မၤဘူၣ်တၢ်လၢအအါ ~ Generous Offering

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၅

မၤဘူၣ်တၢ်လၢအအါ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၈:၁၁-၂၂, ယၡါယၤ ၉, ယၡါယၤ ၁ဝ:၁-၁၉, ၂ကရံၣ်သူး ၈:၁-၁၅, ကတိၤဒိ ၂၁:၂၇-၃၁,
ကတိၤဒိ ၂၂:၁-၆

‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးခဲကနံၣ်အံၤ, ဂ့ၤလၢသုမၤတုၤအကဲထီၣ်လီၤ. ဒ်သိး, ဒ်သုသးအိၣ်ထီၣ်ဒၣ်တၢ်အသိးန့ၣ်, ဖဲဒၣ်သုတၢ်အိၣ်ဝဲဒီး, သုကမၤတုၤအကဲထီၣ်စ့ၢ်ကီးတက့ၢ်.- အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သးမ့ၢ်အိၣ်ဒီး, တၢ်တူၢ်လိာ်ဝဲ ဒ်ပှၤအတၢ်အိၣ်ဝဲအသိး, ဒ်အတၢ်တအိၣ်ဝဲအသိး, တမ့ၢ်ဘၣ်.’’
၂ကရံၣ်သူး ၈:၁၁-၁၂

ဖဲ ၁၉၇၀-၈၀, အပူၤပစူးကါ, စ့, တိၢ် ၅ဘ့ၣ်, အဘ့ၣ် ၁၀, တသံး, တပၢၤဒံးန့ၣ်လီၤ. ပဟ့ၣ်တၢ်မၤဘူၣ်တဘျီ တိၢ် ၅ဘ့ၣ်, ဒီးအိၣ်ဘှံးနံၤ, ပစးထီၣ်ဘါယွၤလၢဂီၤ ရး၀၀နၣ်ရံၣ်တုၤဟါ ၆း၀၀နၣ်ရံၣ်ကျဲးစၢးကရၢတၢ်ဘါ အဃိ, ခဲလၢာ် ပဘါယွၤ ၅ဘျီ န့ၣ်လီၤ. ခါဖဲန့ၣ်ထိးညၣ်တပီၢ်စ့ခံဆံဘးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်မးတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢပှၤဃံးပှၤစ့ၤအကျါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကျဲးစၢးကရၢစ့ၢ်ကီးဃံးစ့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကရၢဖိတဂၤဟ့ၣ်တလါတဘျီတၢ်မၤဘူၣ် အါကတၢၢ်တဂၤတသံးလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိကရၢခိၣ်နၢ်တဖၣ်သုးကျဲၤသကိးလၢကမၤအါထီၣ်ကရၢဖိ တလါတဘျီ တၢ်မၤဘူၣ်န့ၣ်လီၤ. သဆၣ်ထီၣ်ကရၢဖိလၢဟ့ၣ်န့ၢ်ဟ့ၣ်သ့တဖၣ်ကမၤအါထီၣ်တဘးဆူအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဲယမ့ၢ် ပှၤကၠိဖိ, ထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိ, ဒီးသိလ့ၣ်အလဲၤအက့ၤတိၢ်အဘ့ၣ် ၂၀ဒၣ်လဲာ်ကီကီခဲခဲလီၤ. ယတဲကစၢ်ယွၤယအဲၣ်ဒိး ဟ့ၣ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်ထၢဖှိၣ်, ဒီးတလါတဘျီတၢ်မၤဘူၣ်, ဒ်ကျဲးစၢးကရၢဖိတဂၤ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဂၤအသိးတလါ ၂၀ဘးန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ယၤ၂၀ဘးတီတီလီၤ. တလါတဘျီယဆါန့ၢ်ယဖါတံၢ်တဂၤထိးညၣ်တမၢ (အပီၢ် ၁၀) ဒီးဟ့ၣ်ယၤတပီၢ်အဃိယမၤန့ၢ် စ့ ၂၀ဘး ကိးလါဒဲးလီၤ. ယွၤမၤဝဲတီတီဒီးယမၤစ့ၢ်ကီးယဲတီတီလီၤ. 

ဖံလံးပံၤဒီးသ့းစၤလနံ, မ့ၢ်မၤက့းဒနံအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးစံးဝဲပှၤမၤက့းဒနံဖိတဖၣ်ဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ် ဒိၣ်မးဘၣ်ဆၣ်မၤဘူၣ်တၢ်လၢအအါထူးထူးတီၤတီၤလီၤ. (၂ကရံၣ်သူး ၈:၂) စီၤပီလူးဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ပှၤကရံၣ်သူး ဖိတဖၣ်လၢကမၤဘူၣ်ပှၤစီဆှံလၢယရူၤၡလ့ၣ်တဖၣ်ဒ်အဝဲသ့ၣ်တိာ်ပာ်တ့ၢ်လံအသိးဒီးမၤအီၤတုၤအထီၣ်ဘးလီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ဒီးနၤလၢနကဟ့ၣ်တၢ်အလီၢ်ဧါ, မ့ၢ်နဃ့ကစၢ်ယွၤလၢနဟ့ၣ်တၢ်ကန့ၢ် ဒ်နထံၣ်တၢ်လိၣ်ဒီး ဒ်နဆၢဟ့ၣ်အသိးတဘျီဘျီဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ဒ်နဟ့ၣ်ယၤနတၢ်ခဲလၢာ်အသိး, မၤစၢၤယၤလၢယကအဲၣ်ဟ့ၣ်ဆၢက့ၤနၤ တၢ်အိၣ်ဒီးယၤ ခဲလၢာ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်စ့လွဲၢ်ဝါ
ပှၤကညီဘျၢထံယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤ
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 5

GENEROUS OFFERING

Bible in a Year: Isaiah 8:11-12, Isaiah 9, Isaiah 10:1-19; 2 Corinthians 8:1-15; Proverbs 21:27-31, Proverbs 22:1-6

But now complete the doing also, that as there was the readiness to be willing, so there may be the completion als0 out of your ability. For if the readiness is there, it is acceptable according to what you have, not according to what you don’t have.”  
2 Corinthians 8:11-12 WEB

In 1970-1980, we still used coins, 5 pyas, 10 pyas, 25 pyas, and 50 pyas. For each offering we put in 5 pyas. We usually started every Sunday with attending the morning service at 7 A.M. and ended with joining the evening youth service at 6 P.M. Worshipping in five services on Sunday was the norm. At that time, one viss (3.6 pounds) of pork cost 20 kyats. Those were poverty-stricken years. People were poor and our youth fund was very poor as well. Each youth member could contribute only 25 pyas a month. The leaders of the youth made a plan to raise some funds by encouraging members to give at least one kyat per month. I was a college student. It was very hard for me to pay even 20 pyas for bus fare each day.  I told God I wanted to contribute generously as a church member.  I wanted to give 20 kyats per month. And God gave me exactly 20 kyats. I helped an uncle sell 10 visses of pork per month. He gave me one viss of pork, which I sold and got 20 kyats. God was true to me and I was true to Him. 

Philippian and Thessalonian churches were in Macedonia. Paul said that although they were facing trials, the Macedonians gave generously to their needy brothers and sisters in Jerusalem (2 Corinthians 8:2).  Paul exhorted the Corinthians to follow through with their pledges to the saints in Jerusalem and fulfill their promises.

Reflection

Are there challenges for you to give? Have you ever asked God to enable you to give as you see the needs that you want to fulfill?

Prayer

Dear Father God, as You have given me Your all, help me to respond to you with love and all that I have.
In Jesus’ Name I pray. Amen.

Rev. Dr. Say Lwai Wah
Karen Baptist Theological Seminary
Myanmar