ယွၤလၢအစုတဖုၣ်ဒီးအနၢ်တဃၢ ~ God Whose Hands Are Not Short And Whose Ears Are Not Dull

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄

ယွၤလၢအစုတဖုၣ်ဒီးအနၢ်တဃၢ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၀ံယၡါယၤ ၅ရ:၁၄-၂၁, ဝံယၡါယၤ ၅၈, ဝံယၡါယၤ ၅၉, အ့းဖ့းစူး ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၁:၁-၁၀

‘‘ကွၢ်ကွၢ်, တမ့ၢ်ဘၣ်ယွၤအစုဖုၣ်လီၤတုၤအအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်တသ့ဘၣ်,ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ် အနၢ်ဃၢဝဲတုၤအနၢ်ဟူတၢ်တသ့ဘၣ်.’’
ဝံယၡါယၤ ၅၉:၁

ယွၤလၢအမ့ၢ်ပကစၢ်ဒီးမူဝဲလီၤထူလီၤယိာ်တဂၤအံၤလံာ်စီဆှံပာ်ဖျါန့ၢ်ပှၤလၢအစုတဖုၣ်ဒီးအနၢ်တဃၢဘၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မုၢ်မဆါတနံၤအံၤဘၣ်မနုၤအဃိလၢအဝဲတဒိကနၣ်ပတၢ်ကိးပသူထီၣ်လဲၣ်, လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါန့ၢ်ပှၤလၢ ပတၢ်အၢတဖၣ်မၤလီၤဖးပှၤဒီး ယွၤအသိးပတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်ဒုးအိၣ်တဒၢအမဲာ်လီၤ. (ယၡါယၤ ၅၉:၂)  ထံၣ်ဘၣ်ယဲ တံၤသကိးတနီၤအါစုအါဘျီကဒူးကဒ့ၣ်တၢ်ဒီးကတိၤကမၣ်တၢ်လီၤ. စံးဝဲလၢပဘါထုကဖၣ်ထဲအံၤထဲနၢၤ သနာ်က့    ပတန့ၢ်ဘၣ်တၢ်စံးဆၢဘၣ်. မ့ၢ်ကွၢ်လၢအတၢ်အိၣ်မူဒီးအတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတခီ တမ့ၢ်ဒ်ခရံာ်ဖိတံၢ်နီၢ်တဂၤဘၣ်. တပျၢ်ပှၤဂၤတၢ်ကမၣ်ဘၣ်အသိးထံၣ်လီၤက့ၤသးထဲအဂ့ၤ, ထံၣ်ထဲပှၤဂၤတၢ်ကမၣ်လီၤ. အတၢ်အိၣ်မူ တၢ်ဖံးအီၣ် မၤအီၣ်မ့ၢ်တလၢပှဲၤသနာ်က့လၢပှဲၤဝဲမးလၢထးခိၣ်အတၢ်ကတိၤဒီးသးအတၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တနီၤအိၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲလၢစၢဃာ်လိာ်တၢ်ကမၣ်တုၤဒၣ်လဲာ်မ့ၢ်ဒၣ်ကယၢၣ် မါဝၤ, မုၢ်ဂၢ်ဖါတံၢ်, ဒီပုၢ်ဝဲၢ်, ဖိလံၤ, သနာ်က့သံဒၣ်လဲာ်တလဲၤဝဲဘၣ်လီၤ. ပှၤဒီတံၤသကိးအိၣ်တနီၤလၢနမ့ၢ်ကတိၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ်စံးဝဲလၢ  ‘‘ယၤအံၤယတမၤကမၣ်ပှၤဂၤဘၣ်. ယသးကဆှီ, ယပာ်ဒၣ်ယသးကဆှဲကဆှီလီၤ.’’ ခီဖျိလၢတၢ်တထံၣ်လီၤက့ၤ အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ဒီးအသးထီၣ်ထီတဖၣ်အဃိထံၣ်ဘၣ်လၢယွၤတဒိကနၣ်အတၢ်ထုကဖၣ်ဘၣ်,  ဒီးအတၢ်အိၣ်မူ တဖၣ်အပူၤယွၤဃၣ်ဒူၣ်ချၢအသးအဃိမၤအီၣ်မၤအီတလဲၤထီၣ်လဲၤထီဘၣ်လီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢတၢ်အဲၣ်အီၤသ့ၣ်ဧၢ, ယွၤလၢပဘါအီၤတဂၤအံၤ တမ့ၢ်ကစၢ်လၢအစုဖုၣ်ဒီးအနၢ်ဃၢဝဲဘၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်လၢပတၢ်အၢဒီးပတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်အဃိ အဝဲဘၣ်ဃၣ်ဒူၣ်ချၢအသးလီၤ. အဃိသတးဒီးမ်ပကမ့ၢ်ပှၤလၢစူးကွံာ်ညိကွံာ်တၢ်အၢဒီးထံၣ်လီၤက့ၤပတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် အသိးအိၣ်မူဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးဒီးပှၤကိးဂၤတက့ၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတဆံးတက့ၢ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

