ကစၢ်ခရံာ်အိၣ်လၢပသးသမူအကဘီအပူၤ ~ Jesus Is In Our Boat Of Life

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၂, ၂၀၂၁ ကစၢ်ခရံာ်အိၣ်လၢပသးသမူအကဘီအပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အဂီၢ် – ယိၤၡူ ၁, ယိၤၡူ ၂, လူၤကၣ် ၂၁:၅-၃၈, ကတိၤဒိ ၁ဝ:၁၁-၂၀ ‘‘…ယကအိၣ်ဒီးနၤလီၤ. ယတလီၤစၢ်ဘၣ်လၢနဂီၢ်ဘၣ်, ယတလဲၤသဒၣ်ဘၣ်နၤဘၣ်.’’ယိၤၡူ ၁:၅ခ ယွၤအတၢ်စံးဖဲ (ယိၤၡူ […]

Read more →