ယွၤအကလုၢ်ကထါအိၣ်ဒီးစိကမီၤလၢမၤဘျါက့ၤတၢ် ~ The Word Of God Has Power To Heal

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၆

ယွၤအကလုၢ်ကထါအိၣ်ဒီးစိကမီၤလၢမၤဘျါက့ၤတၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ၁, ဒၤနံးယ့လး ၂:၁-၂၃, ၁ပ့းတရူး ၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၄:၁-၃

ကယဲၢ်သုတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီန့ၣ် ပာ်ထီၣ်လၢအဝဲဒၣ်အလိၤခဲလၢာ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အသးအိၣ်သုလီၤ.”
၁ပ့းတရူး ၅:၇

စီၤပ့းတရူးတဲဘၣ် ပှၤခရံာ်ဖိလၢအဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဖၣ် လၢကဟဲဆူယ့ၣ်ၡူးအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ခရံာ်မ့ၢ်ပှၤလၢ အစံးဆၢပတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ နီၢ်ခိနီၢ်သးအတၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဒိၣ်ထီၣ်လၢမိၢ်လုၢ် ပၢ်လၢ်အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလီၤ. လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ, ယသ့ၣ်ညါဘၣ်ယွၤလၢအမူဝဲတဂၤဒီး စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ဘၣ်အီၤလီၤ. ယဝၤမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်လီၤ. ပသူၣ်ထီၣ်ဘၣ်ခရံာ်ဖိဟံၣ်ဖိဃီဖိဘၣ်ဆၣ် တၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ် အိၣ်လၢဟံၣ်ပူၤဃီလီၤ. ယဝၤန့ၣ် လဲၤကနူၤကပၤဖဲအသး တုၤဒၣ်လဲာ် ယတထံၣ်ဘၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤလၢဟံၣ်ပူၤ ဘၣ်. ဖဲ ၂၀၁၁ န့ၣ် ယဟဲဆူကီၢ်အမဲရကၤ ဆူအရံၣ်စိနါလီၤ. ယစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤလၢ ယမၤလိဘၣ်ယွၤ အကလုၢ်ကထါ လၢသရၣ် သရၣ်မုၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတဖၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဆီၣ်ထွဲယၤလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၤ. ခီဖျိလၢ ယမၤသကိးဘၣ်တၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤအဃိ ယနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်တၢ်ဒီး ယကွဲမုာ် ယဲယဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢကမၤလိ ယွၤအကလုၢ်ကထါ ဒီးမၤသကိးတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. ခီဖျိလၢ တၢ်နၢ်ပၢၢ်ထူကလုၢ်ယွၤကထါအါထီၣ်ဒီး သးစီဆှံအတၢ်ပၢဆှၢပှၤအဃိ ပဝဲဟံၣ်ဖိဃီဖိကဲထီၣ်ဘၣ်က့ၤဟံၣ်မုာ် ဃီပၢၤလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤအပူၤလီၤ. ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤအိၣ်မူထွဲတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ခီဖျိလၢတၢ်ဂဲၤလိာ်မၤမုာ်မၤစၢၤတၢ် န့ၣ်လီၤ. ယဝၤအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဒ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဟ့ၣ်အီၤမူဒါ လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤ လၢအမ့ၢ် တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ, တၢ်ထၢဖှိၣ်, တၢ်စိာ်ဘူၣ်လီခီ, တၢ်ကွၢ်ထွဲသိလ့ၣ်, လၢကစၢ်ယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ် ဒီးမၤဝဲအဂ့ၤကတၢၢ် ဒ်တၢ်သ့ အိၣ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၂၀နံၣ် လါယူၤ ၁၀ န့ၣ် အဝဲထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဒီး တုၤလါယူၤလံ ၃ သီ ဂီၤခီ ၆နၣ်ရံၣ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤကိးက့ၤအီၤလီၤ. စးထီၣ်လၢအထီၣ် တၢ်ဆါဟံၣ်ဒီးတုၤလၢ အသးသမူဟးထီၣ်န့ၣ် ပဝဲဟံၣ်ဖိဃီဖိ ပတလဲၤထံၣ်ဘၣ်အီၤနီတဘျီဘၣ်. မ့ၢ်တၢ်လီၤမၢ်ဖးဒိၣ်လၢပဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်လီၤ. ၂၀၂၀န့ၣ် ယဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်ဟဲတုၤအိၣ်ယၤ လၢအကီအခဲအါမး လၢယသးသမူအတၢ်လဲၤ ဒီး တၢ်သူၣ်ဟးဂီၤသးဟးဂီၤ ဆီၣ်သနံးယၤ အါမံၤန့ၣ်လီၤ. သနာ်က့ ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢယွၤအပူၤဟ့ၣ်ယၤတၢ်မုၢ်လၢ်လီၤ. သးသမူအတၢ်လဲၤခီဖျိမ့ၢ်ဟဲတုၤ အိၣ်သနာ်က့ ယမၤနၢၤတၢ်ခီဖျိလၢယွၤအကလုၢ်ကထါဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤလီၤ. တၢ်လၢကမၤဘျါက့ၤယတၢ်တူၢ် ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် မ့ၢ်ထဲယွၤတဂၤဧိၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ပှၤလၢနသ့ၣ်ညါတဂၤဂၤလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤဘျါက့ၤဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်ဧါ. ကတိၤယွၤအကလုၢ်ကထါလၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဃုာ်ဒီးတၢ်ကဟုကယာ်မၤစၢၤအီၤတက့ၢ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢ နပာ်မူပာ်ဂဲၤယၤဒီး ယမၤလၤကပီၤဘၣ်ဒံးနၤအဃိတၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလီၤ. ယစံးဘျုးနၤလၢ နဖိခွါယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.

မုၢ်ဂၢ်နီၢ်သဲးယ့ၣ်
အရံၣ်စိနါ ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံးနံးက်စ် အရံၣ်စိနါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 26

THE WORD OF GOD HAS POWER TO HEAL

Bible in a Year: Daniel 1, Daniel 2:1-23; 1 Peter 5; Psalm 134:1-3

“casting all your worries on him, because he cares for you.”  
1 Peter 5:7 WEB

Peter told Christians who are anxious to come to Jesus. Jesus is the answer to our problems physically and spiritually. I grew up in a family that practiced animism. By God’s grace, I came to know the True God and put my trust in Him. My husband was a believer in Christ. Although my husband and I started a Christian family, there were shortcomings in the family. The way of my husband was wayward and we did not have peace at home. In 2011, we came to the United States to Arizona. I am grateful I get to learn the word of God from pastors and teachers, and they encourage me to serve in the church. Because I get to serve in the church, I gained more understanding about God’s word and ministry, so I invited my family to also learn the Bible and serve the church as well. As we grow in understanding the word of God and because of the Holy Spirit governing our lives, peace began to infiltrate our family. Our church lives out our faith in Christ as best we can. The church also allowed my husband to serve in areas of security, collection, communion distribution, and van maintenance, for the glory of God. On June 10, 2020, my husband was hospitalized and he was called to his heavenly home on July 3, at 6 AM. From the day he was admitted to the hospital to the day he died, none of our family members got to see him. It was a tremendous loss for our family. The year 2020 brought afflictions and despair, crushing my heart and soul. But, my faith in God gives me hope. I can go through these trying times because the word of God encourages me. The Only One who can fully heal my suffering is God. 

Reflection

Does someone you know need healing and hope? Speak the word of God in love and at the same time offer help and care.

Prayer

God, thank you for giving me the opportunity to glorify you. I thank you in Jesus’ Name. Amen.

Muga Naw Thet Yin
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona