တၢ်လဲၤဆူယွၤအဟံၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤသးခုပှၤ ~ Attending Church Brings Happiness

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၀

တၢ်လဲၤဆူယွၤအဟံၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤသးခုပှၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၁၉, ယဃ့းစက့လး ၂၀:၁-၄၄, ဧ့ၤဘြံၤ ၁၀:၁-၁၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၂:၁-၉

“တုၤပှၤစံးဘၣ်ယၤ, မ်ပလဲၤထီၣ်သကိးဆူယွၤအဟံၣ်တက့ၢ်န့ၣ် ယသူၣ်ခုယသးခုလီၤ.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၂:၁

ဖဲယနီၢ်ဆံးအဆၢကတီၢ်, မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤမ့ၢ်တုၤန့ၣ်ယသူၣ်ခုယသးခုလၢ ယကလဲၤဘၣ်ဆူသရိာ် (ယွၤအဟံၣ်)ဒိၣ်မး န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်လၢယသးခုန့ၣ် မ့ၢ်လၢယကထံၣ်လိာ်ဘၣ်ယသးဒီး တံၤသကိးတဖၣ်ဒီးဂဲၤလိာ်ကွဲသကိးန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဘါအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပဝဲဖိသၣ်တဖၣ် ပဃ့ၢ်လူၤလိာ်ပသး, ပတၢပတြးပသးခုဒိၣ်မးလီၤ. တၢ်အစၢတခီန့ၣ်ဖဲ တၢ်ဘါယွၤဝံၤက့ၤတုၤဆူဟံၣ်န့ၣ် ယဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢနီၢ်ဖျ့န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယံာ်ထီၣ်ယံာ်ထီၣ်ဒီး ယတသးအိၣ်လဲၤဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်လၢသရိာ်လၢၤဘၣ်.

ဘၣ်ဆၣ်ဖဲယဒိၣ်ထီၣ်ဒီးဆိကမိၣ်တၢ်သ့အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယဆိကမိၣ်ထီၣ်က့ၤ ဘၣ်မနုၤပဘၣ်သူၣ်ခုသးခု ဖဲပလဲၤ ထီၣ်ဆူတၢ်ဘါသရိာ်အဆၢကတီၢ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ထါတယုၢ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ်ပှၤယူၤဒၤဖိတဖၣ် ဖဲအလဲၤနုာ်လီၤဆူ ဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤန့ၣ် သးဝံံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢတၢ်သးခုအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဃိထါတယုၢ်အံၤတဲပှၤဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အလီၢ်လၢအမ့ၢ် ဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤအတၢ်ပညိၣ်တဖၣ်, တၢ်ဘူၣ်ထီၣ် ဘါထီၣ်ယွၤအစိကမီၤလၢအဟဲစိာ်န့ၢ်ပှၤတၢ်သးခုလၢပသူၣ်ကံၢ်ပသးလဲအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ တၢ်တဖၣ်အသိး, မုၢ်တနံၤညါအံၤ, ဖဲပလဲၤဆူယွၤအဟံၣ်န့ၣ် ပသူၣ်ခုပသးခုခီဖျိ  ပဒိကနၣ်ဘၣ်ယွၤ အကလုၢ် ကထါ ဒ်သိး ကမၤဆူၣ်ထီၣ်ပနီၢ်သးအဂံၢ်အဘါလီၤ. ပသးခုလၢပရ့လိာ်မုာ်လိာ်ဘၣ်ပသး ကဒဲကဒဲလၢယွၤအဂီၤထံး ဒီး ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤဘၣ်ပသးလၢ ပတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်လီၤ. ပသးခုလၢပမၤစၢၤလိာ်ဘၣ်ပသးကဒဲကဒဲဒီး   ဃ့ထုကဖၣ်သကိးဘၣ်လၢ သးတဖျၢၣ်ဃီ, ဃ့ထုကဖၣ်လိာ်ဘၣ်ပဝဲတဂၤဒီးတဂၤအဂီၢ်အဃိလီၤ. ဒီးပတၢ်သးခု အဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပစံးဘျုးစံးထီၣ်ပတြၢၤဘၣ်ယွၤလၢ အဆိၣ်ဂ့ၤပှၤတဂၤလၢသူၣ်ဒီဖျၢၣ်သးဒီဖျၢၣ်အဃိလီၤ. မ်ပကမ့ၢ်ပှၤလၢ အလဲၤထီၣ်ဆူယွၤအဟံၣ်လၢတၢ်သးခုထီဘိန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ
နလဲၤဆူသရိာ်န့ၣ် မ့ၢ်နလဲၤက့ၤဝံၤက့ၤ မ့တမ့ၢ် နလဲၤလၢတၢ်ပာ်စီဆှံယွၤနီၢ်နီၢ်လံဧါ.
ကစၢ်ကလုၢ်ကထါလၢနနၢ်ဟူသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်နအိၣ်မူထွဲလံဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်
ပၢ်သးဘိဧၢ, ပစံးဘျုးနၤလၢနဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကနၢ်ဟူဘၣ်ကစၢ်ကလုၢ်ကထါဒီး န့ၢ်ဘၣ်တၢ်သဘျ့လၢ ကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်နၤလီၤ. မ်ပကစိာ်မူစိာ်ဂဲၤဒီး အိၣ်မူဒ်တၢ်ဘၣ်နသးတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ထူကပီၤ
ကီၢ်ပသံ့ၣ်မၠီမၠးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 10

ATTENDING CHURCH BRINGS HAPPINESS

Bible in a Year: Ezekiel 19, Ezekiel 20:1-44; Hebrews 10:1-18; Psalm 122:1-9

“I was glad when they said to me, “Let’s go to Yahweh’s house!””  
Psalm 122:1 WEB

When I was a kid, Sundays were always fun and exciting because on Sunday, I could go to church (God’s temple) to meet my friends and play with them. As kids, we always made noises and ran around during the service. Thus, I was always punished after church. As a result, gradually I didn’t want to go to church anymore. 

When I grew up I wondered what would be the reasons to be excited about and happy to go to church. This psalm tells us that the Isrealites entered Jerusalem with songs of praise for God. It also tells us the reason for worshipping in Jerusalem and that the worship brings joy to the hearts. As believers, we are happy to go to church because we hear the word of wisdom that strengthens our souls. Moreover, we are happy for the fellowship with God and other believers, for the opportunities to share our stories, and for the privilege of praying in one heart for one another. Above all, we are thankful for the bountiful blessings from God.  May we always be happy and excited to go into God’s temple.

Reflection

Are you going to church as a chore or a privilege? 
Do you live in accordance with the Word of God?

Prayer

Dear Father, thank you for giving us the opportunity to hear Your Word and worship you in freedom.  May we live a life that pleases you.  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Htoo K’Paw
Pathein Myaung Mya Karen Baptist Association
Myanmar