တၢ်သိၣ်ဃီၣ်လၢအဘၣ် ~ The Right Discipline

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၈

တၢ်သိၣ်ဃီၣ်လၢအဘၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၁၆, ဧ့ၤဘြံၤ ၉:၁-၁၅, ကတိၤဒိ ၂၇:၅-၁၄

“သိၣ်ဃီၣ်တၢ်အိၣ်ဖျါန့ၣ်ဂ့ၤန့ၢ်တၢ်အဲၣ်အိၣ်ခူသူၣ်တက့ၢ်လီၤ.”
ကတိၤဒိ ၂၇:၅

မိၢ်ပၢ်ကိးဂၤဒဲးအဲၣ်အဖိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မိၢ်ပၢ်တနီၤ အဖိမ့ၢ်မၤကမၣ်တၢ်န့ၣ် အဲၣ်ဝဲအဃိ ကသိၣ်ဃီၣ်အဂီၢ် တဲဝဲတလီၤဘၣ်. အဃိဖိစ့ၢ်ကီးတသ့ၣ်ညါတၢ်လၢအမၤတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဘၣ်ဧါ, တဘၣ်ဧါန့ၣ်နီၤဖးဝဲတသ့ဘၣ်. နီၤဖးဝဲတသ့အဃိ တၢ်ကမၣ်လၢအမၤဘၣ်ဝဲဖဲအနီၢ်ဆံးဆံးခါန့ၣ် ဒိၣ်ထီၣ်ဒီးကဲထီၣ်တၢ်လီၤမုၢ်လီၤမၢ်ဖးဒိၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်နီၣ်လၢယဖံန့ၣ်အဖိအိၣ်ခွံဂၤလီၤ. အဝဲအဝၤန့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်ကၠိသရၣ်အဃိ လါလဲမ့ၢ်စှၤသနာ်က့သူဝဲတုၤအလၢ အလီၢ်လီၤ. ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဃံးဃံးစ့ၤစ့ၤလီၤ. အဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဆံးအခါန့ၣ် အဝဲသိၣ်ဝဲ, တဲဝဲတကးဘၣ် ဖျ့ဝဲဒၣ်လီၤ. မုၢ်မ့ၢ်ဆ့ၣ်ဝါဒီးမုၢ်ဟါလီၤန့ၣ်အိၣ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်ဘါတနံၤခံဘျီလီၤ. ဒီးတနံၤတခီၣ်န့ၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အီၣ်မ့ၤအခါ အဖိခွါတဂၤန့ၣ် အဲၣ်ဒိးဒုးအီၣ်သၣ်မံယီၤအဆၣ်ဒီး သၣ်မံယီၤန့ၣ်ကိးဝဲဒ်သိး ပှၤကိးဆီလီၤ. ဖဲန့ၣ်အဝဲတဲအဖိလၢတဘၣ်ကိးဒ်န့ၣ်တဂ့ၤဒီးတဲဝဲတန့ၢ်အဃိလၤတံၢ်အဖိအမဲာ်လီၤ. မုၢ်ဃုနံၤ မ့ၢ်တုၤ ပှၤဘါပိာ်မုၣ်ကရၢတၢ်ဘါမ့ၢ်ဝံၤန့ၣ် တဲအဖိမုၣ်တဖၣ်လၢကဘၣ်ဟဲက့ၤဆူဟံၣ်လိၤလိၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဖိမုၣ်တဖၣ် တဟဲက့ၤဆူဟံၣ်ဘၣ်. လဲၤလိာ်ကွဲလၢအတံၤသကိးသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ က့ၤတုၤဟံၣ်ဒီးအမိၢ်ဖျ့ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ခဲအံၤဖံအံၤ တအိၣ်မူလၢၤသနာ်က့ အဖိသ့ၣ်တဖၣ်တဲနံၤက့ၤတၢ်လၢအမိၢ်သိၣ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤ ဒီးတကနူၤကပၤနီတဂၤဘၣ်. တၢ်အံၤမ့ၢ်ဒၣ်မိၢ်အတၢ်သိၣ်ဒီး ပာ်ဒိၣ်ယွၤအဃိ တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢ အလူၤပိာ်ထွဲသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ပဝဲမိၢ်ပၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဆှၢပဖိ လၢကျဲမ့ၢ်ကျဲတီဒီး သူၣ်ထီၣ်တၢ်နာ်ယွၤ လၢအဝဲသ့ၣ်အသးပူၤ စးထီၣ်လၢသ့ၣ်ညါတၢ်တက့ၢ်. မ်ပကမ့ၢ်မိၢ်ပၢ်တဖၣ်လၢ ကဲထီၣ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်လၢဖိအဂီၢ်ဒီး သိၣ်ဃီၣ်ဖိဒ်တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးန့ၣ်တက့ၢ်

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢတၢ်သိၣ်ဃီၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် နကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်လၢအတၤနၤမနုၤတဖၣ်လဲၣ်. ဃ့ယွၤလၢ တၢ်ကူၣ်သ့ တၢ်သးဒူန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ဧၢ, မၤစၢၤဘၣ်ပဝဲမိၢ်ပၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မ်ပသုတကဲထီၣ်တၢ်စုာ်တၢ်ပျၢ်လၢဖိအဂီၢ်တဂ့ၤဒီး ဒ်သိးပဆှၢပဖိ ကျဲအသုတကမၣ်အဂီၢ် ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်သ့ၣ်ညါ, တၢ်ကူၣ်သ့ဖးဘၣ်တက့ၢ်. ဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်ပဖိပလံၤတဖၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

နီၢ်ဟဲဘျုး
ထဲးဖးထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 8

THE RIGHT DISCIPLINE 

Bible in a Year: Ezekiel 16; Hebrews 9:1-15; Proverbs 27:5-14

Better is open rebuke than hidden love.”  
Proverbs 27:5 WEB

Every parent loves their child. Some parents love their children so much that they hesitate to discipline them when they make mistakes. As a result, the child no longer knows right from wrong. When children do not learn to distinguish right from wrong while they are young, they will suffer as they grow up. My grandmother had nine children. Her family was financially tight because her husband was a school teacher with a meager salary. They worked hard to make ends meet. Despite the difficulties, grandma never failed to teach her children. She disciplined them verbally and spanked them when necessary. She hit her son for acting mischievously while having dinner by calling the cat with the chicken sound. She also whipped her daughters for not coming straight back home after Saturday Women’s worship service. She was very religious; she had family devotion two times everyday, once in the morning and once in the evening.  Although grandma went back to her heavenly father’s home, her children sometimes talk about how strict she was in a humorous way.  All the children grew up well and devout like their mother. These are the blessings of a mother’s teaching. As parents, we need to introduce our children to God  and teach them to walk in the right way from an early age. I wish that every parent would be a good example for the children teaching them according to God’s will.  

Reflection

What are the challenges of disciplining children? Ask God for wisdom.

Prayer

Dear Father, help us to not be toxic parents. Give us wisdom to lead our children in the right path, and bless them. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Naw Heh Blut
Htet Pa Htaw Church
Myanmar