တၢ်မုၢ်လၢ်အတၢ်ထုကဖၣ် ~ Hopeful Prayer

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၆

တၢ်မုၢ်လၢ်အတၢ်ထုကဖၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၆၃, ယၡါယၤ ၆၄, ယၡါယၤ ၆၅:၁-၁၆,အ့ဖ့းစူး ၄:၁၇-၃၂, အ့ဖ့းစူး ၅:၁-၇,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၂:၁-၁၀

‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယွၤဧၢ, နမ့ၢ်ပပၢ်လီၤ. ပဝဲဒၣ်အံၤပမ့ၢ်ကပံာ်ဟီၣ်ခိၣ်, ဒီးနဲဒၣ်နမ့ၢ်ပှၤတ့သပၢၤလီၤ. ဒီးပမ့ၢ်တၢ်လၢနမၤလၢနစုခဲလၢာ်လီၤ.’’ 
ယၡါယၤ ၆၄:၈

ဖဲအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤဆူဘၤဘူၤလိာ်အခါန့ၣ်အဝဲသ့ၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်ဘံၣ် ဆီၣ်ဘၢ,  တၢ်မၤအၢမၤနး, ဒီးတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်, တုၤဒၣ်လဲာ်အတၢ်မုၢ်လၢ်ကလၢာ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါ တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤဝဲသ့ အဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ထုကဖၣ်ဆူယွၤအိၣ်လၢတၢ်မုၢ်လၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မုၢ်လၢ်အတၢ်ထုကဖၣ်အကျါတထံၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ, ‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယွၤဧၢ, နမ့ၢ်ပပၢ်လီၤ. ပဝဲဒၣ်အံၤပမ့ၢ်ကပံာ် ဟီၣ်ခိၣ်, ဒီးနဲဒၣ်နမ့ၢ်ပှၤတ့သပၢၤလီၤ. ဒီးပမ့ၢ်တၢ်လၢနမၤလၢနစုခဲလၢာ်လီၤ.’’ (ယၡါယၤ ၆၄:၈). အခီပညီန့ၣ် တၢ်ထုကဖၣ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်လဲၤခီဖျိအခၣ်တဖၣ်လၢမ့ၢ်ဒၣ်ယွၤ အတၢ်သိၣ်အီၤဘှီအီၤဒ်သိး အဝဲသ့ၣ် ကကဲထီၣ် သပၢၤအလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖျၢၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်မူလၢအဘၣ်လဲၤခီဖျိကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီး တၢ်နး တၢ်ဖှီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးအလုၢ်အပှ့ၤဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ညီနုၢ်ကတဲာ်ကတီၤ န့ၢ်တၢ်အိၣ်မူအလုၢ်အပှ့ၤလၢအလီၤလိၢ်လီၤလးန့ၣ်လီၤ. လၢကျဲတဘိန့ၣ် တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်မ့ၢ်ယွၤအကျဲကူၣ်နၢၤလၢ တၢ်မၤထီၣ်ထီ တၢ်အိၣ်မူအလုၢ်အပှ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်လဲၤခီဖျိတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တဘျီ ဖဲယမၤလိ တၢ်ဒီးကွဲးတၢ်ကွဲးဃိထံအခါန့ၣ်လီၤ. ဖးဘၣ်လံာ်အါမး, ဘၣ်ဆိကမိၣ်တၢ်အါမး, ဘၣ်ကီၤမံကီၤဂဲၤ, ဒီးဘၣ်ဂဲၤလိာ် နီၢ်နီၢ်လၢတၢ်ကွဲးဃိထံအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကျဲးစၢးယဲဒ်န့ၣ်ဘၣ်ဆၣ်ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်တသးမံနီတဘျီဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံ ကတၢၢ်ယသးဟးဂီၤဘူးတ့ၢ်မးလၢယတၢ်မုၢ်လၢ်ကလၢာ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲလၢယတီၤလီၤလၢယွၤအဂီၤထံး မဲာ်ညါအိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်အတၢ်ထုကဖၣ်ဆူ ယွၤအိၣ်န့ၣ်, ယမၤန့ၢ်က့ၤသးအတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ, တၢ်မုၢ်လၢ်, ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ လီၤလိၢ်လီၤလးဟဲလၢယွၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢတၢ်လဲၤခီဖျိတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဒ်အံၤအဃိန့ၣ်, ပှၤလၢ အကသးခု ထဲသိးဒီးယၤဖဲတၢ်ဟ့ၣ်လီၤလံာ်အုၣ်သးအနံၤန့ၣ် တမ့ၢ်ကအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တံၤသကိးဧၢ, မ့ၢ်နအိၣ်လၢ တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်န့ၣ်ဧါ, သ့ၣ်ညါလၢနတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအပနီၣ်ဖျါထီၣ်လံန့ၣ်တက့ၢ်. အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်ယွၤ တ့နၤ ဒ်သိးနတၢ်အိၣ်မူကအိၣ်ဒီးအလုၢ်အပှ့ၤလၢအဒိၣ်ဝဲအါဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထဲတမံၤဧိၤလၢနကဘါထုကဖၣ်လၢ တၢ်မုၢ်လၢ်အဂီၢ်ဆူ ယွၤအအိၣ်, ပာ်လီၤနသးဒ်ကပံာ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖိတလိၣ်, ဒီးပျဲယွၤတ့နၤန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒီး သပှၢ်တၢၢ်နကကဲထီၣ်နီၢ်နီၢ်ပှၤမၤနၢၤတၢ်လၢအိၣ်ဒီးအလုၢ်အပှ့ၤဒိၣ် ကတၢၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢနတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အပူၤ နထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ကတဲာ်ကတီၤ တၢ်အိၣ်မူအလုၢ်အပှ့ၤလၢအလီၤလိၢ်လီၤလးလၢနဂီၢ်တဘျီဘျီဧါ. အမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤယၤဒ်သိးယကသ့ၣ်ညါတၢ်လဲၤခီဖျိအကီအခဲတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်နတၢ်သိၣ်ယၤ, ဘှီယၤအဂီၢ်လၢ ယတၢ်အိၣ်မူကမ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ရွှ့ၣ်ကၠါ
ပှၤကညီဘျၢထံယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤ
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 26

