ပှ့ၤက့ၤတၢ်ဆၢကတီၢ်တက့ၢ် ~ Making The Most Of The Time

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇

ပှ့ၤက့ၤတၢ်ဆၢကတီၢ်တက့ၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၀ံယရှါယၤ ၆၅:၁၇-၂၅, ဝံယၡါယၤ ၆၆, အ့းဖ့းစူး ၅:၈-၃၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၃:၁-၉

‘‘ပှ့ၤက့ၤအဆၢကတီၢ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်အအၢအသီလီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး , ကဲထီၣ်လၢပှၤဟးဂီၤဖိတဂ့ၤ, မ့မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ကစၢ်အသးဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တက့ၢ်.”
အ့းဖ့းစူး ၅:၁၆-၁၇

မုၢ်မဆါတနံၤ ပနၢ်ဟူ, ပထံၣ်ဘၣ်ဒီးကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အပူၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ, တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိ, တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်, န့ဆၢၣ်အတၢ်မၤဟးဂီၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ဒုးဟ့ၣ်ပလီၢ် ပှၤလၢကစၢ်ကဟဲဘူးထီၣ်လံဒီး ပကဘၣ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤပသးလီၤ. ဖဲ၂၀၂၁နံၣ်, လါဖ့ၣ်ဘြူၣ်အါရံၤ ၁သီ န့ၣ်  ကီၢ်ပယီၤအံၤ, စးထီၣ်လၢ သုးပၢတၢ်ဒီးတုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤန့ၣ်မုၢ်နၤခီပမံဒၣ်လဲာ် ပတမံဘၣ်လၢပသးဘျၢဘျၢ ဘၣ်. သုးကဟဲနုာ်ဧါ, ပှၤကဟဲစဲးတၢ်ဖဲမုၢ်နၤခီဧါ, ပှၤကဟဲခးတၢ်ဧါန့ၣ်, ပဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်ပလီၢ်ပဒီသးလီၤ. ဖဲလါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ, လါမာ်ၡးအခါန့ၣ် ယဝၤလဲၤပာ်ဖျါထီၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီအဃိယဘၣ်ယိၣ်ထဲ ပှၤကခးဘၣ်အီၤလီၤ. မုၢ်နၤခီစ့ၢ်ကီးဘၣ်ခိးဝဲဘံၣ်ဘၢ (ကင်း) ဒီနၤအဃိ သုးမ့ၢ်ဟဲနုာ်ဒီး ပှၤကခးဘၣ်ဖုးအီၤလီၤ. မုၢ်နါခီ ဃိးနၣ်ရံၣ်မ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်သုးသ့ၣ်တဖၣ်မၤသံမ့ၣ်အူဒီးခးတၢ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါယဘါယွၤ ပှဲၤဘျီလဲၣ်ယဂံၢ် တဘၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ပအိၣ်မူဘၣ်တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤအဃိ ယစံးဘျုးယွၤလီၤ. တုၤလါမ့ၤအခဲအံၤဒၣ်လဲာ် ယလဲၤဆှၢယဖိမုၣ် ဆူကၠူၣ်ၡ့ၣ်ဒီး ယဘၣ်လဲၤခီသုးတဖုလီၤ. အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒၣ်လၢယကပၤဒီးယဘၣ်ယိၣ်လၢမ့ၢ် ကခးယၤဧါ, မ့ၢ်ကကိးစဲးယၤဧါ, ယပျံၤတၢ်လီၤ. ယမ့ၢ်ကဘၣ်လဲၤခီအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်ယဘၣ်ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဒီး တဘျီဃီယပာ်လီၤယသးလၢ ယမ့ၢ်သံဒီးယကဘၣ်သံလီၤ. သုးအံၤအၢနးမးလီၤ. အဝဲမၤဟးဂီၤထံကီၢ်အံၤ တကးဘၣ် မၤသံပှၤတစှၤန့ၢ်ဃိးကယၤဘၣ်. တၢ်ပၢၢ်ဆၢအံၤကဝံၤဆံးယံာ်လဲၣ်, ကယံာ်ဆံးအါလဲၣ်တဲတဘၣ်ဘၣ်. ပှၤလၢအသ့ၣ်ညါတၢ်ခဲလၢာ်ဒီး ဆီတလဲ တၢ်အၢဆူတၢ်အဂ့ၤသ့န့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်ယွၤလီၤ. ပဝဲထံဖိကီၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ပမုၢ်လၢ်လၢ ထံဒိၣ်ကီၢ်လဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကဟဲခးသံသုးခိၣ်လၢအအၢတဂၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤလၢအမၤစၢၤပှၤသ့ မ့ၢ်ဒၣ်ယွၤန့ၣ်ပသးပ့ၤနီၣ်လီၤ. ကစၢ်အဲၣ်ဒိး လၢပကမုၢ်လၢ်အီၤ, ဟ့ၣ်အီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီး နာ်အီၤလီၤ. မ်ပကမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢသ့ၣ်ညါကစၢ်အတၢ်ဘၣ် အသးဒီးအိၣ်မူထွဲတက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢတၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤအပူၤန့ၣ်ယွၤကိးနၤလၢနကမၤမနုၤလဲၣ်. လၢတၢ်ဒုးတၢ်လၢတၢ်တီတၢ်တြၢ်အဂီၢ် ပကကဲဘျုး လၢယွၤအဂီၢ်ဒီးပှၤလၢပခိၣ်ပဃၢၤအဂီၢ်မ်ပတသုးဆၢသုးကတီၢ်ဒီဟ့ၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အခွဲးတဂ့ၤ. တၢ်သုးဆၢသုးကတီၢ် န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဟးဂီၤအပဲတြီလီၤ. မ်ပကဟဲက့ၤဆူကစၢ်အိၣ်လၢအဆိအချ့ဒီးပှ့ၤက့ၤတၢ်ဆၢကတီၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ဧၢ, မၤစၢၤပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ကိးဂၤဒဲးမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤလၢအဘၣ်မိၣ်ဘၣ်မးမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဟ့ၣ်အီၤနီၢ်ခိနီၢ်သးအတၢ်လိၣ်ကိးမံၤဒဲးတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်အဲလ်ထၣ်
ထဲးဖးထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 27

