တၢ်ထုကဖၣ်လၢအတြီဆၢတၢ်လ့ပစီ ~ Prayers Against Temptation

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၄, ၂၀၂၁ ​တၢ်ထုကဖၣ်လၢအတြီဆၢတၢ်လ့ပစီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၅:၁၃-၁၅, ယိၤၡူ ၆, ယိၤၡူ ၇, လူၤကၣ် ၂၂:၃၉-၆၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၀:၁၆-၂၃ ‘‘…ဒ်သိးသုသုတလဲၤနုာ်ဆူတၢ်လ့ပစီအပူၤတဂ့ၤဒီး, ဘါထုကဖၣ်တၢ်တက့ၢ်.’’ လူၤကၣ် ၂၂:၄၀  ဖဲယဖး […]

Read more →