မ့ၢ်နသးအိၣ်ဆီတလဲကွံာ်နတၢ်အိၣ်မူဧါ ~ Would You Like Your Life To Be Transformed?

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၈, ၂၀၂၁

မ့ၢ်နသးအိၣ်ဆီတလဲကွံာ်နတၢ်အိၣ်မူဧါ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၅မိၤၡ့ ၂၉, ၅မိၤၡ့ ၃ဝ:၁-၁၀, လူၤကၣ် ၁၈:၃၁-၄၃, 
လူၤကၣ် ၁၉:၁-၁၀, ကတိၤဒိ ၁ဝ:၁-၁၀

‘‘ဒီးယ့ၣ်ၡူးစံးဘၣ်အီၤ, တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတုၤလၢဟံၣ်ပူၤအံၤ, လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလံ.’’ 
လူၤကၣ် ၁၉:၉က

အါစုအါဘျီပတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် ပလီၤထွံကွံာ်လၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်အပူၤလီၤ. တနီၤပဘၣ်တၢ်စၢဃာ်ပှၤလၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ဒုးဃာ်လၢအမ့ၢ်တၢ်အိသံး, အိမီာ်, တၢ်အီၣ်သဘျူၣ်ဒီးအဂုၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤလီၤ. ပဆိက မိၣ်လၢပပတုာ်ကွံာ်အီၤကန့ၢ်ညီညီဖိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တညီဒ်ပဆိကမိၣ်အသိးဘၣ်. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲအပူၤကွံာ် ၈ နံၣ်ဘျဲၣ်အကတီၢ်, ယအီၣ်သဘျုၣ်, အိမီာ်ဒိၣ်မးလီၤ. ယဂုာ်ကျဲးစၢးပတုာ်ကွံာ်အါဘျီလီၤ. ပတုာ်ကွံာ်န့ၢ်တုၤလၢအ   နံၣ်ဒၣ်လဲာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ကူၣ်တရံးအပူၤ, ထိးဘူးက့ၤတစဲးတစဲး, ဒီး လၢခံနးန့ၢ်ဒံးအလီၢ် န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢတၢ်ထုကဖၣ်, ကစၢ်ယွၤမၤစၢၤယၤ, ဆီတလဲကွံာ်ယၤအဃိ, သဘျုၣ်, မီာ်, ယပတုာ်ကွံာ်န့ၢ်တကး ဘၣ်အမဲာ်ညါ  ခဲအံၤနၢဘၣ်ယၤဒၣ်လဲာ်တမုာ်လၢၤဘၣ်. ယစံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢယတၢ်အိၣ်မူအသီန့ၣ်လီၤ. 

စီၤစးဃဲ သ့ၣ်ညါအတၢ်အိၣ်မူ, မ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ်တဂၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအါဂၤထံၣ်အီၤ, ဆိကမိၣ်အီၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါ ဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အသးလၢအဲၣ်ဒိးထံၣ်ကစၢ်ခရံာ်အံၤဆီတလဲကွံာ်အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်မၤတံာ်တာ်အီၤ ထဲလဲၣ်ထဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်, အဲၣ်ဒိးထံၣ်ဒၣ်ကစၢ်ခရံာ်န့ၣ်လီၤ. စီၤစးဃဲပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အတၢ်လီၢ်တၢ်လၤ, ပာ်တ့ၢ်ကွံာ် တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးလီၤ. လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသးအပူၤ အဝဲထီၣ်လၢသိးဝံာ်ဒၢတထံးအခံ ဒ်သိးကထံၣ်ကစၢ်ခရံာ်န့ၣ်လီၤ. စီၤစးဃဲတူၢ်လိာ်ကစၢ်ခရံာ် အတၢ်ကွဲမုာ်လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်, တကးဘၣ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကစၢ်တဂၤအသိးန့ၣ် လီၤ. စီၤစးဃဲထူၣ်ဖျဲးထီၣ်ကွံာ် လၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်စၢဃာ် လၢအမ့ၢ်တၢ်ကွၢ်တလီၤ, တၢ်ထံၣ်ဆံး ဒီး တၢ်အိၣ်မူလၢအတဃံတလၤအပူၤတကးဘၣ်, ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သးခုနီၢ်နီၢ်လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ကစၢ်ယွၤဆီတလဲပတၢ်အိၣ်မူသ့န့ၣ်, နနာ်ဧါ. ပကဘၣ်သးအိၣ်အီၤ ဒီးပျဲအဝဲမၤတၢ်လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပကဒိးန့ၢ်တၢ်သးခုနီၢ်နီၢ်လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်                                                           

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ပတၢ်အိၣ်မူမ့ၢ်တဃံတလၤထဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်, နတၢ်အဲၣ်ပှၤမ့ၢ်တၢ်လၢအဒိၣ်နီၢ်မးလီၤ. ဆီတလဲကွံာ်ယတၢ်အိၣ်မူ, ဟ့ၣ်ပှၤသးလၢအအဲၣ်နၤဒိၣ်န့ၢ်တၢ်အဂၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဝါဒိၣ်ထူ
အမဲရကၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိသရိာ်တၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အိၣ်မဟၣ်
အိၣ်မဟၣ်, နဘြၤစကၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 18, 2021

WOULD YOU LIKE YOUR LIFE TO BE TRANSFORMED?

Bible in A Year: Deuteronomy 29, Deuteronomy 30:1-10; Luke 18:31-43,
Luke 19:1-10; Proverbs 10:1-10

“Jesus said to him, “Today, salvation has come to this house,…”  
Luke 19:9a WEB

Many times, we get pulled into Satan’s temptations. Some of us fell into Satan’s trap of drinking alcohol, smoking cigarettes, chewing betel nuts, etc.  We think we can quit easily. However, it is not as easy as we think. More than eight years ago, I chewed betel nuts and smoked.  I tried to quit many times. Sometimes, I was even abstinent for years. However, due to Satan’s tricks, I would touch those things here and there, and ended up in a place worse than before. Later, through prayers, God helped me and transformed my life;  I was able to quit smoking and chewing betel nuts. Now, I can’t even tolerate the smells of those. I thank God for giving me a transformed life.  

Zacchaeus must have been aware of what his life looked like and who he was.  He must also have been aware of what others thought of him. However, the heart that wanted to see Jesus Christ transformed his life. No matter how challenging it was, Zacchaeus was determined to meet Jesus. Zacchaeus left his position and renounced his pride. Humbling himself, he climbed a sycamore-fig tree to see Jesus. Zacchaeus accepted Jesus’ invitation with eagerness. Moreover, he accepted Jesus Christ as his savior. As a result, Zacchaeus was freed from contempt, low self-esteem, and a stumbling lifestyle. Zacchaeus received true joy as a result of a transformed life. 

Reflection

Do you believe God can transform lives? It will happen when we let Him work His way in our lives. Then, we will have true joy. 

Prayer

God, although we may lead a stumbling lifestyle, Your love for us remains the greatest. Please transform our lives and give us the heart to love you more than anything else. In Jesus’ Name we pray.  Amen.

Tharah Wah Doh Htoo
American Karen First Baptist Church of Omaha
Omaha, Nebraska