အလီၢ်အိၣ်လၢနကခံကွၢ်စီၤကွၢ်လီၤက့ၤနတၢ်အိၣ်မူဧါ. တၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်မနုၤတဖၣ်နကဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ် အဆိကတၢၢ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ် 

ယွၤပကစၢ်ဧၢ, သိၣ်လိနဲၣ်လိဘၣ်ပှၤလၢဒ်သိးပကထံၣ်လီၤက့ၤပတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ဒီး အိၣ်မူဟးဆှဲး တၢ်ဒဲးဘးကသ့အဂီၢ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဖီမုၢ်ဟါ
ရွှ့ၣ်ပၠံၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 24

GOD WHOSE HANDS ARE NOT SHORT AND WHOSE EARS ARE NOT DULL

Bible in a Year: Isaiah 57:14-21, Isaiah 58, Isaiah 59; Ephesians 3; Psalm 111:1-10

Behold, Yahweh’s hand is not shortened, that it can’t save; nor his ear dull, that it can’t hear.”  
Isaiah 59:1 WEB

The scripture describes that God, Who is our Lord and lives eternally, is the One whose hands are not short and whose ears are not dull. Nevertheless, why isn’t He listening to our outcry today? The scripture reveals to us that our iniquities have separated us from God as our sins have hidden His face from us (Isaiah 59:2). I have seen some of our fellow Christians who often complain and make accusations in what they say. They say they are praying hard, but God is not answering them. Looking at them closely, one cannot help but notice that their life and attitude depart a far distance from a true Christian’s life. They do not forgive others, but see only good things about themselves and mistakes in others.  Their lifestyle blunders, but their arrogance towers. There are some who hold on to each other’s faults to the point that although they are closely related – like husband/wife, aunts/uncles, siblings, children – they do not visit each other even when one of them gets sick or dies. You will hear some of those people saying “I never did anything wrong to others.  I am clean and pure at heart.” They don’t see their weaknesses within themselves. Being ignorant, they complain that God does not listen to their prayers. Since God’s face is hidden from them, they feel defeated in their lives. Our beloved brothers and sisters, God, Whom we worship is not the Master whose hands are short or whose ears are dull.  It is because of our evil nature and sins that His face has been hidden from us. Hence, this is my humble exhortation to encourage us to avoid evil acts and recognize our weaknesses in order to live in harmony with everybody.  

Reflection

Do you think it is necessary to re-examine your life?  Which weaknesses would you need to improve first?

Prayer

Dear Father God, please show us to be able to see our weaknesses and know how to avoid sins in our life. In Christ’s Name we pray. Amen.

Tharah Mu Paw Mu Ha
Shwe Pyi Church
Myanmar