ဖှံတၢ် ~ Sow

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၇

ဖှံတၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ဝံယၡါယၤ ၁၄, ဝံယၡါယၤ ၁၅, ဝံယၡါယၤ ၁၆, ၂ကရံၣ်သူး ၉:၆-၁၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၆:၁-၁၅

‘‘ယစံးတၢ်တဘီအံၤ, ပှၤလၢအဖှံတၢ်စှၤန့ၣ်, ကကူးစ့ၢ်ကီးတၢ်စှၤ, ဒီးပှၤလၢအဖှံတၢ်အါန့ၣ်, ကကူးစ့ၢ်ကီးတၢ်အါလီၤ.’’
၂ကရံၣ်သူး ၉:၆

ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်ထီဘိသိၣ်လိအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်ဒီးပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤတဖၣ်လၢကဖှံတၢ် လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်လၢပစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဂၤအံၤတဆီတလဲနီတဘျီနီတခီၣ်ဘၣ်. ဒ်အကလုၢ်ကထါတဖၣ်တဆီတလဲ အသိး, အတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်လူၤထီၣ်စိၤ ချုးဒၣ်ထီဘိတဘိယူၢ်ဃီလီၤ. ခ့ခါမုၢ်မဆါတနံၤအံၤပဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီ ဖျၢၣ်ပဘၣ်လဲၤခီဖျိ (COVID 19) ကိးဂၤဒဲးလီၤ. ဒီးလၢဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်, လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢပထံပကီၢ်(ကီၢ်လါ) အဂီၢ်, တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢ ပှၤကိးဂၤဒဲး ကဘၣ်သ့အစု, ကဘၣ်အိၣ်လၢဟံၣ်, မ့ၢ်ဟးထီၣ်ဆူတၢ်ချၢ ကဘၣ်ကးဘၢ ပနါစ့ၤဒီးကိာ်ပူၤလၢနီၣ်ကးဘၢတၢ် (Mask), ဖဲန့ၣ်ပမၤတၢ်မနုၤမးတသ့လၢၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ပဝဲ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်ပဂုာ်ကျဲးစၢးလၢပကမၤတၢ် (မၤဂ့ၤမၤစၢၤတၢ်) လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, တၢ်လိၣ်တဖၣ်လီၤ. ကိးနံၤဒဲးထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်, တၢ်ကရၢကရိခိၣ်နၢ်, တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကစၢ်တဖၣ်, အိၣ်ဒီးတၢ်မၤလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဆူထံဖိကီၢ်ဖိ လၢကျိၣ်စ့, တၢ်အီၣ်တၢ်အီလီၤ. ပဖးဘၣ်ဖဲ ၂ကရံၣ်သူး ၉:၈, ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤဘၣ်အသး လၢပှၤလၢအဟ့ၣ်တၢ်ညီလီၤ. ဒီးယွၤမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ကယဲၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢသုပူၤသ့, ဒ်သိးသုတၢ်တမံၤ လၢ်လၢ်လၢ တၢ်ခဲလၢာ်အပူၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တထံၣ်ဃီဒီး သုကအါထီၣ်လၢတၢ်မၤဂ့ၤကိးမံၤဒဲးလီၤ.’’ ယွၤဘၣ်အသး လၢပှၤကဟ့ၣ်တၢ်, ဒီးဟ့ၣ်တၢ်လၢအညီလီၤ. 

ယွၤဘၣ်အသးလၢပကဖှံတၢ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်မၢပဖှံတၢ်, ဒီးလၢဆၢကတီၢ်ဒ်အံၤ ပဖှံတၢ်လၢကျဲအကလုာ်ကလုာ်လီၤ. တနီၤပဖှံလီၤတၢ်အဲၣ်အချံဆူပှၤဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်, ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ, ပှၤဆူးပှၤဆါ, ပှၤဘၣ်တၢ်စၢဃာ်လီၤ. ယနီၢ်က စၢ်ဒၣ်ယဲဖဲလၢအဆၢကတီၢ်အံၤယဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်ဖှံလီၤတၢ်ချံတဖၣ်လၢအမ့ၢ်တၢ်အဲၣ်, တၢ်ဝံသးစူၤ, တၢ်ဆီၣ်လီၤသး, တၢ်မၤဂ့ၤတၢ်အချံတဖၣ်လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်ခံးထီၣ်သူထီၣ်ညီကဒၣ်လီၤ. မ်ပကသ့ၣ်နီၣ်ဖှံလီၤတၢ်အါအါ, ဒီးတိဖျိမၤဟးဂီၤ တၢ်ခံးလၢတၢ်ကပီၤအချံတဖၣ်လၢပဖှံလီၤန့ၣ်တက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ   

ယွၤကိးယၤလၢပကဘၣ်ဖှံတၢ်ချံမနုၤတဖၣ်လၢယတၢ်အိၣ်မူတနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ်လဲၣ်, ယွၤအတၢ်မၢယၤလၢယသးသမူပူၤ ယဖှံလီၤတၢ်အံၤ ယကကူးက့ၤဘၣ်တၢ်ဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်                                                                           

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤမၤစၢၤဘၣ်ပှၤလၢပကသ့မ့ၢ်ပှၤလၢအဖှံလီၤနတၢ်အဲၣ်အချံ, လၢဟီၣ်ခိၣ်တဖျၢၣ်အံၤ, ကမဲထီၣ်, သၣ်ထီၣ်ဒီးတၢ်အဲၣ်ကသ့အဂီၢ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့လီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်နံထၣ်
ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 7

SOW

Bible in a Year: Isaiah 14, Isaiah 15, Isaiah 16; 2 Corinthians 9:6-19; Psalm 106:1-15

Remember this: he who sows sparingly will also reap sparingly. He who sows bountifully will also reap bountifully.”  
2 Corinthians 9:6 WEB

Jesus Christ taught His disciples and believers to sow. Jesus Christ is the same always and never changes. Because He is unchangeable, Christ’s teachings are always relevant generations after generations. Today, each and everyone of us is facing COVID-19 challenges. In Myanmar, we are practicing safety precautions such as hand-washing, staying home, wearing masks, etc. It feels as if the world comes to a halt and we are left incapcitated. Yet, we are trying to do some good and helpful work by providing support in the essential areas such as healthcare and daily bread. Everyday, the leaders of the country, organizations, and companies are extending their hands to the citizens and offering money and food. We read in 2 Corinthians 9:8, “And God is able to make all grace abound to you, that you, always having all sufficiency in everything, may abound to do every good work.” God is pleased with those who give generously.

God is asking each of us to sow seeds of love and kindness in many ways. Some of us sow the loving seeds for the poor, while others do the same for those who are sick or imprisoned. I also remind myself each day to sow the seeds of love, patience, humility, and good work. The world can get very dark. May it be a reminder to all of us to sow bountifully, and thereby break through the darkness with the light of the seeds we sow. 

Reflection

What kind of seeds is God asking me to sow daily?
What kinds of harvest do I want to reap?

Prayer

Dear God, please help us to sow the seeds of Your love, just so this world will bloom and bear love bountifully. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Mu Nita
Karen Baptist Convention
Myanmar