ဒိးန့ၢ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးခီဖျိတၢ်သန့ၤပသးလၢယွၤ ~ Receive Peace By Taking Refuge In God

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၀

ဒိးန့ၢ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးခီဖျိတၢ်သန့ၤပသးလၢယွၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၂၄, ယၡါယၤ ၂၅, ယၡါယၤ ၂၆, ၂ကရံၣ်သူး ၁၁:၁၆-၃၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၆:၃၂-၃၉

“ပှၤအသးလၢအသန့ၤအသးလၢနၤန့ၣ်နကပၢၤအီၤလၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအလၢအပှဲၤန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သန့ၤအသးလၢနၤလီၤ.’’ 
ယၡါယၤ ၂၆:၃

မုၢ်မဆါတနံၤညါအံၤပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်ဃုဝဲဒၣ်အတၢ်သန့ၤအလီၢ်လၢတၢ်အိၣ်မူတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤကိးဂၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤသန့ၤအသးလၢအတၢ်ထူးတၢ်တီၤ, အကျိၣ်စ့သ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်, ပှၤတနီၤသန့ၤအသးလၢအလီၢ်အလၤ, အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, အဂံၢ်အဘါသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်, ဒီးပှၤတနီၤသန့ၤအသးလၢပှၤကညီကဒဲကဒဲအအိၣ်စ့ၢ်ကီး န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤစီၤပၤဒၤဝံးစံးဘၣ်ပှၤဖဲလံာ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၈:၈-၉, ‘‘တၢ်ဃ့ၢ်ဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ် ဂ့ၤန့ၢ်တၢ်သန့ၤပသးလၢပှၤကညီတက့ၢ်လီၤ. တၢ်ဃ့ၢ်ဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ်ဂ့ၤန့ၢ်တၢ်သန့ၤပသးလၢပဒိၣ်ဖးဒိၣ်တက့ၢ် လီၤ.’’ အလီၢ်အိၣ် လၢပကဘၣ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤပကျဲ, ပတၢ်မၤဒီး, မၤလီၢ်တံၢ်ပတၢ်သန့ၤအလီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်သန့ၤအလီၢ်မ့ၢ်ကမၣ်ပကဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဝဲဒၣ်သပှၢ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်ဝံယၡါယၤစံးဘၣ်ပဝဲကိးဂၤဒဲးလၢ အသန့ၤအသးလၢယွၤန့ၣ်ကစၢ်ယွၤကပၢၤအီၤလၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအလၢအပှဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဃူတၢ်ဖိးအလၢအပှဲၤအံၤ ပှၤလၢအဟ့ၣ်ပှၤသ့, အဟ့ၣ်ပှၤန့ၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်ထဲယွၤတဂၤဧိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၁၈နံၣ် ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲယဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ အမ့ၢ်ယီၢ်ဒ့တၢ်ဆါ, ယဘၣ်တူၢ်အီၤကီခဲ, တုၤဒၣ်လၢယဟးက့ၤယံၤယံၤတန့ၢ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ဟးကျဲမ့ၢ်ယံၤထီၣ်ခံမံးနံး, သၢမံးနံး, ယဟးက့ၤတန့ၢ်လၢၤဘၣ်. ယဒိးကူစါယသးလၢကသံၣ်သရၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အအိၣ်အါမးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်လီၤဆီတအိၣ်ဘၣ်. ယံာ်ထီၣ်ဒီးယသးလီၤဘှံးလီၤဘှါ, ယသးဟးဂီၤလၢယဘၣ်တူၢ် တၢ်ဆါတမံၤအံၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်ကစၢ်ယွၤတဂၤအံၤယမၤအတၢ်မၤ, ဘၣ်မနုၤဘၣ်ဒုးတူၢ်ယၤတၢ်ဆါအံၤ လဲၣ်. လၢခံယပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤယသးလၢယတၢ်ဆိကမိၣ်အံၤအဃိ, ဒီးယဘါထုကဖၣ်က့ၤ, ‘‘ပၢ်ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤ လၢယမၤဘၣ်နတၢ်မၤအဃိလီၤ. တၢ်ဆူးတၢ်ဆါမ့ၢ်ဘၣ်ကဘၣ်ဒၣ်ဝဲဘၣ်ဆၣ်ဟ့ၣ်ယၤသးအတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ, သးအတၢ်ဃူတၢ်ဖိး, သးအတၢ်သူၣ်မံသးမုာ်လၢယကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအံၤတက့ၢ်.’’ ဖဲလၢယဘါထုကဖၣ် ဒ်အံၤအဆၢကတီၢ်ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢသးအတၢ်တံၢ်တာ်, တၢ်ဆိကမိၣ်တဂ့ၤတဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တအိၣ်လၢယသးအပူၤ လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤမ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဃိတၢ်ဆါအံၤဘျါက့ၤဝဲဒၣ်ဒီးယမၤဘၣ်ယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤပှဲၤတၢ်ဂံၢ် တၢ်ဘါလၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤ.

 တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ညီနုၢ်နကွၢ်ဃုတၢ်ဃူတၢ်ဖိးခီဖျိလၢတၢ်သန့ၤနသးလၢမနုၤအဖီခိၣ်လဲၣ်. ပကဃုထၢမၤလီၤတံၢ် ပတၢ်သန့ၤအလီၢ် အဂၢၢ်အကျၢၤ လၢယွၤလၢအသ့တၢ်လၢာ်တဂၤဒီးဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအလၢအပှဲၤသ့တဂၤန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ယွၤဧၢ, စံးဘျုးနၤလၢနတၢ်အဲၣ်, နတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်အဃိလီၤ. နဲၣ်လိပှၤလၢပကမ့ၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ သန့ၤသးလၢနၤ, အဲၣ်နၤအိၣ်မူဒ်တၢ်ဘၣ်နသးတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤအဃိပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

ဒီးကထၢၣ်နီၢ်ဖီကူၣ်သ့
ကီၢ်ပသံ့ၣ်မၠီမၠးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 10

RECEIVE PEACE BY TAKING REFUGE IN GOD

Bible in a Year: Isaiah 24, Isaiah 25, Isaiah 26; 2 Corinthians 11:16-33; Psalm 106:32-39

You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you!”  
Isaiah 26:3 NLT

Human beings naturally look for refuge when navigating life circumstances. Some rely on wealth and money, some depend on their positions, wisdom, and strength, while others run to people for refuge. David said in Psalm 118:8-9, “It is better to take refuge in the Lord than to trust in people. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes.” It is necessary to reflect on our way and work to ensure our refuge is the right one. If we count on the wrong refuge, there is much to lose. The Book of Isaiah said that those of us who rely on God and fix our thoughts on Him will receive perfect peace. There is only One who gives perfect peace and it is God. 

In 2018, I faced a very hard time. I had back pain that was hard to bear. I could hardly walk. After two or three minutes of walking, I had to stop because it was so painful. I went to see many doctors, but there was no relief. After long suffering, I felt debilitated and discouraged. I thought to myself, “Why would God let me suffer when I am serving Him?” Later, I repented from having this thought and prayed to God, “Father God, I thank You for giving me the privilege of serving You. This physical illness is painful. Please give me strength, peace, and calmness to face this trial.” After praying this prayer, I felt that the disturbing and unhelpful thoughts left me. Today, I am healed by God’s grace and I am serving God with full strength. 

Reflection

Where is the usual place you seek to take refuge in to find peace? Let us make sure we have a secure refuge, the Almighty God, who can give us perfect peace.

Prayer

Father God, thank you for your love and blessings. Teach us to rely on you, love you, and follow Your will. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Dr. Naw Paw Ku Thay
Pathein Myaung Mya Karen Baptist Association
Myanmar