တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤဘၣ် ~ It Is Not A Coincidence

လါယူၤ ၅, ၂၀၂၁

တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤဘၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၂ၡမူၤအ့လး ၇, ၂ၡမူၤအ့လး ၈, မၤတၢ် ၂:၂၂-၄၇, 
ကတိၤဒိ ၁၄:၄-၁၄, 

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နတပာ်လီၤတဲာ်ဘၣ်ယသး လၢပျုၤပူၤဘၣ်. နတဒုးထံၣ်ဘၣ်နပှၤစီၤဆှံလၢတၢ်အုၣ်တၢ်ကျၣ်ဘၣ်. နဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယၤလၢတၢ်မူအကျဲလီၤ. နကမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ယၤ လၢတၢ်သးခုလၢနမဲာ်န့ၣ်လီၤ.’’
မၤတၢ် ၂:၂၇-၂၈

ကစၢ်ယွၤထံၣ်တၢ်အဂ့ၤလၢပဖီခိၣ်ဒီးမၤတၢ်လၢအဆၢကတီၢ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၉၉နံၣ်, လါမာ်ၡး, ပအိၣ်တၢ် လီၢ်သဝီန့ၣ်, ပယီၤသုးပဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်မၢပသုးလီၢ်သုးကျဲလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဟ့ၣ်ပှၤတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဘၣ်. ပဘၣ်သုး ပလီၢ်ပကျဲ ကဘၣ်ဝံၤ လၢအသီ ၁၀ အတီၢ်ပူၤလီၤ. ပသုးလီၢ်သုးကျဲဝံၤဂ့ၤ တဝံၤဂ့ၤ, တၢ်ကဟဲခးလီၤ ကျိဖးဒိၣ် လီၤ. ဒ်အဝဲသ့ၣ် တဲဝဲအသိး ၁၀ သီပှဲၤထီၣ်ဒီးဟဲခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢသဝီပူၤလီၤ. သဝီဖိလီၤမုၢ်ပြံပြါ, ဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒၣ်လဲာ်တထံၣ်လိာ်သး, ဒီး တၢ်မၤသံမၤဝီသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ.  တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တဖၣ် ကီခဲတမုာ်တလၤဘၣ်. တၢ်ဆူးတၢ်ဆါတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. လၢခံပသုးလီၢ်သုးကျဲတဆီဘၣ်တဆီဝံၤ ပလဲၤအိၣ် ကဒုဘၣ်လၢဒဲကဝီၤပူၤ အနံၣ် ၁၀ လီၤ.  ဖဲပအိၣ်လၢဒဲကဝီၤအတီၢ်ပူၤ, ကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်ကိးသတြီထီၣ်လၢ ပှၤဒဲကဝီၤဖိဘၣ်လဲၤလၢကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်တဲလၢအဖုၣ်န့ၣ်. ပဟဲတုၤလၢ U.S.A လီၤ. ပထံၣ်ဘၣ် လိာ်သးဒီးအရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဒီးပဒိးန့ၢ် ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်သရၣ်သမါသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်မၤစၢၤ, တကးဒံးဘၣ်ပအိၣ်ဒီးပှၤကညီဖိသရိာ် ဖဲပဘူၣ်ဘၣ်ဘါဘၣ်ယွၤဒ်သိးသိးအဃိ ယစံးဘျုး ကစၢ်ယွၤလၢယသးဒီဖျၢၣ်ညါန့ၣ်လီၤ. အဝဲအံၤတမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤဘၣ်. မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်သုးတၢ်ကျဲၤ လီၢ်လိၤလီၢ်လးလၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤတပာ်လီၤတဲာ်ပှၤလၢပျုၤပူၤဘၣ်. ယွၤဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢတၢ်မူအကျဲ ဒီး မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ပှၤတၢ်သးခုလၢအမဲာ်န့ၣ်လီၤ. ယကဟ့ၣ်ကၣ်ယွၤလၢအမၤဂ့ၤယၤတဂၤလၢတၢ်မနုၤတမံၤလဲၣ်. လၢတၢ်ခဲလၢာ်အဖီခိၣ် ယကစံးထီၣ်ပတြၢၤအဘျုးအဖှိၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ယွၤဒုးသ့ၣ်ညါနၤလၢတၢ်မူအကျဲဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, လၢယတၢ်အိၣ်မူပူၤ, နကတဲာ်ကတီၤတၢ်လၢယဂီၢ်လၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. နစုစီဆှံတဖုၣ်လၢ ပလိၤဘၣ်. မ်ပကသ့မ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢစံးဘျုးနၤမၤလၤကပီၤနၤဒ်တၤလၣ်အိၣ်ဒီးပှၤအသိးအဂီၢ်ပဃ့နၤလီၤ. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ, ပၢ်ဧၢ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်မူဝါ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံးန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 5, 2021

IT IS NOT A COINCIDENCE

Bible In A Year:  2 Samuel 7 ;  2 Samuel 8; Acts 2:22-47; Proverbs 14:4-14

“You will not leave my soul in Hades, neither will you allow your Holy One to see decay. You made known to me the ways of life. You will make me full of gladness with your presence.”
Acts 2:27-28 WEB

God purposes good things for us and meets our needs in His own perfect timing.  In March 1999, the Burmese government troops told us to move out of our village. Of course, they did not prepare a safe place to relocate nor did they tell us where to go. We were told to move out in 10 days.  After 10 days, whether we finished moving or not, large weapons would be fired into the village.  They kept their word.  After 10 days, big weapons were fired into our village throwing the villagers into complete disarray. Even family members could not find one another. We found ourselves surrounded by death and destruction. It was a painful experience. We also endured serious illnesses.  Subsequently, we moved from place to place and later arrived at the refugee camp.  We stayed in the camp for 10 years.  While we were in the refugee camp, we received news that refugees were welcomed to a third country.  In brief, we came to the U.S.A.  We were greeted by Arizona Karen Baptist Church and received help from them. We are thankful we get the opportunity to worship in a Karen church. All things happen not by accident. God’s miraculous preparation and provisions are there for us all along. God did not leave our soul in Hades. He makes known to us the way of life and makes us full of gladness in His presence. How will I give back to the God who has been good to me? I will praise His grace in all situations.

Reflection

In what ways does God make the way of life known to you?

Prayer

Dear God, you prepared things for my life at the right time. Your hands are never too short.  May we be full of gratitude glorifying You with the gifts you have bestowed upon us.  In Jesus’ Name I pray. Amen. 

Naw Moo Wah
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona