ယွၤအစုမၤတၢ် ~ God’s Hands At Work

လါအ့ဖြ့ၣ် ၈, ၂၀၂၁ ယွၤအစုမၤတၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၉, ၅မိၤၡ့ ၁၀, လူၤကၣ် ၁၂:၁-၃၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၂:၇-၁၁ ‘‘ဒီးမ့ၢ်ဝဲလၢ နပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒီးနတၢ်န့ၢ်သါ လၢနဒုးဟးထီၣ်ကွံာ်လၢနစိဒိၣ်နကမီၤဒိၣ်, ဒီးလၢနစုယူာ်ထီၣ်အသးလီၤ.’’၅မိၤၡ့ ၉:၂၉  တဘျီခါယဒိးလဲယသးလၢ […]

Read more →