ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးခၢၣ်သနၢၢ် ~ God Is My Strong Refuge

လါယူၤ ၇, ၂၀၂၁

ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးခၢၣ်သနၢၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ ရှမူၤအ့လး ၁၁, ၂ ရှမူၤအ့လး ၁၂, မၤတၢ် ၄:၁-၂၂, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၁:၁-၈

‘‘ယမ့ၢ်တၢ်ကမၢကမၣ်အလီၢ်လၢပှၤအါဂၤအမဲာ်ညါ, ဘၣ်ဆၣ်ဒီးနမ့ၢ်ယတၢ်ထူၣ်ဖျဲးခၢၣ်သနၢၢ်လီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၁:၇

မၤတၢ် အဆၢဒိၣ် ၄ ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲ စီၤပ့းတရူး စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဘၣ်ဃးလၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးသံဒီးဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ် က့ၤအဂ့ၢ် ဒီးပှၤအါဂၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်လီၤ. ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အါ တုၤဒၣ်လဲာ် ထဲပိာ်ခွါအတၢ်ဂံၢ်အိၣ်ယဲဲၢ်ကထိ (မၤတၢ် ၄:၄) န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤအါဂၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအါထီၣ်အခါ, ပှၤလုၢ်တၢ်အခိၣ်တဖၣ်, တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အသုးဖိသုးခိၣ်နၢ်, ဒီးပှၤစၤဒူးကဲတဖၣ် အသးကိၢ်ထီၣ်အဃိ ပာ်အစုလၢအလိၤ ဒီး ဒၢနုာ်အီၤလၢဃိာ်ပူၤလီၤ. ပှၤလုၢ်တၢ်ဒိၣ်တဖၣ် အဲၣ်စိ အဲၣ်ကမီၤ, ပှၤဖၤရံၤၡဲတဖၣ် ဒီး ပှၤကွဲးလံာ်တဖၣ် ပာ်ဒိၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလုၢ်လၢ်ထူသနူ, ဒီး ပှၤစၤဒူးကဲလၢကဲဒိၣ် လၢ တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဃိတဖၣ် တနာ်ဝဲတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်အဂ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သးခုကစီၣ် လၢအမ့ၢ် အတီ မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်  လၢပှၤယူဒၤဖိခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် သနာ်က့ အတၢ်သးစဲလၢ တၢ်လီၢ်တၢ်လၤ, တၢ်စိကမီၤ, တၢ်ထူးတၢ်တီၤ, တၢ်ပာ်တီပာ်လိၤလီၤအသး, မၤကိၢ်ထီၣ်အသး ဒီးမၤဘျီၣ်ကွံာ်အမဲာ်ချံ လၢကတူၢ်လိာ် တၢ်သးခုကစီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပူၤဖျဲး ဒီး တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ဒိတကျိာ်အသးအတြဲၤဘၣ်ဆၣ် အတတူၢ်လိာ်ဝဲ တၢ်သးခု ကစီၣ်အမဲာ်ညါ ဒၢနုာ်ဝဲပှၤစိာ်တၢ်သးခုကစီၣ်တဖၣ်ဆူဃိာ်ပူၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်အိၣ်သဘျ့လၢနီၢ်ခိ လၢဟီၣ်ခိၣ်အမဲာ်ချံ သနာ်က့ လၢနီၢ်နီၢ်တခီ အဝဲသ့ၣ်အိၣ်လၢတၢ်စၢဃာ်အပူၤလၢနီၢ်သးတခီန့ၣ်လီၤ. တၢ်တစိၢ်တလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ အတၢ်ပူၤဖျဲး ခၢၣ်သနၢၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ် ယွၤအခ့အပှၤလၢအတဲတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်ယွၤမၤစၢၤအီၤလီၤ. ပှၤအံၣ်စရ့လးခိၣ်နၢ်တဖၣ်ထံၣ် စီၤပ့းတရူး ဒီးစီၤယိၤဟၣ် လၢပှၤတကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, ပှၤတအိၣ်ဒီးတၢ်မၤလိ, ဒီး ပှၤတနၢ်ပၢၢ်နၢ်ဘှါတၢ်ဝံၤ, အမၤပျံၤမၤဖုး ခရံာ် အတၢ်မၢဖိတဖၣ်လီၤ. အကမၢကမၣ်ဝဲလၢ ပှၤတဖၣ်လၢအမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤပတီၢ်မုၢ်တဖၣ်န့ၣ် စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ လီၤ. မ့မ့ၢ်စီၤပ့းတရူးဒီးစီၤယိၤဟၣ်တခီ အိၣ်လၢတၢ်စၢဃာ်အပူၤလၢနီၢ်ခိသနာ်က့ လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒီးသးစီဆှံ, အိၣ်ဒီး တၢ်သးခူတလ့ၢ်, ဒီး စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သးခုကစီၣ် လၢတၢ်သဘျ့လၢနီၢ်သးန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၤထူလီၤယိာ် လၢအမ့ၢ် ယွၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲစီၤပ့းတရူးဒီးစီၤယိၤဟၣ် အတၢ်ပူၤဖျဲးအခၢၣ်သနၢၢ်လီၤ. ထဲဒၣ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤ ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ပူၤဖျဲး အလီၢ်သ့န့ၣ်လီၤ. ပဝဲလၢအမ့ၢ်ယွၤအခ့အပှၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ပမ့ၢ်အိၣ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤန့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီ တၢ်ခဲသပှၢ်တၢၢ်ဘၣ်ဆၣ် ပတဘၣ်ပျံၤဘၣ်. ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤဒီးအမ့ၢ်ဝဲပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်လီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၆:၁ – ‘‘ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ဒီးပဂံၢ်ပဘါလီၤ. လၢတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤန့ၣ်ပှၤထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢတၢ်မၤစၢၤလီၤဆီဒၣ်တၢ်လီၤ.’’

