ထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤစၢၤဖဲတၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ် ~ I Found Help When Hope Was Gone

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၃, ၂၀၂၁ ထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤစၢၤဖဲတၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၁၉, ၅မိၤၡ့ ၂၀, လူၤကၣ် ၁၅:၁-၃၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၅:၁-၉ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤသုကစၢ်မ့ၢ်ပှၤလၢအလဲၤတၢ်ဒီးသု, ဒ်သိးကဒုးတၢ်ဒီးသုဒုၣ်သုဒါလၢသုဂီၢ်, ဒ်သိးအကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသုလီၤ.’’၅မိၤၡ့ ၂ဝ:၄ မ့ၢ်ယွၤအဘျုးအဃိ, လၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအဆၢကတီၢ်န့ၣ်ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးပှၤဒီးမၤစၢၤ […]

Read more →