၤနံးယ့လး ၃:၁၇-၁၈

ပမံပပၢၢ်ထီၣ်တဘျီဃီ, ပဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဃုထၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယကဘၣ်ဆဲးမံဒံးဧါ. ပကဘၣ်အီၣ်မနုၤလဲၣ်. မ့ၢ်ယကခူၣ်လီၤကွံာ်ယတၤလၣ်ဧါ မ့တမ့ၢ် ယကပျဲပှၤဂၤဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤခီဖျိတၢ်လၢယမၤစၢၤသ့ တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်ဧါ. မ့ၢ်ယကဂုာ်ကျဲးစၢးမၤဟါမၢ်ကွံာ်ယတၢ်သးအုး မ့တမ့ၢ် မၤအါထီၣ်ယတၢ်သးဟ့သးကါဧါ. မ့ၢ်ယကပျဲတၢ်လၢ ယအဲၣ်ဒိး ဒုးကဲထီၣ်အီၤလၢ ယလုၢ်ယလၢ်လၢအတဂ့ၤတခါပၢယတၢ်အိၣ်မူ မ့တမ့ၢ် ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤဘျါဧါ. ယကစံၣ်ညီၣ်ပှၤဂၤ မ့တမ့ၢ် ယကဃုထံၣ်န့ၢ်ကျဲလၢယကနၢ်ပၢၢ်ပှၤတဂၤန့ၣ်ဧါ. မ့ၢ်ယကအးလီၤယတၢ်ဘၣ်သးဆူ ယွၤ မ့တမ့ၢ် လဲၤတခီတၢၤလၢယကျဲဒၣ်၀ဲန့ၣ်ဧါ. တၢ်ဃုထၢမ့ၢ်တၢ်လၢပလဲၤကပာ်ကွံာ်အီၤတသ့ခီဖျိအမ့ၢ်တၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီးပတၢ်အိၣ်မူအဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဃုထၢတနီၤညီ၀ဲလၢပကမၤအီၤဖဲတၢ်ဃုထၢတနီၤမၤဘၣ်ဒိပသးန့ၣ်လီၤ. 

စီၤဃနၤနယၤ, စီၤမံၤအ့လး ဒီးစီၤဧစၤရယၤကဘၣ်ဃုထၢ၀ဲလၢကဘါထီၣ်တၢ်ဂီၤထူဒ်သိးကမၤပူၤဖျဲးအသး မ့တမ့ၢ် ဆၢထၢၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤတီတီလိၤလိၤဒီးယွၤဒီး သံလီၤပျံၤလီၤဖုးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအပူၤဒၣ်လဲာ်, အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ် ဃုထၢ ဖျါ၀ဲဆှံဆှံန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်ဃုထၢကစၢ်ယွၤ လၢယွၤဖိအဂၤတဖၣ်အဖီခိၣ်, လၢပှၤကညီ အတၢ်ဘၣ်သး အဖီခိၣ်ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. 

ဒ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဂၤအသိး, တၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢယဘၣ်သံကွၢ်လီၤယသး ယမ့ၢ်တဘၣ်တၢ်ပာ်လုၢ် ပာ်ပှ့ၤယၤဒၣ်လဲာ်သနာ်က့, မ့ၢ်ယကအဲၣ်တၢ်စ့ၢ်ဧါ. တၢ်မ့ၢ်တအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ယၤသနာ်က့, မ့ၢ်ယကမၤ တၢ်ခ့တၢ်ပှၤအတၢ်မၤဧါ. တၢ်ကီတၢ်ခဲမ့ၢ်အိၣ်သနာ်က့, မ့ၢ်ယကလဲၤလီၤဧါ. တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးယၤမ့ၢ်စှၤလီၤသ နာ်က့ မ့ၢ်ယကဟ့ၣ်တၢ်ဧါ. ယမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢယလီၤတူာ်လီၤကာ်ဒီး ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢယပူၤသနာ်က့, မ့ၢ်ယက စံၣ်တဲၤတဲလီၤယွၤအကလုၢ်ဧါ. ညီနုၢ်ဖဲယဘၣ်တၢ်လ့ပစီယၤလၢယကဃုထၢကျဲလၢအညီန့ၣ်, လံာ်စီဆှံတနံၤအံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤလၢ ယတၢ်ဃုထၢအိၣ်ဒီးတၢ်လၢအပိာ်ထွဲထီၣ်အခံလၢ တၢ်လီၤထူလီၤယိာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်မ့ၢ်မၤဘၣ်ဒိယၤသနာ်က့, ယကဃုထၢဒၣ်ယွၤလီၤဧါ. ဟီၣ်ခိၣ်မ့ၢ်ဃၣ်ကဒါအသးထီဒါယၤသနာ်က့, မ့ၢ်ယကဃုထၢဒၣ်ယွၤလီၤဧါ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲပဘၣ်ဃုထၢတၢ်န့ၣ်, ဟ့ၣ်ပှၤလၢတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်, တၢ်ဒိကနၣ်, ဒီးတၢ်နာ် ဒ်သိးပကဃုထၢနၤဖဲဟီၣ်ခိၣ်နံၤဘၣ်ဖၣ်လဲပှၤဒီး ဖဲတၢ်လၢအအိၣ်ဒီးပှၤလၢဟီၣ်ခိၣ်လၢပပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤအီၤ အအါကတၢၢ်လီၤမၢ်အခါဒၣ်လဲာ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်၀့နစၢၣ်ပီလ်, တၢ်အိိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်မုၣ်
ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ကီၢ်စ့ကဖိ
စ့ကဖိ
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 28

EVEN IF

Bible in a year – Daniel 3:13-30, Daniel 4:1-18; 2 Peter 2; Proverbs 29:1-9

“If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, Your Majesty. But even if he doesn’t, we want to make it clear to you, Your Majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. “
Daniel 3:17-18 NLT

The moment we wake up, we are faced with choices. Do I continue sleeping? What should I eat? Will I keep my talents buried or will I allow others to be blessed by what I can contribute, no matter how small? Will I work through my grief or grow embittered? Will I allow this addiction to rule over me or will I seek treatment? Will I judge or will I seek to understand the person? Will I surrender my will to God or insist on my way? Making decisions is an inescapable part of life. Some decisions are easy to make while other decisions wrench our hearts. 

Hananiah, Mishael, and Azariah had to choose whether to worship the gold statue to save themselves or to remain true to God and die a grisly death. Despite their fears, their choice was very clear; they chose God over other gods, over human approval and over safety. 

As a pastor, there have been times when I have had to ask myself — will I love even if I am unappreciated, will I serve even if I am not acknowledged, will I go even if it inconveniences me, will I give even if it deprives me, will I preach even if I feel so lacking and broken inside? When I am often tempted to choose the easier option, the Scripture for today reminds me that my choices have repercussions that echo into eternity.

Reflection

Will I choose God even if it hurts? Will I choose God even if the world turns against me?

Prayer

Lord, in moments when we have to choose, give us the courage, obedience and faith to choose You even if the world mocks us and even if we lose the things of earth that we treasure the most. In Jesus’ Name I pray. Amen

Naw Winsome Paul, Pastor
Karen Baptist Church, Singapore
Singapore