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နတၢ်ထူၣ်ဖျဲးခၢၣ်သနၢၢ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်လၢအမူတဂၤဧၢ, မ်နမံၤန့ၣ်ဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤတက့ၢ်. ဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နခ့နပှၤကိးဂၤ လၢအတဲတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤအဃိယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်ကနဲခ့ၣ်
ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, လိၣ်ကဲၣ်န်စ်ဖီးထ်
လိၣ်ကဲၣ်န်စ်ဖီးထ်, အ့ၣ်ဒံၣ်ယါနၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 7, 2021

GOD IS MY STRONG REFUGE

Bible In A Year: 2 Samuel 11, 2 Samuel 12; Acts 4:1-22; Psalm 71:1-8

“I am a marvel to many, but you are my strong refuge.”
Psalm 71:7 WEB

Acts chapter 4 tells us about Peter preaching on the resurrection of the dead through Jesus. Many came to Christ and the number of men who believed were counted to be 5,000 (Acts 4:4). The increasing number of believers threatened and upset the priests, the captain of the temple, and the Sadducees, so they laid hands on the disciples and put them in custody. The priests loved their power. The Pharisees and the scribes placed utmost importance on the law and traditions. The Sadducees, profiting from the business in the temple, did not believe in the resurrection.  They marvelled at the message of the Gospel but their minds were set on positions, power, possessions, and self-righteousness, which hardened their hearts and blinded their eyes to receive the truth. Deliverance and redemption knocked on their doors, but they not only rejected the Good News, but put those bringing the Good News into confinement. They were free in the flesh, but they were in bondage in spirit. They believed what is temporary to be their strong refuge. 

On the other hand, the disciples told the truth and God helped them. The Jewish leaders saw Peter and John as uneducated, ignorant, and untrained. They threatened them. They also marvelled at how these ordinary people could speak with such conviction. John and Peter, although in bodily confinement, were filled with the Holy Spirit, through which they spoke of the word of God with boldness and freedom. What is eternal, which is God, was their strong refuge. We as God’s servants will surely go through trials, but if we unwaveringly remain in the truth, we do not need to be afraid. God is with us and He is our strong refuge. Psalm 46:1 – “God is our refuge and strength, a very present help in trouble.”   

Reflection

What is your strong refuge? 

Prayer

Dear Living God, may Your Name be praised! Bless all your servants who proclaim the truth. In Jesus’ Name I pray. Amen.  

Rev. Kney Khin
Karen Baptist Church, Logansport
Logansport, Indiana