မၤလဲၢ်ထီၣ်သုသး, အိးထီၣ်သုသးလဲၢ်လဲၢ် ~ Open Wide Your Heart

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၃

မၤလဲၢ်ထီၣ်သုသး, အိးထီၣ်သုသးလဲၢ်လဲၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယၡါယၤ ၃, ယၡါယၤ ၄, ယၡါယၤ ၅:၁-၇, ၂ ကရံၣ်သူး ၆:၃-၁၈, ၂ ကရံၣ်သူး ၇:၁,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၅:၁၂-၂၂

 ‘‘ယကတိၤတၢ်ဒ်လၢယဖိအသိးလၢတၢ်ဟ့ၣ်ဆၢတၢ်တမံၤဃီအံၤအဂီၢ်, မၤလဲၢ်ထီၣ်သုသးစ့ၢ်ကီးတက့ၢ်.’’
၂ကရံၣ်သူး ၆:၁၃ 

တဘျီန့ၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်အိၣ်တဂၤဒီးထီဘိပာ်ကဖၢလၢအသးလၢအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်ဒိၣ်ဝဲ, ဟူးဂဲၤမၤတၢ်အါမးလီၤ. အါဘျီအဝဲကတိၤတၢ်ထဲအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. တဘျီအသကိးသရၣ်တဂၤတဲအီၤ ‘‘တံၤသကိးသရၣ်ဧၢ, နတလဲၤ ကဝီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ခဝ့ၡၢၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်ဧါ.’’ အဝဲတဲဝဲ ‘‘တံၤသကိးသရၣ်ဧၢ, ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအါမး, ယဘၣ်မၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.’’ အတံၤသကိးတဲကဒီးအီၤ ‘‘နတလဲၤထီၣ် သရၣ်သမါတၢ်မၤလိဘၣ်ဧါ,” အဝဲတဲက့ၤဝဲ, ‘‘ပထီၣ်တ့ၢ်လံာ်စီဆှံကၠိ၄နံၣ်လံ, တလိၣ်လၢၤဘၣ်.’’ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပအိၣ်ဒၣ်ပတၢ်, ပထံၣ်လီၤက့ၤပသးလၢပမၤတၢ်ဂ့ၤ, ပမၤတၢ်ဘၣ်, ပမၤတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီလီၤ. ပတသးအိၣ် တူၢ်လိာ်မုာ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးပှၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ခ့ခါဒီးတၢ်မၤအသးတဖၣ်လၢပဃၢၤဝးဝးအံၤဂ့ၤန့ၢ်ပှၤ, မူထီၣ် ဂဲၤထီၣ်န့ၢ်ပှၤအါမးလီၤ. ပမ့ၢ်အိၣ်ဒၣ်လၢပဟံၣ်အဃိ, ပတၢ်နၢ်ပၢၢ်နၢ်ဘှါ, ပတၢ်ဆိကမိၣ်ဆိကမး ကအိၣ်ဒၣ်ထဲ ပဟံၣ်အတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်အိၣ်ဒၣ်ထဲလၢပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤအဃိ, ပတၢ်နၢ်ပၢၢ်နၢ်ဘှါ, ပတၢ်ဆိကမိၣ် ဆိကမးကအိၣ်ဒၣ်ထဲလၢပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်လီၤ. ပတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်တအိၣ်ဘၣ်. ဒ်နီၢ်ခိအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ် လိၣ်ဘၣ်ဝဲနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤအါမံၤမၤတၢ်ဒ်သိးသိးအသိး, နီၢ်သးအတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ကဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်အဂီၢ်လိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤသကိးတၢ်, တၢ်မၤလိသကိးတၢ်လၢ ခရံာ်ဖိဒူၣ်ဖိထၢဖိအဂၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. ပအိၣ်ဒၣ်ပတၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်ထီၣ်   အါထီၣ်တသ့ဘၣ်. စီၤပီလူးစံးဘၣ်ပှၤကရံၣ်သူးဖိတဖၣ်လၢ ဒ်အမ့ၢ်အဖိအလံၤတဖၣ်အသိး, ကဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတမံၤဃီဒ်စီၤပီလူးပာ်ဖျါထီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်အသိးလီၤ. ဒီးစီၤပီလူးတဲအဝဲသ့ၣ်,  ‘‘အိးထီၣ်သုသးလဲၢ်လဲၢ်တက့ၢ်.’’ ပကဘၣ်အိးထီၣ်ပသးလဲၢ်လဲၢ်ဆူတၢ်ရ့ဒီးပှၤအဂၤ, တၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤအဂၤ လၢတၢ်အဲၣ်, တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ, တၢ်ဃုဖးလံာ်လဲၢ်မး ပတၢ်အိၣ်မူပတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ကဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢနတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, နတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, နီၢ်သးအတၢ်ပာ်ကဖၢလၢသးအိၣ်, တအိၣ်ဧါန့ၣ် နကသ့ၣ်ညါဒ်လဲၣ်.   

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤပကစၢ်ဧၢ, နဲၣ်လိပှၤဒ်သိးပကဒိးန့ၢ်ဘၣ်သးလၢအကူၣ်တၢ်သ့ လၢပကသ့မၤလဲၢ်ထီၣ်ပသး, ပတၢ်အိၣ်မူ လၢတၢ်မၤလၢပှဲၤထီၣ် ခရံာ်ဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်မၤလကံ
ကိခၠၣ်ကိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 3

OPEN WIDE YOUR HEART

Bible in a Year: Isaiah 3, Isaiah 4, Isaiah 5:1-7; 2 Corinthians 6:3-18, 2 Corinthians 7:1; Psalm 105:12-22

As a fair exchange–I speak as to my children–open wide your hearts also.”  
2 Corinthians 6:13 NIV

Once there was a pastor who was prideful about his big church and all the activities they held. His conversation was mostly about his church. One time a friend asked him, “Will you attend the regional assembly, the district meeting, or the convention conference?” He answered, “My friend, I am really busy with my church work. There is so much to do.” His friend again asked, “How about the training for pastors?” The pastor replied, “We already went to Bible school for four years. We don’t need it.” Today, we are wise in our own eyes and see that only what we do is good and effective. We do not welcome input from others. Things constantly are changing and developing in our surroundings. If we care only about our church, our understanding and attention will only concern what is going on in our church. This attitude will compromise our growth. Just as our physical body needs many parts to work together, our spiritual body requires sharing and laboring together with other churches and faith organizations. Paul asked the Corinthians to reciprocate the affection he and his fellows showed to them. Paul said, “Open wide your heart.” We are to open wide our hearts to laboring together in love with others, exploring the scriptures, and reading to keep abreast and to grow.  

Reflection

How would you know if pride is permeating your church or your leadership?

Prayer

Dear Father God, please instruct us to seek Your wisdom and open wide our hearts as we respond to Your call in furthering the Gospel. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Rev. Malachi 
Kun Chan Gone Church
Myanmar