ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ ~ God’s Help

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၈

ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၄၃, ယၡါယၤ ၄၄:၁-၂၃, ကလၤတံ ၃:၂၆-၂၉,ကလၤတံ ၄:၁-၂၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၈:၁-၅

‘‘မ်နဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီနၤလၢမူခိၣ်အဖီခိၣ်, ယွၤဧၢ, မ်ပှၤမၤလၤကပီၤနၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါအဖီခိၣ်တက့ၢ်.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၈:၅

ယအိၣ်လၢကီၢ်ပယီၤ, ဝ့ၢ်ခိၣ်လၢအမ့ၢ်ဝ့ၢ်တကူၣ်လီၤ. ဒ်ပသ့ၣ်ညါအသိးပှၤလၢအိၣ်လၢဝ့ၢ်ခိၣ်တဖၣ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤခဲ လၢာ်လီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲယမၤဟံၣ်တၢ်မၤ, ဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ဘၣ်ယလဲၤထီၣ်တၢ်မၤ, အိၣ်ဘှံးနံၤယလဲၤထီၣ်ဘါယွၤ, ယအိၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတအိၣ်ဘၣ်. ဖဲ ၂၀၀၅နံၣ်, လါယူၤန့ၣ် တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအကျးဖးဒိၣ် (Junction 8) န့ၢ်မ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဝဲလီၤ. တၢ်ဒ်အံၤတကဲထီၣ်သးလၢဝ့ၢ်ခိၣ်ပူၤနီတဘျီဘၣ်. ပှၤခဲလၢာ်ကမၢကမၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ် ဘၣ်ယိၣ်လီၤ. ဝ့ၢ်ခိၣ်ဒၣ်လဲာ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်လၢၤဘၣ်. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲယလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်တဘူၣ်လၢၤဘၣ်. ယဘၣ်ယိၣ်ထဲပှၤအၢဖိတဖၣ်ကဟဲမၤပိၢ်ကဒီးမ့ၣ်ပိၢ်အသီတလီၢ်လီၤ. တုၤလၢအိၣ်ဘှံးနံၤယလဲၤဘါယွၤယနၢ်ဟူသရၣ် တဲတၢ် ဘၣ်ဃးဒီး (ဝံယၡါယၤ ၄၃:၂) ပပျံၤတၢ်အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. ဖဲပလဲၤအလီၢ်ပအိၣ်အလီၢ်ယွၤအိၣ်ဖဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်မးယသ့ၣ်ညါက့ၤယသးလၢပှၤလၢမၤစၢၤပှၤထီဘိလၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်မ့ၢ်ကစၢ်လၢပဘါအီၤတဂၤလီၤ. ပဘၣ် ယိၣ်အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်အဝဲကမၤပူၤဖျဲးပှၤထီဘိလီၤ. မၤကဒီးဖဲ၂၀၀၈နံၣ် ကလံၤမုၢ်(နၣ်က့းစ်) ဟဲဘၣ်ဃုာ်ဝ့ၢ်တကူၣ် လီၤ. ကလံၤအူဆူၣ်ဒိၣ်မးဟံၣ်လီၤပှီၢ်, သ့ၣ်ကၢ်လီၤတၢ်ဟးဂီၤအါမး, လီမ့ၣ်အူဟးဂီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂီၢ်လဲၤပှ့ၤတ န့ၢ်, ထံတအိၣ်, တၢ်ကီတၢ်ခဲဒိၣ်မးလီၤ. တၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်ဝံၤဒီးတယံာ်ဘၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဟူးကဒီးလီၤ. ယဖုးဘၣ်ယသးဒိၣ် မးလီၤ. ယသ့ၣ်ညါလံ. လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤပကထံၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်ဘၣ်ယိၣ်, တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဘၣ်ဆၣ် ပကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်လၢပှၤလၢအမၤစၢၤပှၤထီဘိန့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်ယွၤလၢပဘါအီၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်ဒၣ်ထဲပဂံၢ်ပဘါတသ့ဘၣ်. မ့ၢ်လၢပသးခုဘၣ်လၢအတၢ်မၤစၢၤအဃိ မ်ပသ့ၣ်ညါစံးဘျုးက့ၤယွၤတက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ  

တၢ်မုာ်အပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဖှီၣ်အပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ယွၤအတၢ်မၤစၢၤအိၣ်ဝးတရံးပှၤထီဘိတဘိယူၢ်ဃီလီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ နပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢယွၤအတၢ်မၤစၢၤမနုၤတဖၣ်လၢနဂီၢ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်   

ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယတၢ်အိၣ်မူပူၤတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အိၣ်ဝဲအါမံၤဘၣ်ဆၣ် နမၤစၢၤယၤ, မၤပူၤဖျဲးယၤ, ကွၢ်လီၤယၤ ထီဘိအဃိ တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလီၤ. ဒ်သိးယကသ့မ့ၢ်ပှၤလၢအသ့ဂံၢ်ထီၣ်နတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤလၢယတၢ် အိၣ်မူအဂီၢ်မၤစၢၤဘၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်လၢၢ်မူ
စၢဖှိၣ်လူၢ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 18

GOD’S HELP

Bible in a Year: Isaiah 43, Isaiah 44:1-23; Galatians 3:26-29; Galatians 4:1-20; Psalm 108:1-5 

“Be exalted, God, above the heavens! Let your glory be over all the earth.”  
Psalm 108:5 WEB

I live in Yangon, the  largest  city of Burma.  As some may say, those who live in big cities have a convenient life. So it was for me. I did housework at home, and when it was time for work, I went to work. On Sundays, I went to church. I lived peacefully without having to care much.  In June of 2005, there was a bomb explosion at the Junction 8 mall. An incident like that had never occured in the heart of downtown in my lifetime. People were shocked, scared, and anxious by the impact of this incident. Even Yangon was not safe anymore. I became fearful of making routine trips. I was worried there would be another explosion at another place. One Sunday, when I was attending a worship service, I heard a sermon relating to Isaiah 43:2. The preacher said, “We do not need to be afraid.  Wherever we go and wherever we are, God is there.”  I was then reminded that the One who always helps us in our life is the One we worship. We do not have to worry because He will always deliver us. Our lives were shaken again in 2008 when Cyclone Nargis hit Yangon. The wind was so strong that buildings collapsed and trees fell causing power outage and blockage on the roads. It was very difficult to go out to buy food or collect water. Subsequently, there was an earthquake. I was in shock as I was before. Then again, I remembered. In our life, even though we have to face difficulties, fears, and sufferings, the One who is always helping us is the One we worship.  We cannot live on our strength alone. May we know and praise God for the joy we have because of His help.

Reflection

Both in good and bad times, we are always surrounded by God’s help.  
Today, what do you notice of God’s help for you?

Prayer

Dear Father God in heaven, I thank you for helping, saving, and watching over me in the midst of challenges in life. Please help me be the person who knows how to count Your blessings in my life. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Naw Ler Mu
Ser Hpo Lu
Myanmar