အိၣ်မူလၢတၢ်ပျံၤယွၤအပူၤ ~ Living In The Fear Of God

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀

အိၣ်မူလၢတၢ်ပျံၤယွၤအပူၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၄၇, ယၡါယၤ ၄၈, ယၡါယၤ ၄၉:၁-၇, ကလၤတံ ၅:၇-၂၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၉:၁-၂၀

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်သိၣ်တၢ်သီခဲလၢာ်လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လၢတၢ်ကတိၤတဘီအံၤ, ပှၤအိၣ်လၢနဃၢၤန့ၣ်, အဲၣ်အီၤဒ်နအဲၣ်လီၤနသးအသိးန့ၣ်တက့ၢ်. သုမ့ၢ်အ့ၣ်လိာ်သုသး, ဒီးအီၣ်လိာ်သုသးဒီး, ပလီၢ်သုသးလၢသုသုတမၤဟးဂီၤလိာ်သုသးန့ၣ်တက့ၢ်.’’
ကလၤတံ ၅:၁၄-၁၅

လၢယတၢ်အိၣ်မူပူၤယဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်အါမံၤအကျါအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါယတၢ်လဲၤခီဖျိတမံၤလီၤ. တဘျီဖဲယဒီပုၢ်ဝဲၢ် တဂၤဖျီအသးဒီးပလဲၤသကိးလၢသိလ့ၣ်ခံခိၣ်လီၤ. ယသိလ့ၣ်လဲၤလၢအဆိဒီးသိလ့ၣ်အဂၤတခိၣ်ပိာ်ထွဲလၢပလီၢ်ခံလီၤ. လၢကျဲန့ၣ်, သိလ့ၣ်လၢအပိာ်ပခံဟးဂီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ယမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢလီတဲစိ လၢပှၤဘှီဝဲသိလ့ၣ်တဝံၤဒံးဒီး ကယံာ်အဃိ, ယတဲဘၣ်ပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်လၢပကပှ့ၤအီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလီၤ. ဖဲန့ၣ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ပိာ်မုၣ်တဂၤဆိကမိၣ်ကမၣ် ယၤ ဒီးဆိၣ်ယၤလီၤ. အသးထီၣ်တုၤဒၣ်လဲာ် လၢခံတနံၤဆိၣ်ယၤဒီးမၤတံာ်တာ်ယၤအမၠိမၠိလီၤ. ယသးဒိၣ်တုၤလၢ ယအဲၣ်ဒိးမၤဆၢက့ၤအီၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယဂုာ်ကျဲးစၢးပၢၤယသးလီၤ. ဖဲန့ၣ်ယလဲၤနုာ်ဆူယဒၢးပူၤ ဒီးယဟံးထီၣ်ဖး လံာ်စီဆှံတဒ့, ကတိၤဒိ ၂၃:၁၇ – “မ်နသးအသုတသးကါပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိတဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်အိၣ်လၢ တၢ်ပျံၤယွၤအပူၤ သ့တနံၤကျၢၤတက့ၢ်.” ပမ့ၢ်အိၣ်လၢတၢ်ပျံၤယွၤအပူၤသ့တနံၤကျၢၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢပဂီၢ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ယမၤန့ၢ် က့ၤယဲ တၢ်သူၣ်မံသးမုာ် တၢ်သူၣ်ကျၢၤသးကျၢၤလၢယွၤအပူၤဒီးသးခုဘၣ်ယဲလၢယွၤအသးစီဆှံထိးဘၣ်ယသး ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါ ယၤလၢအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ဒီး သိၣ်လိယၤလၢယတသးကါမၤဆၢတၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပျံၤယွၤတြီဆၢ သးလၢအအဲၣ်ဒိးမၤဆါမၤဆၢက့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပျံၤယွၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါသးလၢအကွၢ်ကပာ်ကွံာ်ပှၤဂၤ အတၢ်လီၤ တူာ်လီၤကာ်ဒီးအသးမံဝဲလီၤ. တၢ်ပျံၤယွၤဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်သဘျ့လၢတၢ်ပျံၤတၢ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ်တၢ်ပျံၤယွၤဒီးတၢ်အဲၣ်ပှၤအဂၤကအိၣ်ဒီးပဝဲသ့ၣ်ခဲလၢာ် ဒီးမၤထူၣ်ဖျဲးပှၤလၢတၢ်မၤဟးဂီၤလိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤ န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ  

တၢ်ကူၣ်သ့လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်ခီဖျိလၢတၢ်ပျံၤယွၤမ့ၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိစီဆှံယွၤအိၣ်လၢမူခိၣ်ဧၢ, ယစံးဘျုးနၤဒိၣ်မးလီၤ. သိၣ်လိယၤမၤစၢၤယၤဒ်သိး ယကပျံၤနၤဒီးယူးယီၣ်နၤထီဘိလၢယတၢ်အိၣ်မူအပူၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်ဘှ့ၣ်ဝါ
ညီၣ်ယွၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 20

LIVING IN THE FEAR OF GOD

Bible in a Year: Isaiah 47, Isaiah 48, Isaiah 49:1-7; Galatians 5:7-26; Psalm 109:1-20

“For the whole law is fulfilled in one word, in this: “You shall love your neighbor as yourself.” But if you bite and devour one another, be careful that you don’t consume one another.”  
Galatians 5:14-15 WEB

I want to share one of many experiences I have had in my life. When one of my siblings was getting married, we took a ride in two vehicles to attend the wedding. The car that I was in was followed by the other car. On the way, the car behind ours broke down.  When I received a phone message that it would take longer to fix that car, I told the driver of our car to get some food while waiting. One of the women in our car misunderstood the situation and started to swear at me. She was so angry at me that she kept on swearing and bothering me in different ways until the next day. I became so upset that I wanted to react in the same manner to her. I had to try hard to control my anger. So, I went to my room and picked up the Bible to read Proverbs 23:17 – “Don’t let your heart envy sinners, but rather fear Yahweh all day long.” If we are in fear of God all day long, it is a blessing for us.  After reading it, I regained comfort and refuge in the Lord, and became joyful by the touch of the Holy Spirit for teaching me the truth and telling me not to retaliate. The fear of God stops the desire for retribution. The fear of God gives strength to forgive others for their weaknesses and to be pleased with doing so.  The fear of God gives wisdom and freedom from other fears. May the fear of God and the love of others stay within all of us and deliver us from the destruction of each other. 

Reflection

What are the wisdoms you gained from fearing God?

Prayer

Dear Father God in heaven, I thank you so much. Teach me and help me to always fear You and honor You in my life. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Naw Bway Wah
Nyaung Ywa Church
Myanmar