HOPEFUL PRAYER

Bible in a Year: Isaiah 63, Isaiah 64, Isaiah 65:1-16; Ephesians 4:17-32, Ephesians 5:1-7; Psalm 112:1-10

Yet you, Lord, are our Father. We are the clay, you are the potter;
we are all the work of your hand.”  
Isaiah 64:8 NIV

When the Israelites were taken to Babylon as slaves, they were ill-treated and suffered terribly. Their hopes were nearly gone. At that time, the most they could do was to pray to God for hope. One of their hopeful prayers was “Yet you, Lord, are our Father. We are the clay, you are the potter; we are all the work of your hand.” (Isaiah 64:8 NIV)  The meaning of this prayer showed that they had to go through this bitter experience so that God would teach them, mold and make them into the most valuable pots or vessels. The experience of going through the hardest times in life can instill the highest value for all of us. The difficult and hard times can prepare us for a life of value and wonder. In one way, hardship is God’s plan to uplift and increase the value of life for us all. I remember a time in my life, when I was studying and writing my thesis; It was a real hardship. I struggled with lots of reading and analyzing without sleep in writing the thesis. Although I tried my best, the thesis advisors were not satisfied with my work. Finally, I was so frustrated that all my hope was nearly gone.  But when I placed myself and the difficulties at the feet of God, I regained my strength, hope and knowledge from God. Through that difficult and hard time, I felt like I was the happiest man on the day that the dissertation approval certificate was issued.  Dear friends, are you facing difficult and hard times? Know that the sign of your blessings has appeared. The sign is that God has created you so that your life will live out the highest values. When you pray to God, think of yourself as a piece of clay and let God make and mold you. If you do so, you will truly become a winner, who lives out the highest values that matter to the Kingdom of God. 

Reflection

Have you seen difficulties you faced in life led you to a value-driven and wonderful life? What were those experiences like?

Prayer

Dear God, please help me to understand my hardships as you work to teach and mold me so  my life will be of value.  In Jesus’ name I pray. Amen.

Rev. Dr. Shwe Gyan
Karen Baptist Theological Seminary
Myanmar