ယမ့ၢ်ကစၢ်အတၢ်ခဲလၢာ် ~ All Of Me Belongs To God

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၆

ယမ့ၢ်ကစၢ်အတၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယၡါယၤ ၁၀:၂၀-၃၄, ယၡါယၤ ၁၁, ယၡါယၤ ၁၂, ယၡါယၤ ၁၃,  ၂ ကရံၣ်သူး ၈:၁၆-၂၄,
၂ ကရံၣ်သူး ၉:၁-၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၅:၃၇-၄၅

“ကွၢ်ကွၢ်, ယွၤမ့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလီၤ. ယကသန့ၤယသး, ဒီးယတပျံၤဘၣ်တၢ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤမ့ၢ်ယဂံၢ်ယဘါ, ဒီးယတၢ်သးဝံၣ်, ဒီးကဲထီၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလီၤ.”
ယၡါယၤ ၁၂:၂

ယမ့ၢ်ပှၤဟဲလီၤစၢၤလီၤသွဲၣ်လၢခရံာ်ဖိဟံၣ်ဖိဃီဖိအဃိ ယထီၣ်ဘၣ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိဖဲယနီၢ်ဆံးအခါလံၤလံၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယတမ့ၢ်ပှၤလၢအနာ်ယွၤလၢသူၣ်လၢသးဘၣ်. ယမ့ၢ်တဘါယွၤန့ၣ်ယမိၢ်ဖျ့ယၤအဃိယဘၣ်ဘါယွၤလီၤ. ယဖျိထီၣ်တီၤဖုၣ်ကၠိဝံၤဒီးကထီၣ်ကၠိဆူညါအဂီၢ် ယမိၢ်ယပၢ်ပာ်ယၤတန့ၢ်ဘၣ်အဃိ ယကဘၣ်ထွးထီၣ်ကၠိဒီး မၤအီၣ်ခုးလၢယပၢ်ဒ်သိးသိးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယွၤအိးထီၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအပဲတြီအဃိ ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကလဲၤထီၣ်ဘၣ်ကၠိလၢဝ့ၢ်တကူၣ်လီၤ. ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်မုၢ်ဂၢ်ဖါတံၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအဲၣ်ယွၤဒီးပာ်ယၤဒ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိ အသိးတကးဒံးဘၣ်, တံၤသကိးသ့ၣ်တဖၣ်လၢအဂ့ၤ, ခိၣ်ဃၢၤလၢအဂ့ၤအဃိ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်ဒၣ်ယွၤ အတၢ်သုးတၢ်ကျဲၤ, အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဖးဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢယဂီၢ်လီၤ. ယဖျိထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိဝံၤဒီးလဲၤမၤဘၣ်တၢ်လၢထံဂုၤ ကီၢ်ဂၤလီၤ. တဘျီယဆါနးမးဒီး ယမၤန့ၢ်သူၣ်ညိးတၢ်ဆါဒီးဘူးယကသံလီၤ. ပှၤလၢကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤ, ယမိၢ်ယပၢ်တအိၣ်, ဘူးတံၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တအိၣ်အဃိ ယသးအံၣ်သးဆံးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယသ့ၣ်နီၣ်ဖဲယနီၢ်ဆံးဒံးအခါ ယထီၣ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိန့ၣ်သရၣ်မုၣ်သိၣ်လိလံာ်စီဆှံလၢအမ့ၢ် “ယွၤမ့ၢ်ယဂံၢ်ယဘါ”လီၤ. မ့ၢ်လၢယပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါ ယွၤဒီးဃ့ထုကဖၣ်အဃိ ယဘျါက့ၤဝဲလီၤ. ကသံၣ်သရၣ်တဲယၤလၢ “နၤန့ၣ် နကမၤန့ၢ်နဖိတညီဘၣ်. မ့ၢ်န့ၢ်စ့ၢ် ကီး နတမၤန့ၢ်နဖိပိာ်မုၣ်ဘၣ်.” ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ ယဆီဟံၣ်ဆီဃီဒီး ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဖိမုၣ်ဖိလၢအလီၤအဲၣ် တဂၤလီၤ. ဒ်ယမ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအသိး ယမၤဘၣ်တၢ်ကမၣ်, ဒီးတဘျီတဘျီယလူၤဘၣ်ယသးသနာ်က့ ယွၤအတၢ် ဆိၣ်ဂ့ၤ တဆံးလီၤစှၤလီၤလၢယဂီၢ်ဘၣ်. ပမ့ၢ်ကွၢ်လၢပှၤကညီအတၢ်ထံၣ်န့ၣ် ယမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤခိဖိဒီးယတမ့ၢ်တၢ်မနုၤမး ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ယွၤအိၣ်ဒီးယၤ, အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤယၤအဃိ ယမၤလိဘၣ်တၢ်, ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဒီးယလုၢ် အီၣ်ဘၣ် ယဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် ခီဖျိထဲလၢယွၤအဘျုးလီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ
လၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤ နထံၣ်ဆံးလီၤနသးဒီး သးလီၤဘှါဖဲ နဘၣ်သဂၢၢ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲလံဧါ.
ဒ်နမ့ၢ်ကစၢ်အတၢ်ခဲလၢာ်အသိး, မ်ယွၤမ့ၢ်နဂံၢ်နဘါန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်
ပၢ်ဧၢ, ဖဲပဘၣ်မုာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဘၣ်ဖှီၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပကမ့ၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢအပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါနၤ, သန့ၤသးလၢနၤထီဘိတက့ၢ်. ပတၢ်အိၣ်မူအံၤ ကပှဲၤမးဒီးတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤနၤဒီး ကဲထီၣ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်လၢ ပှၤလၢတသ့ၣ်ညါနၤသ့ၣ်တဖၣ် အကျါအဂီၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

