နီၢ်ဝံာ်ခံလၢတၢ်မၤနၢၤအဂီၢ် ~ Key To Success

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၀, ၂၀၂၁ နီၢ်ဝံာ်ခံလၢတၢ်မၤနၢၤအဂီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၁၃, ၅မိၤၡ့ ၁၄, လူၤကၣ် ၁၃:၁-၃၀, ကတိၤဒိ ၉:၁-၁၂ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နမ့ၢ်ပှၤစီဆှံတကလုာ်လၢယွၤသုကစၢ်အဂီၢ်, ဒီးယွၤဃုထၢသု, ဒ်သိးသုကကဲထီၣ်ပှၤတကလုာ်လၢအလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢအဂီၢ်, လၢပှၤကိးကလုာ်ဒဲးလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအဖီခိၣ်လီၤ.’’၅မိၤၡ့ ၁၄:၂ […]

Read more →