ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်တီ ~ God Is Faithful

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၂

ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်တီ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၂၂:၂၃-၃၁, ယဃ့စက့လး ၂၃,ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၁-၁၆, ကတိၤဒိ ၂၇:၁၅-၂၂

လၢတၢ်နာ်, နီၢ်စၤရါအကစၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဒိးန့ၢ်အဂံၢ်အဘါလၢ အကဒၢထီၣ်အချံအသၣ်, လၢအဟုးတုာ်အလီၢ်ခံလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပာ်ပှၤလၢအစံးပာ်တၢ်တဂၤလၢအကလုၢ်တီလီၤ.”
ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၁၁

ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်ခွါကိးဂၤဒဲးသ့ၣ်ဧၢ, ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်တၢ်အခီၣ်ထံးဒီးတၢ်အကတၢၢ်, တကဒံကဒါဘၣ်နီတဘျီဘၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ တၢ်လၢယွၤမၤတသ့တအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်. ယသးအိၣ်အုၣ်ယသးဖုၣ်ဖုၣ်ဖိ ဒ်သိးကကဲထီၣ် တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢပှၤဖးဘၣ်ယတၢ်ကွဲးအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

ယတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်ပတဲသ့လၢအပတီၢ်အိၣ်သၢပတီၢ်လီၤ — တၢတပတီၢ်အနံၣ်လွံၢ်ဆံ လၢထံကီၢ်လၢယအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ် အလီၢ်, ယတၢ်အိၣ်မူခံတပတီၢ် လၢဒဲကဝီၤအပူၤတဆံနံၣ်, ဒီးသၢတပတီၢ်လၢကီၢ်အမဲရကၤပူၤန့ၣ်လီၤ. မၤသးဒ်သိး ကစၢ်ယွၤတဲဘၣ်နီၢ်စၤရါ ကဒၢထီၣ်ဖဲအဟုးတုာ်အဆၢကတီၢ်အသိး, ယနီၢ်ကစၢ်ယတဆိကမိၣ်လၢ ယကဟဲအိၣ် ဘၣ်လၢထံကီၢ်ဖးဒိၣ် ဒ်ကီၢ်အမဲရကၤအံၤနီတဘျီဘၣ်. သနာ်က့ကစၢ်ယွၤတီဒီးအကလုၢ်ဒ်တိာ်ပာ်ဒီး ရဲၣ်ကျဲၤဝဲလၢ နဂီၢ်ဒီးယဂီၢ်လီၤ.        

ဒ်ယတၢ်အုၣ်သးတၢ်အိၣ်မူသၢပတီၢ်အံၤ, လီၤဂာ်လၢ ပၢ်ကစၢ်, ဖိကစၢ်, သးစီဆှံကစၢ်သၢဂၤတဂၤဃီအသိးလီၤ. တၢ်အိၣ်မူသၢပတီၢ်အိၣ်လၢကစၢ်ယွၤ တၢ်တိာ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤအသိး မ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီလၢကစၢ်အကလုၢ်တီဝဲ, လိၤဝဲ, ဂ့ၤဝဲဒီးဃံလၤဝဲထီဘိန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢယတမံမီၢ်ဒီး တိာ်ပာ်လၢအပူၤကွံာ်နီတဘျီဘၣ်န့ၣ်ယွၤတိာ်ကျဲၤ ကတီၤန့ၢ်ယဂီၢ် လီၤလိၣ်လီၤလးမးန့ၣ်လီၤ. ယွၤမၤတီအကလုၢ်ထီဘိ ဖဲပတဆိကမိၣ်လၢ တၢ်ကဲထီၣ်သးကသ့ဒ်လဲၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ ဖဲပအိၣ်ဖျဲၣ်န့ၣ် ပအိၣ်ဖျဲၣ်လၢဟံၣ်လၢပတ့လၢပစု လၢသ့ၣ်, လၢဝၣ်, လၢၡါ, လၢထး, ဘၣ်ဆၣ် ဒ်ယွၤအတၢ်တိာ်လီၤလးအသိး ပဟဲအိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်လၢပတမၤအီၤလၢပစုဘၣ်.  မ့မ့ၢ်တခီပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဖးဒိၣ် သ့ၣ်တဖၣ် တ့ပာ်စၢၤဝဲဝံၤလံ. အိၣ်ဒီးထံ, မ့ၣ်အူ, တၢ်ကိၢ်, တၢ်ခုၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ပတသ့ၣ်ညါ မတၤတ့တ့ၢ်ပဟံၣ် သနာ်က့ ပဟံၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢပှၤတ့တၢ်အိၣ်ဝဲလီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ပတထံၣ်ဘၣ်ယွၤသနာ်က့ ခီဖျိလၢပအိၣ်ဒီးသးသမူ အဃိ, ပသ့ၣ်ညါလၢယွၤလၢအတ့လီၤပှၤန့ၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ. ယွၤအတၢ်မၤလီၤလးတဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် အကလုၢ်တီကိးမုၢ်နံၤ  လၢပဂီၢ်လီၤ. ယွၤမၤတီအကလုၢ်လၢပှၤလၢအနာ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ဘၣ်တ့တဖၣ်အုၣ်အသးလၢတၢ်တ့ကစၢ်အိၣ်ဝဲန့ၣ်နကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလၢပှၤအဂၤဒ်လဲၣ်. တၢ်တ့ကစၢ် ပယွၤသၢဂၤတဂၤဃီအံၤ အကလုၢ်တီသ့ၣ်တဖၣ် လၢနသးသမူအပူၤအံၤ နကပာ်ဖျါထီၣ်ဆူပှၤအဂၤကသ့ဒ်လဲၣ်. 

    တၢ်ထုကဖၣ်   

ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကမ့ၢ်နဖိလၢ နာ်နၤလၢနမ့ၢ်ပပၢ်ကစၢ်ယွၤ လၢအကလုၢ်တီန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤအဃိယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်ဖိတူးကၠူ
ဒဲဘၢၢ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဒဲဘၢၢ်, ခီၣ်လရၣ်ဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 12

GOD IS FAITHFUL

Bible in a Year: Ezekiel 22:23-31, Ezekiel 23; Hebrews 11:1-16; Proverbs 27:15-22

“By faith, even Sarah herself received power to conceive, and she bore a child when she was past age, since she counted him faithful who had promised.”  
Hebrews 11:11 WEB

Dear brothers and sisters, God is the Alpha and Omega, Who never changes.  There is nothing God cannot do.  I want to share my testimony to encourage all of you who read this.      

My life journey can be divided into three phases: first, the forty years in the country I was born; second, ten years in a refugee camp; and third, the years in the United States.  Never in my life had I dreamt of immigrating to America. But God sent me, as He had promised Sarah that she would conceive a baby in her old age. God has plans for us and He is always faithful.

The three parts of my life are distinct, but share the same essence as the Trinity.  All three stages of my life went according to God’s plan, and everything was beautiful in His mercy and faithfulness. God has an amazing plan that I never thought of and works in ways that I would never understand. We were born in the house we made from scratch with our hands, but now God makes it possible for us to live in a house that was built by experts and has all the necessities. Although we do not know who designed the house, the house itself is the witness that it has a maker. Similarly, although we don’t see God with our eyes, we know that He created us because we live. It amazes me to see the faithfulness of God in each and every day of our life. He is always faithful.  

Reflection

How will you share with others that the creations are witnessing God’s existence? 
How will you express the faithfulness of our God in your life?

Prayer

Dear God, may we be the ones who put our trust in your faithfulness.  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Po Tu Ju
Denver Karen Baptist Church
Denver, Colorado