ခရံာ်ဆၣ်ဖိ
ထဲးဖးထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 6

ALL OF ME BELONGS TO GOD

Bible in a Year: Isaiah 10:20-34, Isaiah 11, Isaiah 12, Isaiah 13; 2 Corinthians 8:16-24, 2 Corinthians 9:5; Psalm 105:37-45

“Behold, God is my salvation. I will trust and will not be afraid; for Yahweh is my strength and song; and he has become my salvation.”  
Isaiah 12:2 WEB

I was born into a Christian family. I attended Sunday School from a very young age. But, I was not a Christian at heart. If I did not go to church, my mother punished me so I went to church. After completing elementary school, my parents could not afford to support me to continue my schooling. I was supposed to quit school and work on a farm with my father. But God opened a door of blessing and I was able to continue school in Yangon. I got to live with a family that loved God and treated me as their own. Moreover, I lived in a good neighborhood with good friends. These are all blessings from the Lord that He lavished on me. After graduating from college, I went overseas to work. One time I got so sick with a swollen liver that I almost died. Not having parents, relatives, and friends nearby, I felt very discouraged. At that moment, a Bible verse I learned from Sunday School entered my mind, “God is my strength.” I gained strength from that Bible verse and I prayed. God was merciful and he healed me. The doctor told me that I would have an infertility problem and most likely would not have a child. By God’s grace, I got married and had a very beautiful daughter. As a human being, I made mistakes. There were times when I was wrongly self-indulgent, but God never was short with His grace and mercy for me. In human’s eyes, I am just a villager of not much use. But due to God’s presence with me and blessings on me, I got to learn, get a college degree, and work to provide for my family. 

Reflection

In life, you will feel discouraged and depleted at times when adversity hits you hard. 
As every part of you and all of you belong to God, may He be your strength!

Prayer

Dear Father, please help us to be Your children who find strength in You and depend on You in both good and bad times. Let us be filled with praises for You and become good examples among those who do not know You. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Creezer Poe
Hteh Pa Htaw Church
Myanmar