MAKING THE MOST OF THE TIME

Bible in a Year: Isaiah 65:17-25, Isaiah 66; Ephesians 5:8-33; Psalm 113:1-9

“Redeeming the time, because the days are evil. Therefore don’t be foolish, but understand what the will of the Lord is.”  
Ephesians 5:16-17 WEB

Today we face situations such as war, disease, hunger, poverty, and natural disasters in the world. These are signs and warnings that the coming of the Lord is near and we must be prepared. On February 1, 2021, the Army staged a coup and took over the government in Myanmar. We can no longer sleep peacefully. Are the soldiers coming? Will we be interrogated at night? Will there be any shootings? We have to stay alert all the time. In February and March, my husband took part in the public demonstrations and I was worried that he might get shot. Also at night, he had to do security watch and I was worried he might get shot if soldiers came. Every night at 8 o’clock, the soldiers would cut off the electricity and start shooting. When this happened, I did not know how many times I prayed and I am thankful to God that we all are still alive today. Even now, in May, I have to go past the Army checkpoint when I take my daughter to the tutoring class, and I am very afraid because they are close by. I am afraid they will shoot me or scrutinize me. I have to pray at these times and say to myself if I have to die, I will die. The military is evil. They not only destroyed the country but killed over 800 people already. How long will this revolution take? When will all of this end? We do not know. The One who knows and who can change evil to good is God. We, the people of this country, hope that some powerful foreign countries will come and dethrone the evil military leadership. At this time, we forget that the One who can help us is God. The Lord wants us to have hope in Him, give Him time, and trust Him. Let us be the people who seek God’s will and live accordingly.

Reflection

In this time of oppression, what is God calling you to do? In this struggle for justice, let us be instrumental to God and to the community.  Let us not waste time and give Satan a chance. Wasting time is a door to destruction.  May we all come back to the Lord quickly and make the most of the time.

Prayer

Heavenly Father, help the people of the world who are facing difficulties, sorrow and grief, and provide for them in their time of physical and spiritual needs. In Christ’s name we pray. Amen.

Naw Elta
Htet Pa Htaw Church
Myanmar