ယွၤမၤတၢ်လီၤလးလၢပှၤကညီတဆိကမိၣ် ~ God Performs Miracles Beyond Human’s Imagination

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄

ယွၤမၤတၢ်လီၤလးလၢပှၤကညီတဆိကမိၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယၡါယၤ ၃၃, ယၡါယၤ ၃၄, ယၡါယၤ ၃၅, ကလၤတံ ၁,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀ရ:၁၀-၂၂

‘‘မ်ပှၤစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ ဒီးအတၢ်မၤလီၤလးလၢပှၤကညီဖိအဂီၢ်အဃိန့ၣ်တက့ၢ်.’’                   
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀ရ:၈

ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤအါစုအါဘျီမ့ၢ်တၢ်လီၤလးလၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပကထံၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးလၢလံာ်စီဆှံ အပူၤယွၤမၤ တၢ်လီၤလးလၢပှၤအံၣ်စရ့လးဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. လီၤဆီဒၣ်တၢ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ အတၢ်ဟးထီၣ် လၢကီၢ်အဲၤကူပတူးအပူၤဒီးနုာ်လီၤဝဲဆူကီၢ်ကနၤဧၣ်, ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်ဖဲအဘၣ်သဂၢၢ်ဒီး အဒုၣ်အဒါတဖၣ်အကတီၢ်, ယွၤမၤတၢ်လီၤလးအါမးဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အါမံၤအိၣ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲးထါအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲပလၢၢ်ဒီးသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲယွၤ အတၢ်မၤလီၤလးလၢအဝဲဒၣ်အတၢ်အိၣ်မူအပူၤအဃိ အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢပကဘၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤလၢအမၤတၢ်လီၤ လးလၢပှၤကညီဖိအဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢပဂီၢ်ထီဘိလီၤ. 

ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲ ယမ့ၢ်ပှၤဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢပှၤထူစံာ်ဖိအဒူၣ်အထၢန့ၣ်လီၤ. ယတမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးပှၤတဂၤလၢအဖျိးစိလၢ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၤလၣ်သ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်ဘၣ်. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲစ့ၢ်ကီးယအဲၣ်ဒိးအိၣ်ဒၣ်လၢဒူသဝီ ဖံးအီၣ် မၤအီၣ်တၢ်ဒ်ပှၤပတီၢ်မုၢ်ဖိတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယွၤမၤတၢ်လီၤလးလၢယဂီၢ်ထီဘိန့ၣ်ယပလၢၢ်ဘၣ် ယဲလီၤ. တၢ်မၤလၢယတဆိကမိၣ်မံမီၢ်မၤဘၣ်န့ၣ်ယမၤဘၣ်ယဲလီၤ. တၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်ဒၣ်ယွၤအတၢ်မၤလၢအမ့ၢ် တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ် မၤလီၤ. ယတဆိကမိၣ်လၢယကမၤဘၣ်တၢ်ဒ်ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးအခိၣ်အနၢ်တဂၤဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်ယတအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် အါမးလၢတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်စံးတၢ်ကတိၤမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်ဘၣ်. နာ်သက့ ဒီးယွၤဃုထၢယၤဒီးမၤစၢၤယၤတကတီၢ်ဘၣ်တက တီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ် (ဖံလံးပံၤ ၄:၁၃) စံးဝဲအသိး, “ယမၤတၢ်ခဲလၢာ် သ့လၢ ပှၤလၢအဒုးဆူၣ်ထီၣ်ယဂံၢ်ယဘါတဂၤအပူၤလီၤ.” ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲ (၁ကရံၣ်သူး ၁:၂၇)  ‘‘မ့ၢ်ယွၤဃုထၢ တၢ်ကလီကလီလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒ်သိး အကမၤမဲာ်ဆှး ပှၤကူၣ်တၢ်သ့, ဒီးယွၤဃုထၢတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒ်သိးအကမၤမဲာ်ဆှးပှၤဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ် လီၤ.’’ ဒ်ပှၤကွဲးထါပာ်ဖျါဝဲအသိး ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲယစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ လၢအမၤတၢ်လီၤလးလၢယဂီၢ် ဖဲပှၤကညီတဆိကမိၣ်ဝဲ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ   

ဘၣ်မနုၤယဘၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလဲၣ်, ယမ့မ့ၢ်ပှၤဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ဘၣ်ဆၣ်ဘၣ်မနုၤကစၢ်ယွၤဆိးကါယၤလၢအတၢ်မၤပူၤလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်   

ကစၢ်ဧၢ, တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢနဆိးကါယၤလၢနတၢ်မၤအပူၤလီၤလိၢ်လီၤလးလီၤ. ဝံသးစူၤမၤစၢၤယၤဒ်သိးယကသ့စံးဘျုးနၤ ထီဘိဒီးမၤနတၢ်မၤ, တီဒီးနၤတုၤတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤတစုန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့ကညးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်မူလၢၢ်ဂ့ၤ 
ကီၢ်ပသံ့ၣ်မၠီမၠးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 14

GOD PERFORMS MIRACLES BEYOND HUMAN’S IMAGINATION

Bible in a Year: Isaiah 33, Isaiah 34, Isaiah 35; Galatians 1; Psalm 107:10-22

Let them thank the Lord for his steadfast love, for his wondrous works to the children of man!”  
Psalm 107:8 ESV

God performs many wondrous works in our lives. We also read in the Bible the many wondrous works of God for the Isaraelites in the exodus from Egypt to the entry into Canaan, especially when they encountered the enemies. The Psalmist himself experienced the miracles of God in his life and expressed his praises to the God, who has always been good to humans. God’s goodness is true and everlasting. 

I came from a family who made a living from farming. I was just an average student in school. I did not possess any superior talents either. I grew up in a village and lived a very ordinary life. But, I always felt the wondrous works of God in my life. I get to do the work I never dreamed of, which is serving in His mission work. Considering I lack distinctive skills in leadership or speech, never did I imagine I would be one of the leaders who serve on the leadership team of Pathein-Myaung Mya Karen Baptist Association. However, God chooses me and helps me step by step. Just as Philippians 4:13 says, “I can do all things through him who strengthens me.”  1 Corinthians 1:27 tells us “But God chose what is foolish in the world to shame the wise; God chose what is weak in the world to shame the strong.”  Just like the Psalmist, I praise God for His wondrous works for me beyond human’s imagination. 

Reflection

Why do I need to praise God? Why does God use me although I am full of weaknesses?

Prayer

God, thank you for using me through Your wondrous works. Please help me to praise You and serve You faithfully to the end. In Jesus’ Name, we pray. Amen.

Rev. Moo Ler Gay
Pathein Myaung Mya Karen Baptist Association
Myanmar