ယွၤသးဟ့တၢ်လၢတဘၣ်အသး ~ God Hates Idolatry

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၂, ၂၀၂၁ ယွၤသးဟ့တၢ်လၢတဘၣ်အသး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၁၆:၂၁-၂၂, ၅မိၤၡ့ ၁၇, ၅မိၤၡ့ ၁၈, လူၤကၣ် ၁၄:၁၅-၃၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၄:၁၃-၂၆ ‘‘သူၣ်အၡ့ရၤဘူးဒီးယွၤနကစၢ်အတၢ်လုၢ်လီၢ်လၢနကမၤလၢနဂီၢ်နီတမံၤတဂ့ၤ. ဒီးဘိးဆၢထၢၣ်တၢ်ဂီၤလၢယွၤနကစၢ်သးဟ့အီၤတဂ့ၤ.’’ ၅မိၤၡ့ ၁၆:၂၁-၂၂ တဘျီယၤဒီးယသကိးပလဲၤတၢ်သးခုကစီၣ်လၢကစၢၢ်ခိၣ်သဝီတဖျၢၣ်လီၤ. […]

Read more →