တၢ်သန့ၤသးလၢယွၤ ~ Depend On God

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၄

တၢ်သန့ၤသးလၢယွၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၄၅, ယဃ့းစက့လး ၄၆, ၁ပ့းတရူး ၃, ကတိၤဒိ ၂၈:၁၈-၂၈

ပှၤလၢအသးကွံတၢ်န့ၣ်ထိၣ်ဂဲၤတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤလၢသန့ၤအသးလၢယွၤန့ၣ်ကဘီၣ်ထီၣ်ညီ ထီၣ်လီၤ.”
ကတိၤဒိ ၂၈:၂၅

ဖဲ ၁၉၉၂ နံၣ် ဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၣ် လါန့ၣ် ယမိယပါအိၣ်ဒံးလၢကညီကီၢ်တကပၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် ဘၣ်ကွၢ် ဆၢၣ်မဲာ် ဒီးဒုၣ်ဒါအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလီၤ. ဒ်သိးအသးသမူကပူၤဖျဲးအဂီၢ်န့ၣ် အဘၣ်ဃ့ၢ်မံဟးမံလၢကုာ်ခိၣ်ပှၢ်ပူၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး ဒီးတအိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်ဃီဘၣ်. မုၢ်နၤခီအဆၢကတီၢ်ဘၣ်မံတနီၤ, ဘၣ်ကွၢ်တၢ် တနီၤ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်အသးသမူကပူၤဖျဲးလၢ ဒုၣ်ဒါအတၢ်မၤသံမၤဆါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယမိတဲလၢ ယအိၣ်ဒံးဒၣ်ခံလါ လီၤ. ယမိယပါန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤကစၢၢ်ခိၣ်ဖိ ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိလီၤ. မ့ၢ်လၢဒုၣ်ဒါဟဲထီၣ်ဂုာ်န့ၢ်ဝဲ ကညီဖိအအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲ အဃိ ဘၣ်ဟးဃ့ၢ်မံလၢသ့ၣ်ခီၣ်ထံးဝၣ်ခီၣ်ထံးလီၤ. မ့ၢ်ဆၢကတီၢ်ကိၢ်ဂီၤဖှီၣ်ယာ်ဒိၣ်မးလၢ ယဖံယဖုအဂီၢ်န့ၣ်လီီၤ. ဒီးကိးဂၤဒဲးတဲလိာ်အသးလၢ ပမ့ၢ်မံန့ၣ်ပကဘၣ်ခိးကွၢ်တၢ်တနီၤ ဒီးပမံခဲလၢာ်တသ့ဘၣ်. ဒီးဘၣ်တနၤန့ၣ် ဖဲပှၤကိးဂၤ မံအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယမိတခီ ကဘၣ်ကွၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးယမိတခီန့ၣ်တဲဝဲဒၣ်လၢ ယကီၤမံတကဲဘၣ် တၢ်မိၣ်မံယသးလီၤ. ဒီးဖဲန့ၣ်ဘါထုကဖၣ်ဒီး တဲဝဲကစၢ်ယွၤလၢ ကီၤမံတန့ၢ်ဘၣ်. မိၣ်မံအသးလီၤ. ဒီးရူးထီၣ်ဝဲ ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄:၈, ‘‘ယကမံလီၤဒီးမံသပ့ၤမုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤဧၢ, ပှၤလၢအဒုးပူၤဖျဲးယၤလၢ တၢ်အၢတၢ်သီမ့ၢ်ထဲနၤတဂၤဧိၤလီၤ.’’ ဝံၤဒီးဖဲန့ၣ်ယမိတဲဝဲသါမံလီၤ. ဒီးပှၤကိးဂၤဒဲးမံ ခဲလၢာ်ခဲဆ့လီၤ. မုၢ်တနၤ ဖဲယမိဘါထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် မုၢ်ဆ့ၣ်ဂီၤခီဘၣ်ဖဲဃိးနၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် ဒုၣ်ဒါလဲၤလီၤဝဲလၢကျဲဖးဒ့လၢအဂၤတဘိ လၢတမ့ၢ်ယမိယပါအိၣ်တၢ်လီၢ်ဒီးခးသံဝဲဒၣ်ပှၤသဝီဖိတဖၣ်လီၤ. ယမိယပါသ့ၣ်ညါဝဲလၢဒုၣ်ဒါလဲၤလၢကျဲဘးခီတဘိ လီၤ. မ့ၢ်ဟဲလီၤလၢ ယမိယပါအိၣ်တၢ်လီၢ်န့ၣ် ကသဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးယမိယပါဟံၣ်ဖိဃီဖိသပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤ အဃိလဲၣ်န့ၣ် ကျဲခံဘိအခီၣ်ထံးမ့ၢ်ကျဲတဘိဃီလီၤ. ခီဖျိလၢ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဆှၢပှၤတဆီဘၣ်တဆီဒီး ပဟဲဃ့ၢ် လီၤဘၣ်လၢဒဲကဝီၤပူၤ, ပအိၣ်ကဒုဘၣ်ပဝဲ, ပအီၣ်ဘၣ်အီဘၣ်ကူဘၣ်သိးဘၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ် ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲ ယဒိၣ်ထီၣ်ဒီးယထီၣ်ကၠိ ဒီးယဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဘၣ်ယွၤ လၢတၢ်သဘျ့ပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢ ၂၀၁၄ လါ အီကူး ၆သီ န့ၣ် ကစၢ်ယွၤအိးထီၣ်န့ၢ်ပကျဲ ပဟဲဘၣ်ပဝဲဆူ ကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢနီၢ်ခိနီၢ်သးဒီး စံးထီၣ်ပတြၢၤ မၤလၤကပီၤဘၣ်ယွၤတဘိယူၢ်ဃီန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ခီဖျိလၢတၢ်သန့ၤသးလၢယွၤအဃိ, အဝဲမၤဘီၣ်ထီၣ်ညီထီၣ်နတၢ်အိၣ်မူဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်မ့ၢ်ကီခဲဖှီၣ်နးဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါန့ၢ် တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အဃိ ပစံးဘျုးနၤလၢ ခရံာ်မံၤအဃိလီၤ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်မူဘျုးဖီ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 24

DEPEND ON GOD

Bible in a Year: Ezekiel 45, Ezekiel 46; 1 Peter 3; Proverbs 28:18-28

“One who is greedy stirs up strife; but one who trusts in Yahweh will prosper.”  
Proverbs 28:25 WEB

In February 1992, my parents still lived in the Karen territory. At that time they had to face the invasion of the enemy. They were very afraid and did not get to live in their own home. To stay alive, they had to run and sleep in the jungle. My mother said I was only two months old at that time. My parents were poor mountain dwellers. The enemy would come and rob them of their possessions. As a result, they had to sleep in the bushes and under the trees. It was a time of tremendous despair for my grandparents as well. At night, some had to be awake to keep watch while some slept. Not all of them could sleep at the same time. One night my mother was assigned to be the watch person. She had a hard time staying awake. She said to God, “I can’t stay awake. I really want to sleep.”  She started reciting Psalm 4:8, “In peace I will both lay myself down and sleep, for you, Yahweh alone, make me live in safety.” Then, she fell asleep. Everyone also fell asleep. They later found out that the enemy was heading their way, but when they reached the crossroad, they chose the road away from my parents’ hiding place. Unfortunately, the other road led them to a village in which they shot and killed the villagers. Had they chosen the road that led to my parents’ hiding place, they would have definitely found my family. God delivered us step by step and we ended up in a refugee camp, where we got to take shelter and had food and clothes. I was able to go to school. We could worship God freely. On August 6, 2014, God opened the way for us to resettle in a third country. We got a chance to be physically well and also grow spiritually. We praise God for He is worthy of all praises. 

Reflection

How does God make you prosper because you depend on Him?

Prayer

God, although we have challenges in life, your blessings are greater than our challenges. For that we thank you in In Jesus’ Name. Amen.

Naw Moo Blute Paw
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona