သူၣ်ခုသးခုမ့ၢ်ဂ့ၤ, သူၣ်ကၢ်သးလီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ ~ In Delight Or In Distress, Praise God

လါအ့ဖြ့ၣ် ၉, ၂၀၂၁ သူၣ်ခုသးခုမ့ၢ်ဂ့ၤ, သူၣ်ကၢ်သးလီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၁၁, ၅မိၤၡ့ ၁၂, လူၤကၣ် ၁၂:၃၅-၅၉,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၃:၁-၅ ‘‘ဘၣ်မနုၤလၢနသူၣ်ကၢ်နသးလီၤလဲၣ်. ယသးဧၢ, ဒီးနသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤလၢယပူၤဘၣ်မနုၤလဲၣ်. ကွၢ်လၢ်ယွၤအကျဲတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, […]

Read more →