ပသးသမူဆၢစဲဘူးလၢပတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်ဧါ ~ Our Souls Crave Connection With Our Creator

လါအ့ဖြ့ၣ် ၄, ၂၀၂၁ ပသးသမူဆၢစဲဘူးလၢပတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်ဧါ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၁, ၅မိၤၡ့ ၂:၁-၂၃, လူၤကၣ် ၉:၅၇-၆၂, လူၤကၣ် ၁၀:၁-၂၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၁:၁-၆ ‘‘ဒီးဃၣ်လီၤအသးဆူအပျဲၢ်အဘီၣ်အအိၣ်, ဒီးစံးဘၣ်အီၤကစုဒု, မဲာ်လၢအထံၣ်တၢ်လၢသုထံၣ်ဘၣ်န့ၣ်, ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. […]

Read more →